Większa promocja kultury
Komisja Europejska przedstawi jutro plany dotyczące nowego programu Kreatywna Europa dla sektora kultury i sektora kreatywnego, w którym główną rolę odegrają publiczność oraz artyści. Kluczowym aspektem projektów wspieranych ze środków proponowanego funduszu UE opiewającego na 1,8 miliardów euro będzie rozwój widowni. Fundusz obejmie, a zarazem wzmocni, istniejące programy Kultura i MEDIA (kino) oraz wdrożenie systemu gwarancji kredytowych, mającego na celu zwiększenie liczby kredytów udzielanych przez banki małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze kulturalnym.

Androulla Vassiliou, komisarz europejski ds. edukacji i kultury, komentuje plany następująco: „Musimy poczynić większe starania w celu zaangażowania publiczności w europejską kulturę oraz ochrony różnorodności. Aby nasze działania były skuteczne, musimy pomagać artystom i przedstawicielom innych zawodów w pozyskiwaniu nowej publiczności w ich własnym kraju i za granicą, w rewizji ich wzajemnych stosunków z obecną publicznością oraz w docieraniu do różnorakich grup odbiorców. Jeżeli zależy nam na zapoznaniu z kulturą młodszej części publiczności, musimy jeszcze raz zastanowić się nad najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Jeśli nie podejdziemy do tej kwestii poważnie, to wtedy grozi nam osłabienie kulturowej różnorodności i jej korzystnych wpływów na gospodarkę i integrację społeczną.

Swoje plany odnośnie do rozwoju widowni Komisja przedstawi na konferencji „Kultura w ruchu” w 2012 r. w Brukseli, na której zgromadzi się niemal tysiąc przedstawicieli z sektora kulturalnego i kreatywnego. W trakcie trzydniowej imprezy, rozpoczynającej się dzisiaj sesją dotyczącą wpływu „Europejskich Stolic Kultury”, zaprezentowane zostaną 23 projekty, wspierane głównie z programów Kultura UE i MEDIA, które posłużą za inspirujący przykład tego, w jaki sposób można dotrzeć do większych i bardziej różnorodnych grup publiczności.

Kontekst

Europejska Publiczność: Rok 2020 i kolejne
„Europejska Publiczność: Rok 2020 i lata następne‟ to główny aspekt konferencji „Kultura w ruchu” (miejsce: The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Bruksela), która odbędzie się w dniach 16-17 października. Przykłady tego, co znaczy rozwój widowni oraz tego, w jaki sposób może on sprawić, że kultura i sztuka staną się dostępne dla szerszych kręgów odbiorców, zaprezentują m.in.:

* Ian Christie, przewodniczący stowarzyszenia Europa Cinemas (wspieranego z programu MEDIA UE od 1992 r., działającego w 629 miastach na terenie 68 krajów, zrzeszającego łącznie 1111 kin): „Chodzi tu o zaangażowanie publiczności w to, co sama myśli, a nie po prostu bezrefleksyjne podsuwanie jej czegoś gotowego. Zależy nam na intensyfikacji przeżyć doświadczanych na europejskich filmach.‟
* Gerald Harringer, Exchange Radical Moments! Live Art Festival (wspierany z programu Kultura UE, udział w nim biorą organizacje z Austrii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Włoch, Republiki Czeskiej i Niemiec): „Dzięki Live Art Festival przekroczyliśmy nie tylko granice między państwami. Udało nam się również przełamać tradycyjne granice oddzielające role artysty i widza. Chcieliśmy uczynić z widzów partnerów, a z obserwatorów aktywnych uczestników.‟
* Airan Berg, I like to move it move it, wspierane przez Linz09 Europejską Stolicę Kultury: „Nadeszła pora, by zastanowić się nad naszym dialogiem z publicznością i uniknąć podwójnego niebezpieczeństwa związanego z wykluczeniem i zwykłą obojętnością, nawet wśród osób, które mogłyby sobie pozwolić na przyjście. Duszą naszego podejścia jest zaangażowanie. Rozwój widowni polega na tym, że ludzie doznają pozytywnych emocji, ponieważ są zaangażowani w sztukę.‟

Konferencję „Kultura w ruchu” będzie można śledzić na żywo na stronie oraz na Twitterze: #AudienceDevelopment i #CreativeEurope.

Europejskie Stolice Kultury
W centrum zainteresowania konferencji będą dziś (15 października) Europejskie Stolice Kultury, co zapewni m.in. możliwość wymiany dobrych praktyk między przedstawicielami dawnych, obecnych oraz przyszłych Europejskich Stolic Kultury. Każdego roku na Europejskie Stolice Kultury wybierane są dwa miasta. Celem tego przedsięwzięcia jest podkreślenie różnorodności europejskiej kultury i wpływu inteligentnych inwestycji w kulturę na zrównoważony rozwój miast. Inicjatywa ta, zapoczątkowana w 1985 r., stała się jednym z najbardziej widocznych sukcesów Unii Europejskiej, docierając do milionów obywateli.

Sektory: kulturalny i kreatywny
Sektory UE: kulturalny i kreatywny są odpowiedzialne za aż do 4,5 proc. PKB Unii Europejskiej i aż do 8,5 miliona miejsc pracy. Sektory te okazały się stosunkowo odporne na kryzys, stoją jednak w obliczu znacznych wyzwań wynikających ze zmian technologicznych, globalizacji i fragmentacji rynku wynikającej z podziałów kulturowych i językowych.
Wsparcie dla kultury udzielane przez Unię Europejską dało tysiącom organizacji, artystów i osób zawodowo związanych z kulturą możliwość spotkań, wymiany poglądów, wzajemnej nauki i wreszcie możliwość wspólnego tworzenia, wspólnych tournee i przedstawień na terenach różnych krajów Europy.
Komisja zaproponowała nowy program zatytułowany „Kreatywna Europa” mający wzmocnić konkurencyjność tych sektorów i promować różnorodność kulturową. W latach 2014-2020 Komisja zamierza przeznaczyć na program „Kreatywna Europa” łączny budżet w wysokości 1,8 mld euro, co stanowi wzrost o 37 proc. w porównaniu z obecnym poziomem finansowania. Program umożliwi wsparcie 8 tys. organizacji kulturalnych, zapewni również 300 tys. artystów i osób zawodowo związanych z kulturą możliwość działania za granicą oraz zdobycia międzynarodowych doświadczeń, a ich dziełom – zaistnienia za granicą. Pozwoli również na dofinansowanie przekładów ponad 5 tys. książek.

W dniu 26 września br. Komisja przedstawiła strategię zatytułowaną „Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE”. Jej celem jest zwiększenie potencjału eksportowego tych sektorów, jak również maksymalizacja korzyści w innych obszarach, takich jak innowacyjność, technologie informacyjno-komunikacyjne czy rewitalizacja obszarów miejskich. W strategii wzywa się do podjęcia działań na rzecz rozwoju umiejętności, zwiększenia dostępu do finansowania, promocji nowych modeli biznesowych, poszerzania kręgu odbiorców, ułatwienia dostępu do rynków międzynarodowych oraz wypracowania lepszych powiązań z innymi sektorami.