Wiosna 2019 – prognozy ekonomiczne dla Polski

Korzystne zmiany na rynku pracy i silne zaufanie konsumenckie były kluczowym czynnikiem przy wspieraniu prywatnej konsumpcji.  Szybki wzrost w wykorzystaniu funduszy UE przełożył się na szybki rozwój inwestycji publicznych, podczas gdy wzrosły również inwestycje prywatne.

Wsparcie konsumpcji 2019/2020r.

Prognozuje się, że wzrost PKB utrzyma się na stałym poziomie w 2019 r. i wyniesie 4,2%, a następnie zwolni i spadnie do 3,6% w 2020 r. W horyzoncie prognozy w związku z dalszym niewielkim wzrostem zatrudnienia i silnie rosnącymi płacami – wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie silny. Ponadto nowy pakiet fiskalny będzie wspierał dochody gospodarstw domowych w 2019r. i 2020r. Wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, niskie stopy procentowe i korzystna perspektywa popytu są przedstawiane jako zachęta do zwiększania inwestycji prywatnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę przedłużający się okres słabej aktywności w przeszłości. Ma to częściowo zrekompensować spowolnienie, choć nadal pozytywną dynamikę inwestycji publicznych wspieranych przez fundusze unijne. Biorąc pod uwagę silną międzynarodową konkurencyjność, Polska powinna nadal zdobywać udziały eksportowe na swoich kluczowych rynkach. Przewiduje się, że eksport będzie nadal rósł, choć wolniej niż w 2017 i 2018 r., Biorąc pod uwagę wolniejszą dynamikę handlu światowego. Przewiduje się, że silny popyt krajowy utrzyma silny wzrost importu. W rezultacie wkład eksportu netto do wzrostu PKB pozostanie nieznacznie ujemny w 2019r. i 2020r.

Rosnące płace i rekordowo niskie bezrobocie 

Przewiduje się, że popyt na siłę roboczą pozostanie stabilny, co spowoduje, że wzrost płac pozostanie na poziomie około 8% zarówno w 2019r., jak i w 2020r. Wzrost zatrudnienia będzie powoli widoczny, odzwierciedlając bardzo niskie bezrobocie i istniejące bariery dla szybszego wzrostu udziału siły roboczej. Po kilku latach szybkiej redukcji, stopa bezrobocia spadnie tylko nieznacznie w 2019r. i 2020r., osiągając nowy rekordowy poziom 3,5%.

Stopniowy wzrost inflacji

Ceny ropy utrzymują się na poziomie zbliżonym do 2018r., a obniżki podatków powodujące spadek cen energii elektrycznej i spadek cen nieprzetworzonej żywności ograniczyły inflację w pierwszym kwartale 2019r. Przewiduje się stopniowy wzrost inflacji w 2019r. i na początku 2020r., jednak potem pozostanie zasadniczo stabilny do końca roku. Szybszy wzrost płac ma być głównym czynnikiem wzrostu cen, zwłaszcza w sektorze usług. Zakłada się, że roczna kontrola administracyjna cen energii elektrycznej wygaśnie w styczniu 2020r. Oczekuje się zatem, że rosnące ceny energii elektrycznej zwiększą inflację, zarówno bezpośrednio poprzez rachunki za energię elektryczną płacone przez gospodarstwa domowe, jak i pośrednio poprzez ceny energochłonnych dóbr konsumpcyjnych. Przewiduje się, że z kolei, że wzrost inflacji ograniczą: silna konkurencja na rynkach towarów i usług konsumpcyjnych, rosnące znaczenie handlu elektronicznego i zakładana ścieżka światowych cen ropy.

Wzrost deficytu fiskalnego

Po osiągnięciu wieloletniego minimum na poziomie 0,4% PKB w 2018r. główny deficyt budżetowy ma wzrosnąć do 1,6% PKB w 2019r.  Kluczowymi czynnikami są w tym aspekcie: niższa dynamika podatków pośrednich w następstwie działań mających na celu administracyjną kontrolę cen energii elektrycznej od początku 2019r. oraz znaczny wzrost transferów socjalnych dla emerytów oraz gospodarstw domowych o średnich i wyższych dochodach z dziećmi.   Jednocześnie dynamika dochodów z podatków bezpośrednich i składek na ubezpieczenia społeczne utrzyma się na wysokim poziomie dzięki wzrostowi gospodarczemu i prężnemu rynkowi pracy. Prognoza ta obejmuje 13. świadczenie emerytalne wypłacane w 2019r. oraz przedłużenie powszechnego systemu zasiłków na dziecko od połowy 2019r.