Zatkane łącza

Dzięki nowym technologiom możliwe jest współdzielenie widma radiowego przez kilku użytkowników – takich jak np. dostawcy usług internetowych – lub wykorzystanie widma dostępnego np. między częstotliwościami telewizyjnymi do innych celów. Przepisy krajowe dotyczące widma często nie odzwierciedlają nowych możliwości technicznych i narażają użytkowników sieci telefonii komórkowej oraz sieci szerokopasmowej na ryzyko niskiej jakości usług w miarę wzrostu popytu, a także stanowią przeszkodę dla inwestycji podejmowanych w ramach jednolitego rynku na takich rynkach telekomunikacyjnych.

Skoordynowane europejskie podejście do zagadnienia współdzielenia widma doprowadzi do wzrostu wydolności sieci telefonii komórkowej, obniżenia kosztów bezprzewodowych usług szerokopasmowych oraz stworzenia nowych rynków, takich jak rynek podlegających obrotowi praw pochodnych do użytkowania określonego przydziału widma.

Neeli Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała: – Widmo radiowe jest gospodarczym tlenem, korzysta z niego każda osoba prywatna i każdy podmiot gospodarczy. Jeśli go nam zabraknie, sieci telefonii komórkowej i sieci szerokopasmowe nie będą funkcjonowały. Jest to nie do przyjęcia, musimy jak najefektywniej eksploatować te skąpe zasoby poprzez ich ponowne wykorzystywanie i tworzenie dla nich jednolitego rynku. Potrzebujemy jednolitego rynku widma w celu odzyskania światowego przewodnictwa w zakresie telefonii komórkowej i sektora danych, aby przyciągać więcej inwestycji z dziedziny badań naukowych i rozwoju.

Jako pierwsze działanie w ramach nowego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego Komisja ogłasza w dniu dzisiejszym wezwanie do:

1) wspierania przez organy regulacyjne innowacji w zakresie technologii bezprzewodowych poprzez monitorowanie i w miarę możliwości rozszerzanie harmonizacji na jednolitym rynku pasm widma, na które nie są wymagane pozwolenia radiowe (pasma nieobjęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego), za pomocą odpowiednich środków w ramach uprawnień na mocy decyzji o spektrum radiowym;

2) wzmacnianie konsekwentnego podejścia w zakresie regulacji na terenie całej UE na rzecz wspólnych praw do korzystania, gwarantujących zachęty inwestycyjne i stabilność prawa wszystkim użytkownikom (obecnym i przyszłym) wspólnie korzystającym z cennych zasobów widma.