Zalecenia dotyczące celów na 2040 r. dotyczących osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.
Pracownicy przechowujący wieżę wiatrową

Komisja wyznacza drogę do osiągnięcia celu, jakim jest neutralność klimatyczna Unii Europejskiej do 2050 r. Zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90 % do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., co jest zgodne z najnowszymi opiniami naukowymi i zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Aby osiągnąć cel redukcji o 90 % do 2040 r., konieczne będą następujące działania:

  • pełne wdrożenie obowiązujących przepisów UE w celu ograniczenia emisji o co najmniej 55 % do 2030 r.
  • dekarbonizacja przemysłu, polegając na istniejących mocnych stronach, takich jak energia wiatrowa, energia wodna i elektrolizery. Aby zintensyfikować ten obszar prac, Komisja przedstawiła nowe środki w celu zarządzania emisjami dwutlenku węgla przez przemysł w UE, w ramach których inwestycje w technologie, które mogą wychwytywać i składować węgiel, oraz ich ponowne wykorzystanie
  • zwiększenie produkcji krajowej w sektorach wzrostu, takich jak baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, ogniwa słoneczne i inne
  • utrzymanie sprawiedliwości, solidarności i polityki społecznej w centrum transformacji, pomagając słabszym obywatelom, regionom, przedsiębiorstwom i pracownikom za pomocą takich narzędzi, jak Społeczny Fundusz Klimatyczny i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
  • prowadzić otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z rolnikami, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i obywatelami.

W ciągu ostatnich pięciu lat zmiana klimatu spowodowała około 170 mld euro szkód gospodarczych. Jego koszty i wpływ na ludzi są coraz większe i widoczne. Musimy teraz podjąć działania, aby wzmocnić odporność Europy na przyszłe kryzysy i być w mniejszym stopniu zależne od importu paliw kopalnych. Cel klimatyczny na 2040 r. pomoże również europejskiemu przemysłowi, inwestorom, obywatelom i rządom w podejmowaniu decyzji w tej dekadzie, które utrzymają UE na dobrej drodze do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Cel zostanie teraz przedyskutowany z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi. Na tej podstawie Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze. Europejskie prawo o klimacie stanowi w prawie cel określony w Europejskim Zielonym Ładzie, aby europejska gospodarka i społeczeństwo stały się neutralne dla klimatu do 2050 r. Ustawa określa cel pośredni polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 % do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Więcej informacji

Cel klimatyczny na 2040 r.

Zestawienie informacji: Europejska ścieżka klimatyczna w 2040 r.

Europejski Zielony Ład

Komunikat prasowy: Komisja przedstawia zalecenie dotyczące celu redukcji emisji na 2040 r., aby wyznaczyć drogę do neutralności klimatycznej do 2050 r.

Przemysł i Zielony Ład

Zestawienie informacji: Unijna strategia zarządzania emisjami dwutlenku węgla w przemyśle

Wychwytywanie, wykorzystywanie i składowanie dwutlenku węgla

Komunikat prasowy: Komisja określa, jak w sposób zrównoważony wychwytywać, przechowywać i wykorzystywać CO2, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.