Zarządzanie rożnorodnością
Konferencję, która zgromadziła ok. 200 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, kreatorów polityki społecznej i ekspertów, otworzyła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, która od lat wspiera inicjatywę Karty Różnorodności. Pani minister podkreśliła znaczenie polityki równego traktowania w kontekście efektywności gospodarczej. Duże międzynarodowe organizacje już wiele lat temu wprowadziły wysokie standardy w zakresie zarządzania różnorodnością. Większa różnorodność sprzyja wzrostowi kreatywności i poprawie efektów działalności przedsiębiorstw i instytucji publicznych szanujących zróżnicowanie swoich pracowników. Wielu pracodawców widząc korzyści z działań na tym polu wprowadza metody zarządzania skierowane na wspieranie zróżnicowanego grona zatrudnionych, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, stan zdrowia czy status rodzinny. Obok argumentu efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej, minister Kozłowska-Rajewicz zwróciła uwagę na aspekt demograficzny jako determinujący potrzebę dobrego zarządzania różnorodnością, w tym uwzględnienie realiów i potrzeb funkcjonowania starszych pracowników.

W sesji plenarnej wzięli również udział: Jasenko Selimovic, Sekretarz Stanu w szwedzkim Ministerstwie Pracy, Jean Lambert, brytyjska Eurodeputowana,Lina Papamichalopoulou, szefowa Wydziału ds. Polityki antydyskryminacyjnej i koordynacji działań na rzecz Romów w Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości Komisji Europejskiej oraz Mirella Panek-Owsińska, Przewodnicząca Rady Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Goście prezentowali swoje opinie na temat obecnych wyzwań na europejskim rynku pracy oraz podkreślali w tym kontekście wagę zrównoważonych praktyk w polityce rekrutacji, sprzyjających włączeniu społecznemu.

Minister Kozłowska-Rajewicz skoncentrowała się na podkreśleniu postępu, jaki dokonał się w Polsce jeśli chodzi o sprzyjanie różnorodności i niedyskryminacji w różnych sferach życia (np. 35-procentowe kwoty dla kobiet i mężczyzn na listach wyborczych do Parlamentu zapewniły podwojenie liczby kobiet w Sejmie; Minister Skarbu Państw wydał zarządzenie dotyczące równowagi płci w radach nadzorczych spółek skarbu państwa; przyjęto Kodeks firm mówiący o tym, że w przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 25 pracowników powinny w 2015 r. zatrudniać 6 proc. osób niepełnosprawnych; utworzono Departament Senioralny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej).

Minister Selimovic podkreślił, że Szwecja jest bardzo przyjaznym krajem jeśli chodzi o imigrantów, więc może dzielić się najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Unia Europejska stoi przed wyzwaniami demograficznymi, dlatego powinna mieć adekwatną politykę imigracyjną. – Ten aspekt oraz konkurencja w skali globalnej powodują, że UE nie może sobie pozwolić na tak dużą – jak obecnie – liczbę kobiet w wieku aktywności zawodowej pozostających poza rynkiem pracy. Unia Europejska ma najlepiej wykształcone gospodynie domowe, ale to nie jest sytuacja optymalna – powiedział szwedzki minister. W tym samym duchu wypowiadali się pozostali paneliści podkreślając, że dyskusja o potencjale, jaki tkwi w promowaniu różnorodności, wpisuje się w temat praw wynikających z obywatelstwa UE i obecnie obchodzonego Europejskiego Roku Obywateli.

Konferencja była okazją dla kolejnych firm do przystąpienia do Polskiej Karty Różnorodności, która została zainaugurowana 14 lutego 2012 r. i tylko w ciągu półtora roku zgromadziła 71 firm. Nowych członków Karty przedstawiła Mirella Panek-Owsińska reprezentująca Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do grona firm, które do tej pory podpisały Kartę Różnorodności, dołączyły kolejne: Carrefour Polska, Grupa EDF, firma Saint-Gobain i Siemens Polska.

