Wizy z wzajemnością

Komisja Europejska odpowiedziała na rezolucję Parlamentu Europejskiego, w której PE wzywa KE do przyjęcia aktu delegowanego mającego na celu zawieszenie ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Komisja uważa, że w obliczu znaczących postępów osiągniętych w minionym roku oraz pozytywnych efektów trwających prac, tymczasowe zawieszenie ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych przyniosłoby efekty przeciwne do zamierzonych i nie przyczyniłoby się do osiągnięcia celu, jakim jest podróżowanie bez wiz dla wszystkich obywateli UE.

Dyplomatyczne podejście Komisji zaczęło już przynosić wymierne rezultaty: z dniem 1 maja 2017 r. Kanada zniosła obowiązek wizowy dla niektórych grup obywateli Bułgarii i Rumunii, zaś z dniem 1 grudnia 2017 r. ma zostać osiągnięta pełna wzajemność wizowa; ponownie uruchomiono kontakty z nową administracją Stanów Zjednoczonych w celu wprowadzenia pełnej wzajemności wizowej dla pięciu zainteresowanych państw członkowskich UE.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: – Naszym celem jest i będzie uzyskanie pełnej wzajemności wizowej z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Nasze nieustające zaangażowanie i cierpliwość w kontaktach dyplomatycznych w minionych latach przyniosły już wymierne rezultaty, jeżeli chodzi o Kanadę. Jesteśmy gotowi, aby w ten sam sposób postępować w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. Odpowiednim rozwiązaniem jest dialog z naszymi strategicznymi partnerami. Jesteśmy na dobrej drodze.

W sprawozdaniu określono stanowisko Komisji w następstwie nieustawodawczej rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2 marca, w której Parlament wezwał Komisję do przyjęcia aktu delegowanego celem zawieszenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Komisja składała sprawozdania dotyczące wzajemności wizowej w kwietniu, lipcu oraz w grudniu. Komisja z zadowoleniem przyjęła jasny harmonogram przedstawiony przez Kanadę w celu osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej dla wszystkich obywateli UE i przyczyniła się do podjęcia wspólnych starań z nową administracją Stanów Zjednoczonych, zmierzających do ustalenia rozwiązań dotyczących pięciu zainteresowanych państw członkowskich UE w pierwszej połowie 2017 r.

Kanada

W dniu 30 października 2016 r. Kanada przedstawiła wyraźny harmonogram w celu osiągnięcia wzajemności wizowej dla wszystkich obywateli UE. Jak dotąd Kanada wypełniła swoje zobowiązania, znosząc z dniem 1 maja 2017 r. wymogi wizowe dla pewnych grup obywateli Bułgarii i Rumunii. Komisja z zadowoleniem przyjmuje nieustanne zaangażowanie Kanady i pozostanie w ścisłym kontakcie z Bułgarią, Rumunią i Kanadą – zarówno pod względem technicznym jak i politycznym – aby zagwarantować pełne wprowadzenie wzajemności wizowej do dnia 1 grudnia 2017 r.

Stany Zjednoczone

W ostatnich miesiącach nasilono kontakty z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, zarówno na szczeblu politycznym, jak i technicznym. Zapoczątkowano dzięki temu ukierunkowany na wyniki proces, który ma wprowadzić pięć państw członkowskich UE (Bułgarię, Chorwację, Cypr, Polskę i Rumunię) do programu znoszenia wiz. Stany Zjednoczone ponownie potwierdziły swoje starania na rzecz dopuszczenia tych pięciu państw członkowskich UE do programu, o ile spełnią one wszystkie wymogi określone przez prawodawstwo Stanów Zjednoczonych. W tym celu podkreślono potrzebę przyspieszenia prac dotyczących pozostałych wymogów. Komisja będzie – w ścisłej współpracy z pięcioma zainteresowanymi państwami członkowskimi – pracować ze Stanami Zjednoczonymi nad rozwiązaniami, które zostałyby zatwierdzone we wspólnym oświadczeniu ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w czerwcu 2017 r.

Dalsze działania

Komisja będzie nadal ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim oraz z Radą i będzie nadal składać sprawozdania na temat dalszych działań przed upływem grudnia 2017 r.

Kontekst

W dniu 2 marca Parlament Europejski przyjął niewiążącą rezolucję wzywającą Komisję Europejską do zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli państw trzecich, które nie przyznają wzajemnego zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich UE. Na podstawie art. 265 TFUE Komisja była zobowiązana do zajęcia stanowiska w tej sprawie w terminie dwóch miesięcy.

Podstawową zasadą polityki wizowej UE jest zapewnienie zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich UE przez umieszczone na liście państwa trzecie objęte ruchem bezwizowym. W tym celu wprowadzono mechanizm wzajemności wizowej.

W ramach mechanizmu wzajemności wymagającego, między innymi, aby Komisja uwzględniła konsekwencje zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla stosunków zewnętrznych UE i jej państw członkowskich, Komisja przyjęła już trzy sprawozdania oceniające sytuację: 10 października 2014 r., 22 kwietnia 2015 r. oraz 5 listopada 2015 r., a także trzy komunikaty, w kwietniulipcu oraz w grudniu 2016 r. W komunikacie z 12 kwietnia 2016 r. Komisja szczegółowo oceniła konsekwencje i skutki zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz stwierdziła, że zawieszenie zwolnienia z wiz – oprócz niekorzystnego wpływu na obywateli UE i trudności we wdrożeniu – miałoby również znaczne negatywne skutki dla szeregu obszarów polityki, w szczególności dla stosunków zewnętrznych, handlu, turystyki oraz gospodarki UE.

Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą w rozwijaniu wspólnej polityki wizowej i nie byłyby zobowiązane do zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego.

Więcej informacji

  • Często zadawane pytania: Unijny mechanizm wzajemności wizowej
  • Komunikat przyjęty w dniu 3 maja 2017 r.
  • Komunikat przyjęty w dniu 21 grudnia 2016 r.
  • Komunikat przyjęty w dniu 13 lipca 2016 r.
  • Komunikat przyjęty w dniu 12 kwietnia 2016 r.
  • 5 listopada 2015 r. – sprawozdanie  Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z niektórymi państwami trzecimi w obszarze polityki wizowej
  • 22 kwietnia 2015 r. – sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z niektórymi państwami trzecimi w obszarze polityki wizowej
  • 10 października 2014 r. – sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z niektórymi państwami trzecimi w obszarze polityki wizowej
  • Rozporządzenie Rady wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku (rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001)
  • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (rozporządzenie (UE) 1289/2013)