Zielone światło z Brukseli
Zgodnie z opublikowanym przez Komisję raportem, ochrona przed biernym paleniem w UE znacznie się poprawiła. W 2012 r. 28 proc. Europejczyków było narażonych na działanie dymu tytoniowego w barach, co oznacza spadek w porównaniu z 46 proc. w 2009 r.

Raport ten powstał w oparciu o dane zebrane i przekazane przez 27 państw członkowskich, opracowane zgodnie z zaleceniem Rady z 2009 r. w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego. W zaleceniu tym wezwano rządy do przyjęcia i wdrożenia przepisów mających na celu pełną ochronę obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach publicznych, w miejscu pracy i w środkach transportu publicznego.

Raport rozwiewa obawy, że zakaz palenia wywiera negatywny wpływ na przychody barów i restauracji wykazując, że skutki gospodarcze były ograniczone, neutralne, a w dłuższej perspektywie nawet pozytywne. Jednakże w raporcie wskazano również, że niektóre państwa członkowskie pozostają w tyle jeśli chodzi o kompleksowe przepisy w zakresie ochrony zdrowia publicznego i ich egzekwowanie.

– Z opublikowanego dziś raportu wynika, że państwa członkowskie czynią stałe postępy w dziedzinie ochrony obywateli przed biernym paleniem. Poziom narażenia obywateli na działanie dymu tytoniowego jest jednak nadal bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach UE i pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby uwolnić Europę od dymu – mówi komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, Tonio Borg – wzywam wszystkie państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w zakresie egzekwowania prawa, wyrażam uznanie dla tych, którzy przyjęli ambitne przepisy na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego, i zachęcam innych do brania z nich przykładu.

Narażenie na dym tytoniowy jest częstą przyczyną zgonów, zachorowań i niepełnosprawności w Unii Europejskiej. Według ostrożnych szacunków w 2002 r. w UE w wyniku narażenia na dym tytoniowy zmarło ponad 70 tys. osób dorosłych, wśród których było wielu niepalących lub pracowników narażonych na bierne palenie w miejscu pracy.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FTCT) wzywa wszystkich sygnatariuszy (176 państw) do zapewnienia skutecznej „ochrony przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach pracy, środkach transportu publicznego, zamkniętych obiektach publicznych oraz, w odpowiednich przypadkach, w innych miejscach publicznych”.

W 2007 r. przyjęto wytyczne, aby pomóc Stronom wywiązać się z tych zobowiązań.

W tym kontekście Rada przyjęła w 2009 r. zalecenie w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego, w którym wezwała państwa członkowskie do wprowadzenia nie później niż do listopada 2012 r. środków mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony przed narażeniem na bierne palenie.

źródło i więcej informacji: Link