Zgoda w sprawie budżetu 2019

Skuteczne zarządzanie migracją oraz granicami zewnętrznymi pozostaną priorytetem w budżecie Unii Europejskiej na 2019 r. Parlament i Rada UE, przy wsparciu Komisji, właśnie osiągnęły w rozmowach trójstronnych tymczasowe porozumienie w tej sprawie. Ma ono zostać potwierdzone w przyszłym tygodniu podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: – Porozumienie świadczy o tym, że działamy razem, że możemy zapewnić obywatelom wartość dodaną, której od nas oczekują. Kolejnym celem jest budżet długoterminowy na okres po 2020 r. Mam nadzieję, że debata na ten temat będzie się toczyć konstruktywnie, przy mocnym zaangażowaniu wszystkich trzech instytucji, podobnie jak w przypadku negocjacji w sprawie budżetu na rok 2019. Musimy dotrzymać terminów, tak aby nie byli poszkodowani nasi naukowcy, studenci, przedsiębiorcy, rolnicy i przedstawiciele regionów.

Fundusze UE będą nadal przeznaczane na wsparcie wzrostu i zatrudnienia, badań i innowacji oraz studentów i młodzieży. Są to priorytety Komisji Jean-Claude’a Junckera. Zgodnie z propozycjami Komisji z czerwca i listopada 2018 r. priorytetem w budżecie na 2019 r. pozostanie nadal skuteczne zarządzanie migracją i granicami zewnętrznymi Unii.

Budżet UE na rok 2019 wynosi 165,8 mld euro w środkach na zobowiązania (środki, co do których można się zobowiązać w umowach w danym roku) i 148,2 mld euro w środkach na płatności (środki rzeczywiście wydatkowane). Główne elementy budżetu to:

  • Prawie połowa środków – 80,5 mld euro na zobowiązania – zostanie przeznaczona na pobudzenie europejskiej gospodarki, zatrudnienia i konkurencyjności. Przykładowo 12,3* mld euro (10 proc. więcej niż w 2018 r.) zostanie przeznaczonych na program „Horyzont 2020”, w tym 194 mln euro na utworzenie nowego Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali. 3,8 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie sieci infrastruktury za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę”. Z kolei 57,2 mld euro zostanie przeznaczone na europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, które przyczyniają się do zmniejszenia różnic gospodarczych, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i między państwami członkowskimi;
  • UE będzie wspierać młodzież na kilka sposobów. 2,8 mld euro zostanie przeznaczone na edukację w ramach programu Erasmus+ (20 proc. więcej niż w 2018 r.). Europejski Korpus Solidarności stworzy możliwości wolontariatu lub pracy w przypadku projektów w kraju lub za granicą i będzie dysponował budżetem 143 mln euro. Kolejne 350 mln euro w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie przeznaczone na wsparcie w regionach o wysokiej stopie bezrobocia wśród młodzieży;
  • Europejscy rolnicy utrzymają 59 mld euro wsparcia.
  • Na bezpieczeństwo w UE i poza jej granicami przeznaczonych zostanie więcej funduszy. Zgodnie z obietnicą przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2018 r. więcej zasobów w 2019 r. otrzymają Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu i inne agencje zajmujące się kwestiami granic i wiz.
  • Ponadto w budżecie na 2019 r. zapewnione zostaną niezbędne środki na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji, tak aby możliwe było nadal zapewnienie żywności, edukacji i zakwaterowania osobom uciekającym przed wojną w Syrii i w innych miejscach.

Porozumienie opiera się na założeniu, że Wielka Brytania, po wystąpieniu z Unii 30 marca 2019 r., będzie nadal wnosiła wkład we wdrażanie budżetów Unii i będzie uczestniczyć w tym wdrażaniu do końca 2020 r., jak gdyby nadal była członkiem Unii.

Budżet UE na 2019 r. (w mln euro):  
ŚRODKI WG DZIAŁÓW Budżet 2019
(zmiana nominalna w proc. w porównaniu z 2018 r.)
Środki na zobowiązania Środki na płatności
1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu: 80 527 (+3,9%) 67 557 (+1,4%)
Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 23 335 (+6,1%) 20 522 (+2,1%)
Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 57 192 (+3,0%) 47 035 (+1,1%)
2. Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne 59 642 (+0,7%) 57 400 (+2,4%)
Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia 43 192 (-0,1%) 43 116 (-0,2%)
3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo 3 787 (+8,4%) 3 527 (+18,3%)
4. Globalny wymiar Europy 11 319 (+12,4%) 9 358 (+5,1%)
5. Administracja 9 943 (+2,9%) 9 945 (+2,9%)
Inne instrumenty szczególne 577 (-17,5%) 412 (-25,2%)
Środki ogółem 165 795 (+3,2%) 148 199 (+2,4%)

 

Kontekst

Komisja Europejska co roku, zwykle wiosną, przedkłada projekt budżetu UE. W tym roku Komisja przedstawiła swój pierwotny wniosek 23 maja 2018 r.

Na tej podstawie Parlament Europejski i Rada przyjmują swoje stanowiska. W tym roku Rada formalnie przyjęła swoje stanowisko 4 września. Parlament Europejski przyjął stanowisko 24 października 2018 r.

Różnice między stanowiskami Parlamentu Europejskiego i Rady są poruszane podczas negocjacji określanych mianem „postępowania pojednawczego”. W tym roku trwające 21 dni postępowanie pojednawcze odbywało się od 30 października do 19 listopada, ale nie doprowadziło do porozumienia. Kolejnym etapem było szybkie przedłożenie przez Komisję drugiego wniosku w dniu 30 listopada 2018 r.

Po stronie Parlamentu Europejskiego negocjacje prowadzili Jean Arthuis, przewodniczący Komisji Budżetowej oraz Daniele Viotti i Paul Rübig, sprawozdawcy budżetu na 2019 r. Po stronie Rady negocjacje prowadził Hartwig Löger – austriacki federalny minister finansów. Komisję Europejską, odgrywającą ważną rolę uczciwego pośrednika, reprezentował komisarz odpowiedzialny za budżet Günther H. Oettinger, wspierany przez ekspertów z Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu.

Co dalej?

Aby ostatecznie przypieczętować osiągnięty dziś kompromis, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada muszą zatwierdzić uzgodniony tekst.