Linki

Podstawowe informacje o UE

www.europa.eu/about-eu/index_pl.htm

Historia UE

www.europa.eu/about-eu/eu-history/index_pl.htm

Fakty i liczby dotyczące instytucji UE

www.europa.eu/about-eu/facts-figures/index_pl.htm

Lista Członków aktualnej Komisji Barosso, z odnośnikami do ich stron domowych

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_pl

Odnośniki do stron 28 Państw Członkowskich

www.europa.eu/about-eu/countries/index_pl.htm

Pieniądze i UE informacja o budżecie UE

www.europa.eu/about-eu/basic-information/money/index_pl.htm

Budżet UE: mity i fakty

www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm

Waluta Euro informacje dotyczące wspólnej waluty europejskiej

www.europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_pl.htm

Komisja posiada swój kanał – EUTube – na portalu You Tube

www.youtube.com/user/eutube

Europa 2020: unijna strategia wzrostu na następne dziesięciolecie

www.ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

Pełna lista podziału Komisji Europejskiej na wydziały i służby

www.ec.europa.eu/about/ds_pl.htm

Streszczenia prawodawstwa UE

www.europa.eu/legislation_summaries/index_pl.htm

Konsultacje otwarte

www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej jest możliwy przez portal EUR-lex

www.eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Dziennik urzędowy Unii Europejskiej

www.eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

Wykaz przygotowywanych aktów prawnych UE

www.eur-lex.europa.eu/pl/prep/latest/index.htm

INSTYTUCJE UE

Portal Europa. Kompendium wiedzy na temat Unii Europejskiej. Zawiera szereg przydatnych informacji na temat funkcjonowania UE oraz linków, które będą pomocne w znalezieniu potrzebnych informacji.

www.europa.ee

Komisja Europejska. Oficjalna strona Komisji Europejskiej, na której znajdują się bieżące informacje, kalendarz działań Komisji, informacje na temat Komisarzy.

www.ec.europa.eu

Parlament Europejski. Strona prezentująca działalność jednej z najważniejszych instytucji unijnych reprezentującej interesy obywateli UE.

www.europarl.europa.eu

Rada Unii Europejskiej. Portal poświęcony działaniom najważniejszego organu politycznego Wspólnoty.

www.consilium.europa.eu

Trybunał Sprawiedliwości UE. Dokonuje wykładni prawa UE.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_pl.htm

Trybunał Obrachunkowy UE. Kontroluje finanse UE.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_pl.htm

Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny. Reprezentuje pracodawców, pracowników i inne grupy interesu.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_pl.htm

Komitet Regionów. Reprezentuje lokalne i regionalne samorządy.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_pl.htm

Europejski Bank Centralny. Odpowiedzialny za Europejską politykę monetarną.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_pl.htm

Europejski Bank Inwestycyjny. Finansuje projekty inwestycyjne UE.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_pl.htm

Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dostarcza kapitał podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_pl.htm

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_pl.htm

Europejski Inspektor Ochrony Danych. Nadzoruje ochronę danych osobowych obywateli UE.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_pl.htm

Urząd Publikacji UE. Wydaje publikacje Unii Europejskiej.

www.publications.europa.eu/index_pl.htm

Agencje UE. Agencje i organy zdecentralizowane UE.

www.europa.eu/agencies/index_pl.htm

Polityka UE

Pełna lista obszarów działalności UE
www.europa.eu/pol/index_pl.htm

Rolnictwo, rybołówstwo i żywność
www.ec.europa.eu/policies/agriculture_fisheries_food_pl.htm

Przedsiębiorstwa
www.ec.europa.eu/policies/business_pl.htm

Akcja “Klimat”
www.ec.europa.eu/policies/climate_action_pl.htm

Działania interdyscyplinarne
www.ec.europa.eu/policies/cross_cutting_policies_pl.htm

Kultura, edukacja i młodzież
www.ec.europa.eu/policies/culture_education_youth_pl.htm

Gospodarka, finanse, podatki
www.ec.europa.eu/policies/economy_finance_tax_pl.htm

Zatrudnienie i prawa socjalne
www.ec.europa.eu/policies/employment_social_rights_pl.htm

Energia i zasoby naturalne
www.ec.europa.eu/policies/energy_natural_resources_pl.htm

Środowisko, konsumenci i zdrowie
www.ec.europa.eu/policies/environment_consumers_health_pl.htm

Polityka zagraniczna UE
www.ec.europa.eu/policies/external_relations_foreign_affairs_pl.htm

Sprawiedliwość i prawa obywateli
www.ec.europa.eu/policies/justice_citizens_rights_pl.htm

Regiony i rozwój lokalny
www.ec.europa.eu/policies/regions_local_development_pl.htm

Nauka i technologia
www.ec.europa.eu/policies/science_technology_pl.htm

Transport i podróże
www.ec.europa.eu/policies/transport_travel_pl.htm

EUROSTAT. Strona unijnego biura statystycznego podlegającego Komisji Europejskiej.
www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

Europejski Urząd Patentowy. Strona organu wykonawczego Europejskiej Organizacji Patentowej
www.epo.org

Eurobarometr przedstawia badania opinii publicznej w krajach UE.
www.ec.europa.eu/public_opinion

EurLex to portal gwarantujący dostęp do publikacji prawnych Unii Europejskiej
www.eur-lex.europa.eu

Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Urząd Publikacji). Strona wydawnictwa Unii Europejskiej (UE), które wydaje między innymi Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
www.publications.europa.eu

EU Bookshop. Unijna, internetowa księgarnia, w której można zaopatrzyć się w publikacje UE.
www.bookshop.europa.eu

Obywatele i Przedsiębiorcy 
www.ec.europa.eu/youreurope

Demokracja, dialog, debata. Serwis poświecony debacie nad przyszłością UE
www.europa.eu/debateeurope

Program Erasmus+
www.erasmusplus.org.pl