Więcej na promocję produktów rolnych

Komisja przyjęła strategię promocji unijnych produktów rolnych na 2017 r. o łącznym budżecie wynoszącym 133 mln euro w porównaniu ze 111 mln euro w 2016 r. Z kwoty tej współfinansowanych będzie szereg programów, z których większość będzie ukierunkowanych na regiony i państwa trzecie, w tym Chiny, Bliski Wschód, Amerykę Północną, Azję Południowo-Wschodnią i Japonię. Podejście to idzie w parze z wcześniejszą tegoroczną inicjatywą komisarza Phila Hogana, który rozpoczął starania dyplomatyczne o pozyskanie nowych rynków i wsparcie dla konsumpcji europejskich produktów za granicą.

Po powrocie z podróży do Wietnamu i Indonezji, komisarz UE do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan oświadczył: – Cieszę się z tych nowych programów, zwłaszcza w świetle ostatnich trudności na rynku. Wracam właśnie z Azji, gdzie starałem się promować eksport naszych produktów spożywczych. Jestem mile zaskoczony zainteresowaniem importerów i konsumentów w tej części świata. Dalszy rozwój naszych programów promocyjnych w przyszłym roku ma szczególne znaczenie, ponieważ pomoże również stymulować wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w sektorze rolno-spożywczym. W skali całej UE wzrost eksportu o 1 mld euro oznacza powstanie około 14 tys. miejsc pracy. Szczególnie cieszę się z nowej inicjatywy, która ma promować produkty zrównoważonego rolnictwa.

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie środków z budżetu na 2017 r. zostanie ogłoszone najpóźniej w styczniu 2017 r. Skierowane ono będzie do organizacji, których kampanie promocyjne, trwające zazwyczaj trzy lata, będą współfinansowane przez Komisję Europejską na poziomie 70–85 proc.

Kwota środków przewidzianych na wsparcie europejskich producentów z sektora rolno-spożywczego w 2017 r. jest wyraźnie wyższa od kwoty 111 mln euro przeznaczonej na ten cel w bieżącym roku, Kampania promocyjna z 2016 r. przebiega pomyślnie – beneficjenci zostali wybrani i będą mogli rozpocząć swoje kampanie na początku przyszłego roku. Wybrane kampanie, z których 60 to programy proste, a 6 to programy złożone, w których uczestniczy wiele państw*, są tym razem bardziej różnorodne niż zwykle i charakteryzują się szerszym zasięgiem. Dotyczą one 32 państw trzecich, w porównaniu z 23 w ubiegłym roku, a w dwóch ważnych krajach partnerskich, w USA i w Chinach, wychodzą poza najczęściej wybierane obszary Nowego Jorku i Pekinu. Produkty najczęściej reklamowane w ramach kampanii to owoce i warzywa (30 proc. programów), mięso (17 proc.) i produkty mleczne (15 proc.). Odzwierciedla to znaczenie promocji, która ma wspierać sektory doświadczające trudności na rynku, takie jak sektor mleka i wieprzowiny.

Diagram dotyczący polityki promocyjnej UE jest dostępny na stronie internetowej

Więcej informacji na temat polityki na rzecz promowania rolnictwa można znaleźć tutaj.

Informacje na temat programu prac na 2017 r. dotyczącego promocji

Na przyszły rok przewidziano szereg zmian dotyczących działań promocyjnych. Obok zwiększenia budżetu ze 111 mln euro w 2016 r. do 133 mln euro w 2017 r. przy poziomie współfinansowania 70–85 proc. dostępne będzie dodatkowe 9,5 mln euro na działania promocyjne, którymi bezpośrednio zarządza Komisja (np. stanowiska UE na targach w państwach trzecich, podróże służbowe na wysokim szczeblu). Około 63 mln euro przeznaczono na proste programy promocyjne na rynkach państw trzecich. W planie ponownie zwraca się uwagę na produkty objęte unijnymi systemami jakości, pochodzące z regionów najbardziej oddalonych oraz z produkcji ekologicznej, ale również uwzględnia się specyficzne rozwiązania dla sektorów dotkniętych trudnościami rynkowymi, takich jak rynek produktów mlecznych, wieprzowiny i wołowiny, oraz dodatkowe 4,5 mln euro dla sektorów dotkniętych niespodziewanym kryzysem. Kolejnym nowym elementem w 2017 r. jest kwota (15 mln euro) przeznaczona na programy promocyjne podnoszące świadomość na temat zrównoważonego rolnictwa oraz roli rolnictwa w działaniach w dziedzinie klimatu na rynku wewnętrznym.

Zaproszenia do składania wniosków na 2017 r. zostaną opublikowane najpóźniej w styczniu 2017 r.

  Przewidywane kwoty w mln euro
PROGRAMY PROSTE na rynku wewnętrznym 22,5
1. Systemy jakości 12,375
2. Ogólne 10,125
PROGRAMY PROSTE w państwach trzecich 63
3. Chiny, Azja Południowo-Wschodnia 14,75
4. USA, Kanada, Meksyk 11,6
5. Afryka, Bliski Wschód 8,45
6. Inne regiony 11,6
7. Produkty mleczne i wieprzowina 12,6
8. Wołowina 4
Zakłócenia rynku / dodatkowe zaproszenie do składania wniosków 4,5
Ogółem PROGRAMY PROSTE 90
PROGRAMY, w których uczestniczy wiele państw w mln euro
Programy podnoszące świadomość na temat zrównoważonego rolnictwa oraz roli rolnictwa w działaniach w dziedzinie klimatu na rynku wewnętrznym 15,05
Informacje na temat systemów jakości UE 15,05
Programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii i charakterystyczne cechy europejskich produktów rolno-spożywczych 12,9
Ogółem PROGRAMY, w których uczestniczy wiele państw 43
Ogółem PROGRAMY proste i PROGRAMY, w których uczestniczy wiele państw 133
Inicjatywy własne Komisji 9,5
OGÓŁEM DZIAŁANIA PROMOCYJNE 142,5

 

* Program prosty to program promocyjny przedstawiony przez jedną lub kilka organizacji z tego samego państwa członkowskiego. Program, w którym uczestniczy wiele państw, to program przedstawiony przez co najmniej dwie organizacje z co najmniej dwóch państw członkowskich lub przez co najmniej jedną organizację europejską.