VAT ponad granicami
Prowadzenie działalności gospodarczej w więcej niż jednym państwie członkowskim oznacza kontakty z różnymi instytucjami podatkowymi w różnych językach. Wywiązywanie się z różnorodnych zobowiązań wynikających z VAT może być dla przedsiębiorstw bardzo uciążliwe i kosztowne. Przyjęty dziś wniosek ustawodawczy jest pierwszym krokiem do uruchomienia 1 stycznia 2015 r. punktu kompleksowej obsługi wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorstw. Punkt kompleksowej obsługi handlu transgranicznego w UE będzie początkowo wykorzystywany w dziedzinach handlu elektronicznego, nadawania oraz usług telekomunikacyjnych (zob. komunikat Komisji w sprawie przyszłości VAT IP11/1508 Link). W przyszłości Komisja będzie dążyła do stopniowego rozszerzenia zakresu działalności punktu kompleksowej obsługi na inne towary i usługi.

– Złożoność obecnego systemu VAT w UE stanowi przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej na jednolitym rynku. Punkt kompleksowej obsługi w dużej mierze ułatwi ekspansję transgraniczną nowych europejskich przedsiębiorstw. To z kolei przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i napędzania wzrostu gospodarczego – stwierdził Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych.

W niedawno przyjętym komunikacie w sprawie przyszłości systemu VAT podkreślano, że w pełni operacyjny punkt kompleksowej obsługi – mechanizm zaproponowany przez Komisję w ramach planu ograniczenia obciążeń administracyjnych – jest priorytetem.

Przyjęty dziś wniosek dotyczy takich elementów jak zakres systemu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości, zwroty VAT, waluta, płatności, rejestry i inne, które wymagają wspólnych przepisów. Wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. małego punktu kompleksowej obsługi dla unijnych dostawców usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów będzie dużym postępem w upraszczaniu zasad wzajemnej zgodności w zakresie VAT w UE. Punkt kompleksowej obsługi umożliwi przedsiębiorstwom składanie deklaracji w zakresie podatku VAT i płacenie go raczej w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę, a nie w tym, gdzie znajdują się ich klienci. System punktu kompleksowej obsługi, stosowany obecnie tylko do dostawców usług elektronicznych spoza UE, rozszerzony zostanie na przedsiębiorstwa UE oraz na usługi nadawcze i telekomunikacyjne. Przewiduje się rozszerzenie zakresu działalności punktu kompleksowej obsługi na dalsze formy działalności gospodarczej, w tym na dostawy towarów. Przyjęty dzisiaj przez Komisję wniosek jest pierwszym elementem szeroko zakrojonego programu prac, który doprowadzi do terminowej i pomyślnej realizacji nowego systemu. Komisja wzywa państwa członkowskie do przyjęcia tych środków w 2012 r. Wspólne podejście jest kluczowe dla opracowania systemów informatycznych, które zagwarantują niezbędną wymianę informacji między organami podatkowymi 27 państw członkowskich i umożliwią pełne wdrożenie systemu do 2015 r.