Komisja Europejska gorąco wspiera krajowe Karty Różnorodności, które znacząco przyczyniają się do promocji różnorodności w miejscu pracy. W tym kontekście, to spotkanie wysokiego szczebla ma na celu przedstawienie biznesowej argumentacji na rzecz różnorodności oraz upowszechnienie dorobku Kart Różnorodności na poziomie unijnym. W tym roku zdecydowaliśmy się skupić na znaczeniu współpracy między publicznymi a prywatnymi organizacjami z całej Europy. Dyskusje i wymiana kontaktów były bardzo owocne! Jestem bardzo wdzięczna Pełnomocniczce Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu za ich nieocenioną, znakomitą współpracę w organizacji tego wydarzenia – powiedziała Lina Papamichalopoulou.

Problemy dot. sytuacji poszczególnych grup potencjalnie narażonych na dyskryminacje w miejscu pracy i będących adresatami zarządzania różnorodnością były tematem warsztatów towarzyszących , seminarium. Ich uczestnicy dyskutowali o problemach funkcjonowania kobiet, przedstawicieli mniejszości seksualnych i mniejszości narodowych w środowisku pracy oraz nad przystosowaniem miejsc pracy do potrzeb pracowników starszych i niepełnosprawnych.

W czasie sesji podsumowującej Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził, że dwa aspekty podnoszone w kontekście tematu konferencji, tj. ekonomiczna opłacalność polityki różnorodności i perspektywa ochrony wolności i praw człowieka nie stoją w sprzeczności, a wręcz powinny ze sobą współgrać – szczególnie w państwach Unii Europejskiej i innych praworządnych krajach świata.

Dyrektor Wróblewski zwrócił uwagę, że kwestia poszanowania różnorodności społeczeństw staje się często jednym z czynników branych pod uwagę przez dużych inwestorów zagranicznych rozważających ulokowanie inwestycji na nowym rynku. Polityka nietolerancji, dyskryminacji mniejszości czy pewnych grup w danym kraju mogłaby narazić pracowników potencjalnego inwestora na ryzyko uwięzienia czy szykan, co skutecznie mogłoby zniechęcić przedsiębiorców do inwestowania. Kulturę poszanowania różnorodności należy również promować w instytucjach publicznych, tak aby pozostawały otwarte na pracowników należących do różnych grup np. niepełnosprawnych.

Mirosław Wróblewski ubolewał, że polskie instytucje centralne nie wypełniają ustawowych minimów dot. liczby zatrudnionych niepełnosprawnych i są jednymi z największych płatników do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wedle jego wyliczeń ministerstwa przelewają corocznie na konto Funduszu ok. 300 milionów złotych z tego tytułu. Dyrektor poddał również pod rozwagę kwestie związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu w miejscu pracy ze względu na wiek. Wskazał on problem trudności z uzyskaniem zatrudnienia przez osoby z grupy 50+ i przedstawił pomysł uchylenia konieczności podawania daty urodzenia w aplikacji o pracę.

Michael Brody, reprezentujący, Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw Sektora Publicznego, wyraził wdzięczność Komisji Europejskiej za wysiłek wspierania inicjatyw takich jak Karty Różnorodności czy Inkluzywny Rynek Pracy – opierający się na porozumieniu między pracodawcami a władzami publicznymi na poziomie europejskim. Jednocześnie wskazał na potrzebę promocji polityki różnorodności z uwzględnieniem adekwatnego poziomu regulacji. Brody stwierdził, że niejednokrotnie przedstawiciele biznesu dobrowolnie inicjują samoregulację, która jest częstokroć atrakcyjniejsza dla przedsiębiorców i nie wywołuje oporu, tak jak to bywa w przypadku odgórnie narzuconych przepisów.

W słowie zamykającym, reprezentująca Komisję Europejską Lina Papamichalopoulou podkreśliła, że inwestycja w różnorodność nie może się ograniczać do prostej kalkulacji zysków, ale powinna być również potwierdzeniem współczesnych wartości demokratycznych i praw człowieka powszechnie uznanych i stosowanych w Unii Europejskiej.Papamichalopoulou stwierdziła, że współcześnie różnorodność społeczeństw czy zespołów pracowniczych jest naszą codziennością i niedostrzeżenie tego faktu może prowadzić zarówno do strat finansowych wynikających z nierozpoznania potrzeb własnych pracowników, konsumentów i obywateli, ale także do naruszenia obowiązującego prawa i podstawowych wartości.

źródło i więcej informacji: Link