VAT bez luk

Zaproponowane przez Komisję w listopadzie 2017 r. nowe środki mają na celu zwiększenie zaufania między państwami członkowskimi, tak aby wymieniały się one informacjami i wspierały współpracę między swoimi krajowymi organami podatkowymi i organami ścigania. Kiedy środki te zaczną obowiązywać, państwa członkowskie będą mieć możliwość wymiany bardziej przydatnych informacji oraz ściślejszej współpracy w walce z organizacjami przestępczymi, w tym z terrorystami.

Odnosząc się do zawartego porozumienia, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici powiedział: – Uzgodnione nowe przepisy potwierdzają gotowość państw członkowskich do wspólnego stawienia czoła problemowi oszustw związanych z VAT. UE czyni prawdziwie postępy w zakresie reformy systemu VAT, który będzie dostosowany do zamierzonych celów i będzie przeciwdziałać oszustwom. Ogólnie pakiet wniosków ustawodawczych Komisji dotyczących podatku VAT, którego część stanowią te przepisy, będzie mieć głęboki wpływ na oszustwa związane z VAT oraz pozytywne skutki dla finansów publicznych i budżetów krajów UE.

Nowe przepisy pozwolą na poprawę współpracy między państwami członkowskimi, co umożliwi im zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT – w tym nadużyć finansowych w internecie – szybciej i skuteczniej. W większym stopniu wykorzystywane będą systemy informatyczne, które powinny zastąpić ręczne przetwarzanie danych. Informacje i dane wywiadowcze dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w najbardziej poważne przypadki oszustw związanych z VAT będą systematycznie udostępniane organom ścigania UE. Lepsza koordynacja między administracjami podatkowymi i organami ścigania na szczeblu krajowym i unijnym zagwarantuje sprawniejsze i skuteczniejsze wykrywanie i zwalczanie tej szybko rozwijającej się działalności przestępczej. Nowe środki znacznie przyczynią się do zwiększenia zdolności w zakresie wykrywania oszustów i przestępców, którzy dokonują nadużyć podatkowych dla własnej korzyści, i do podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko nim.

Dalsze działania

Nowe zasady współpracy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później. Ponieważ wprowadzenie w życie przepisów w sprawie zautomatyzowanego dostępu do informacji gromadzonych przez organy celne oraz do danych rejestracyjnych pojazdów będzie wymagać nowych rozwiązań technologicznych, ich stosowanie zostanie odroczone do 1 stycznia 2020 r.

Kontekst

Przedstawione środki stanowią działania następcze w związku z propozycjami Komisji dotyczącymi gruntownej reformy unijnego systemu VAT przedstawionymi w październiku 2017 r. oraz planem działania w sprawie VAT – w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT, przedstawionym w kwietniu 2016 r.

Wspólny podatek od wartości dodanej (VAT) odgrywa na europejskim jednolitym rynku ważną rolę. VAT jest ważnym i stale rosnącym źródłem dochodów w UE – w 2015 r. kwota pobrana z tytułu tego podatku wyniosła ponad bilion euro, co odpowiada 7 proc. unijnego PKB. Jeden z zasobów własnych UE również jest oparty na podatku VAT.

Więcej informacji