Wierzymy w Unię

Zaufanie do Unii Europejskiej rośnie – osiąga obecnie szczytową wartość od 2010 r., a poparcie dla euro jest wyższe niż było od 2004 r. Ponadto większość respondentów z jedenastu po raz pierwszy objętych badaniem państw spoza UE postrzega Unię w pozytywnym świetle. Takie główne wnioski płyną z opublikowanego najnowszego standardowego badania Eurobarometr wraz z badaniem Eurobarometr Flash „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE”.

Kontynuacja

Optymizm co do przyszłości Unii Europejskiej i stanu gospodarek krajowych

Przyszłość Unii Europejskiej: większość Europejczyków jest nastawiona optymistycznie, a ich zaufanie do instytucji UE rośnie

Większość Europejczyków (56 proc.) optymistycznie postrzega przyszłość UE – co oznacza wzrost o sześć punktów procentowych w porównaniu do jesieni 2016 r. Największy wzrost odnotowano we Francji (55 proc., +14 pkt od jesieni zeszłego roku), w Danii (70 proc., +13 pkt) i Portugalii (64 proc., +10 pkt).

Zaufanie do UE stale rośnie i wynosi obecnie 42 proc. (wzrost w porównaniu z 36 proc. jesienią 2016 r. i 32 proc. jesienią 2015 r.). Największą zmianę odnotowano we Francji (41 proc., +15 pkt), w Danii (56 proc., +11 pkt) i Estonii (55 proc., +11 pkt). Poziom zaufania zwiększył się także o 10 pkt w Niemczech, osiągając 47 proc.

Podobnie jak w dwóch poprzednich badaniach przeprowadzonych wiosną i jesienią 2016 r. poziom zaufania do parlamentów i rządów narodowych również wzrósł, odpowiednio do 36 proc. i 37 proc., ale kształtuje się na poziomie niższym niż zaufanie do UE.

40 proc. Europejczyków ma pozytywny obraz UE (+5 pkt od jesieni 2016 r.), przy czym liczba respondentów oceniających ją pozytywnie wzrosła w 24 państwach członkowskich, w szczególności we Francji (40 proc., +11 pkt), w Danii (42 proc., +10 pkt) i Luksemburgu (57 proc., +10 pkt).

Wreszcie 68 proc. Europejczyków czuje się obywatelami UE, co stanowi najwyższy poziom kiedykolwiek osiągnięty przez ten wskaźnik.

Gospodarka: bardziej pozytywne odczucia i poparcie dla euro

Prawie połowa Europejczyków uważa obecną sytuację gospodarczą w swoim kraju za „dobrą” (46 proc., +5 pkt od jesieni 2016 r.). Proporcja ta znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat (+20 pkt od wiosny 2013 r.; +26 pkt od wiosny 2009 r.).

Choć między państwami członkowskimi nadal utrzymują się duże rozbieżności, pozytywna ocena sytuacji gospodarek krajowych przybiera na sile w 22 państwach członkowskich, a zwłaszcza w Finlandii (59 proc., +19 pkt), Portugalii (33 proc., +18 pkt), Belgii (60 proc., +11 pkt) oraz na Węgrzech (41 proc., +11 pkt).

W strefie euro prawie trzy czwarte respondentów popiera euro (73 proc., +3 pkt), co jest najwyższym wynikiem od jesieni 2004 r. 80 proc. lub więcej badanych popiera euro w sześciu państwach: na Słowacji, w Niemczech, Estonii, Irlandii, Słowenii i Luksemburgu.

Po raz pierwszy terroryzm jest postrzegany jako największe wyzwanie dla UE

Terroryzm jest teraz najczęściej podawanym przez obywateli problemem, przed którym stoi obecnie UE (44 proc., +12 pkt od jesieni 2016 r.). Imigracja, która stanowiła główne źródło obaw od wiosny 2015 r., jest obecnie drugim najczęściej podawanym wyzwaniem dla UE (38 proc., -7 pkt). Jest ona wymieniana znacznie częściej niż sytuacja gospodarcza (18 proc., -2 pkt), stan finansów publicznych państw członkowskich (17 proc., bez zmian) czy bezrobocie (15 proc., -1 pkt). Terroryzm stanowi obecnie główne źródło obaw w 21 państwach członkowskich, podczas gdy jesienią 2016 r. było tak tylko w jednym państwie. Terroryzm i imigracja wymienianie są jako najważniejsze wyzwania przez badanych we wszystkich państwach poza Portugalią i Szwecją.

Na poziomie krajowym największymi problemami pozostają bezrobocie (29 proc., -2 pkt) i imigracja (22 proc., -4 pkt), chociaż znaczenie obu z nich spada. Zdrowie i zabezpieczenie społeczne znajdują się teraz na trzecim miejscu (20 proc., +2 pkt), przed terroryzmem, którego udział wyraźnie rośnie (19 proc., +5 pkt). Warunki ekonomiczne, które stanowiły główne źródło niepokoju na poziomie krajowym jesienią 2011 r., zajmują obecnie piąte miejsce (16 proc., -3 pkt).

Badanie „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE”

Po raz pierwszy w ramach badania Eurobarometr oceniono wizerunek Unii Europejskiej w jedenastu państwach spoza UE[1]. Kraje te reprezentują 49 proc. światowej populacji i 61 proc. globalnego PKB. W trzech najbardziej zaludnionych z tych krajów (Chiny, Indie, USA) co najmniej trzy czwarte respondentów pozytywnie postrzega UE.

Respondenci w większości państw objętych badaniem pozytywnie postrzegają UE: 94 proc. w Brazylii, 84 proc. w Chinach, 83 proc. w Indiach, 76 proc. w Japonii, 79 proc. w Kanadzie, 75 proc. w USA, 67 proc. w Australii i 54 proc. w Turcji. Jednocześnie badani w państwach położonych bliżej UE (Rosja, Norwegia i Szwajcaria) mają zwykle bardziej mieszane uczucia (między 43 a 46 proc. z nich pozytywnie ocenia UE).

Badanie pokazuje także, że w państwach uczestniczących w badaniu UE jest postrzegana na scenie międzynarodowej jako „miejsce charakteryzujące się stabilnością na tle niespokojnego świata”, przy czym występują tu istotne rozbieżności, od 82 proc. badanych, którzy wyrazili taki pogląd, w Indiach do 49 proc. w Turcji, a całkiem odmienna sytuacja panuje w Rosji, gdzie sądzi tak zaledwie 33 proc. badanych, a 61 proc. jest przeciwnego zdania.

Kontekst

Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2017 r. (EB 87) zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 20 do 30 maja 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 33 180 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących[2].

Badanie Eurobarometr Flash 450 „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE” przeprowadzono w formie wywiadów telefonicznych w dniach od 20 do 25 lutego 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 11 035 osób z 11 państw spoza UE.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu dotyczącym pierwszych wyników standardowego badania Eurobarometr przedstawiono nastawienie Europejczyków do Unii Europejskiej, a także najważniejsze obawy obywateli oraz sposób postrzegania przez nich sytuacji gospodarczej.

Więcej informacji

– standardowe badanie Eurobarometr 87

– sprawozdanie z badania Eurobarometr Flash 450 „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE”.

[1]Australia, Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, Kanada, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria i Turcja.

[2] 28 państw członkowskich UE, pięć krajów kandydujących (była jugosłowiańska republika Macedonii, Turcja, Czarnogóra, Serbia i Albania) oraz społeczność Turków cypryjskich w części kraju, która nie jest kontrolowana przez rząd Republiki Cypryjskiej.