Zasadna pomoc dla Poczty

Komisja zatwierdziła środek przede wszystkim dlatego, że rekompensata dla Poczty Polskiej obejmuje tylko dodatkowe koszty ponoszone przez nią w związku z realizacją misji publicznej (czyli obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej). Ponadto sposób finansowania rekompensaty gwarantuje, że nie powstaną znaczące zakłócenia konkurencji na polskim rynku pocztowym.

Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: – To pierwszy raz, gdy Komisja zatwierdziła wykorzystanie mechanizmu funduszu kompensacyjnego do sfinansowania powszechnych usług pocztowych. Cieszę się, że zatwierdzony zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa polski system przyniesie korzyści osobom korzystającym z usług poczty.

W czerwcu 2014 r. władze polskie zgłosiły plan finansowania powszechnych usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską w latach 2013–2015. Obejmują one podstawowe usługi pocztowe dostarczane na terytorium całego kraju w przystępnych cenach i z zachowaniem określonej jakości. Zgodnie z przyjętymi w 2011 r. unijnymi zasadami pomocy państwa dotyczącymi rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przedsiębiorstwa mogą pod pewnymi warunkami otrzymywać rekompensatę za dodatkowe koszty związane ze świadczeniem usług powszechnych. Zasady te pozwalają państwom członkowskim na przyznawanie pomocy państwa z tytułu świadczenia usług powszechnych przy jednoczesnej dbałości o to, aby przedsiębiorstwa, którym powierzono świadczenie takich usług, nie otrzymały nadmiernej rekompensaty. Taki system ogranicza do minimum zakłócenia konkurencji i gwarantuje wydajne wykorzystanie zasobów publicznych.

W tym przypadku ocena Komisji wykazała, że rekompensata dla Poczty Polskiej opiera się na rzetelnej metodologii, która zapewni, że otrzymana pomoc nie będzie przekraczać kosztów realizacji misji publicznej. Ponadto rekompensata będzie ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Pocztę Polską w związku ze świadczeniem usług powszechnych. Wysokość rekompensaty za rok 2013 została oszacowana na około 23 mln euro.

Władze polskie stworzyły fundusz kompensacyjny służący finansowaniu tej rekompensaty. Możliwość ustanowienia takiego mechanizmu jest przewidziana w trzeciej dyrektywie pocztowej. Fundusz ten będzie finansowany ze składek w wysokości do 2 proc. przychodu osiągniętego przez wszystkich operatorów pocztowych w Polsce, w tym także Pocztę Polską, z powszechnych usług pocztowych oraz innych usług pocztowych, które z punktu widzenia klienta są równorzędne. W razie potrzeby finansowanie zostanie uzupełnione bezpośrednimi dotacjami z budżetu państwa. Komisja stwierdza, że poziom składek wpłacanych do polskiego funduszu kompensacyjnego wymaganych za lata 2013–2015 od operatorów był proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa.