Zielona stolica Europy 2015
Konkursowi przyświecają trzy cele:

– wyróżnienie miast, które mogą poszczycić się uznanym dorobkiem w dziedzinie ochrony środowiska;
– zachęcenie miast do stawiania sobie ambitnych celów w zakresie poprawy standardów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju; oraz
– inspirowania pozostałych miast jako wzór do naśladowania, a także propagowanie najlepszych praktyk i doświadczeń we wszystkich miastach Europy.

Nagroda Zielonej Stolicy Europy promuje lokalne wysiłki na rzecz polepszenia jakości środowiska w miastach oraz wspiera zrównoważony wzrost. Przy okazji szóstej edycji konkursu na miasto, które otrzyma tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2015 r., chciałbym zachęcić miasta do wykorzystania uczestniczenia w konkursie jako okazji do dokonania przeglądu osiągnięć w zakresie ochrony środowiska oraz do pochwalenia się tymi osiągnięciami, a także do zaprojektowania zrównoważonego rozwoju miasta dla jego obywateli – mówi europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2015 r. może stawać każde europejskie miasto posiadające powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Konkurs jest otwarty dla miast państw członkowskich UE, państw przystępujących (Chorwacja), państw kandydujących (Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Islandia i Serbia) oraz wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia i Liechtenstein).

W państwach, gdzie nie ma miast posiadających powyżej 200 tys. mieszkańców, do konkursu dopuszcza się największe miasto.

Kandydatury ocenia się na podstawie 12 kryteriów: lokalny wkład w zwalczanie zmiany klimatu na świecie, transport zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, miejskie tereny zielone o zrównoważonej gospodarce gruntami, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, jakość lokalnego powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie hałasem, wytwarzanie odpadów i gospodarka odpadami, zużycie wody, oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie, zarządzanie środowiskiem przez władze lokalne i efektywność energetyczna.

Przedstawiciele miast mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem strony internetowej www.europeangreencapital.eu (Link) Termin zgłoszeń do konkursu na Zieloną Stolicę Europy w 2015 r. upływa 15 października 2012 r. Zwycięzcę wyłoni międzynarodowe jury wspierane przez grupę powszechnie uznanych ekspertów z różnych dziedzin ochrony środowiska. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2013 r.