Wspólna Polityka Rolna 2018 – czas start!

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest budowanie zaufania w Unii Europejskiej i wśród wszystkich obywateli (zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami). Wspólna polityka rolna (WPR) jest polityką na rzecz wszystkich obywateli UE, a korzyści, jakie przynosi, należy im jasno wykazać. Główne kwestie oraz przesłania powinny być w pełni spójne z wymogiem prawnym Komisji zobowiązującym do przeprowadzenia działań informacyjnych odnoszących się do WPR w rozumieniu art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

W odniesieniu do ogółu społeczeństwa celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia wsparcia UE na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR.

W odniesieniu do zainteresowanych stron celem jest współpraca z zainteresowanymi stronami (głównie rolnikami i innymi podmiotami działającymi na obszarach wiejskich) w celu dalszego informowania o WPR ich okręgów, jak i ogółu społeczeństwa.

Wniosek dotyczący działań informacyjnych powinien pokazać, w jaki sposób WPR nadal przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji Europejskiej.

Powinien on uwypuklać fakt, że WPR jest polityką na rzecz wszystkich obywateli Unii Europejskiej, wpływa na ich życie na wiele sposobów i buduje zaufanie wśród obywateli Unii, zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami.

Docelowy krąg odbiorców w odniesieniu do tematyki, to ogół społeczeństwa (przede wszystkim młodzież z obszarów miejskich) lub rolnicy i inne podmioty działające na obszarach wiejskich.

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM

  Etapy Data i okres
a) Publikacja zaproszenia do składania wniosków październik 2017 r.
b) Ostateczny termin składania wniosków 15 grudnia 2017 r.
c) Okres oceny luty 2018 r.
d) Przekazanie informacji wnioskodawcom marzec 2018 r.
e) Podpisanie umów o udzielenie dotacji kwiecień 2018 r.

Więcej informacji na stronie https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures