ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”

Głównym celem zaproszenia wystosowanego przez Komisję Europejską jest wyłonienie potencjalnych beneficjentów, którzy podejmą się zadania wdrażania samodzielnych i spójnych zestawów działań informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej.

Beneficjenci otrzymają wsparcie na tworzenie i rozpowszechnianie wszelkich materiałów i treści związanych z polityką spójności UE, przy poszanowaniu ich całkowitej niezależności redakcyjnej.

Cele szczegółowe zaproszenia obejmują:

 • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
 • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
 • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
 • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Co powinien zawierać wniosek?

W składanych wnioskach powinna zostać ujęta ilustracja i ocena roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych Komisji Europejskiej i podejmowaniu obecnych oraz przyszłych wyzwań dla UE, jej państw członkowskich, regionów i na poziomie lokalnym. Bardziej szczegółowo powinny one odnosić się do wkładu polityki spójności w:

 • pobudzanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji na poziomie regionalnym i krajowym oraz poprawę jakości życia obywateli;
 • pomoc w realizacji najważniejszych priorytetów UE i państw członkowskich, do których oprócz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego zaliczają się między innymi przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska, pobudzanie badań naukowych i innowacji;
 • zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE przy jednoczesnym ograniczaniu różnic między państwami i regionami UE oraz różnic w obrębie państw i regionów;
 • pomoc regionom w czerpaniu korzyści z globalizacji przez znajdowanie nisz w światowej gospodarce;
 • wzmacnianie europejskiego projektu, jako że polityka spójności służy bezpośrednio obywatelom UE.

Narzędzia i działania wchodzące w zakres projektów powinny być ze sobą połączone i charakteryzować się przejrzystą koncepcją oraz jasno określonymi wynikami do osiągnięcia. W zamierzeniu planowane przez wnioskodawców działania powinny opierać się na podejściu regionalnym oraz wywierać znaczący wpływ, który będzie możliwy do zmierzenia przy użyciu odpowiednich wskaźników.

Wnioski będą oceniane w oparciu o cztery podstawowe kryteria:

 1. Adekwatność i przyczynianie się zastosowanego środka do spełnienia celów niniejszego zaproszenia:
  – adekwatność celów wniosku w stosunku do celów zaproszenia,
  – adekwatność rodzajów zastosowanych działań w odniesieniu do regionów,
  – innowacyjny charakter projektu względem otoczenia komunikacyjnego,
  – analiza środka informacyjnego w odniesieniu do docelowych odbiorców,
  – wartość dodana w stosunku do istniejących inicjatyw w regionach Europy.
 2. Zasięg i skuteczność środka:
  – konkretne, osiągalne i możliwe do zmierzenia cele,
  – możliwość maksymalizacji dotarcia do docelowych odbiorców na poziomie lokalnym, regionalnym, multiregionalnym i krajowym,
  – skuteczność proponowanych metodologii służących osiągnięciu celu niniejszego zaproszenia,
  – planowana reklama działań oraz metody rozpowszechniania wyników,
  – środki monitorowania postępów,
  – metodologia oceny ex post
  – możliwość kontynuowania projektu poza wnioskowanym okresem wsparcia UE.
 3. Efektywność środka:
  – opłacalność pod względem proponowanych zasobów – z uwzględnieniem oczekiwanych kosztów i wyników.
 4. Organizacja zespołu projektu i jakość zarządzania projektem:
  – jakość proponowanych mechanizmów koordynacji, systemów kontroli jakości i rozwiązania zarządzania ryzykiem,
  – jakość podziału zadań względem realizacji działań proponowanego środka informacyjnego.

Kto może złożyć wniosek?

Kwalifikującymi się wnioskodawcami (głównymi i współwnioskodawcami, jak również podmiotami powiązanymi) muszą być podmioty prawne, które posiadają siedzibę i zostały zarejestrowane w państwie członkowskim UE. Przykładami kwalifikujących się wnioskodawców są:

 • organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
 • organizacje non-profit;
 • uniwersytety i instytucje edukacyjne;
 • ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
 • organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne) niekwalifikujące się jako instytucje zarządzające.

Osoby fizyczne, jak również podmioty ustanowione wyłącznie w celu realizacji projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków, nie są kwalifikującymi się wnioskodawcami.

Ponadto wnioskodawca (główny i współwnioskodawcy) oraz podmioty powiązane muszą podpisać oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 i art. 107 rozporządzenia finansowego (dotyczących odpowiednio wykluczenia i odrzucenia z postępowania).

Wnioskodawca (główny i współwnioskodawcy) musi posiadać zdolności operacyjne oraz stabilne i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania swojej działalności w okresie realizacji projektu lub w roku, na który dotacja jest przyznana, oraz w celu uczestniczenia w finansowaniu projektu.

Budżet i harmonogram

Ogólny budżet przewidziany na współfinansowanie środków informacyjnych objętych niniejszym zaproszeniem szacuje się na 4 000 000 EUR. Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR. Dotacja UE zostanie udzielona w formie zwrotu maksymalnie 80% rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych działania. Wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty z własnych zasobów.

Wnioski o dotacje należy złożyć do 16 października 2017 roku.
Ogłoszenie wyników naboru powinno nastąpić najpóźniej w styczniu 2018 roku. Natomiast na luty 2018 r. planowane jest podpisanie umów o udzielenie dotacji z projektodawcami.
Orientacyjny czas trwania działań powinien wynieść 12 miesięcy (od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.).
Formularze wniosku oraz dodatkowe informacje na temat niniejszego zaproszenia można znaleźć w wytycznych dla wnioskodawców pod adresem:  http://http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Wnioski muszą spełniać wymogi określone we wspomnianych wyżej wytycznych dla wnioskodawców.