Usunąć „szklany sufit”
Podjęta przez szkoły biznesu inicjatywa stanowi odpowiedź na apel wiceprzewodniczącej Viviane Reding do spółek, by dobrowolnie zobowiązały się zwiększyć udział kobiet w zarządach spółek do 30% do 2015 r. i do 40% do 2020 r. Mimo iż kobiety stanowią blisko 60% absolwentów szkół wyższych, nadal jedynie 12% kobiet zasiada w zarządach największych spółek notowanych na giełdzie w Europie i tylko 3% pełni funkcję prezesa. Szkoły biznesu odgrywają kluczową rolę w przygotowywaniu młodych kobiet do kariery zawodowej w biznesie i wspieraniu ich w awansowaniu na najwyższe stanowiska. Pomagają one kobietom przygotować się do pracy zawodowej, zapraszając je do udziału w seminariach, programach szkoleniowych oraz stwarzając możliwości budowania sieci kontaktów.

To właśnie z nich młode kobiety i młodzi mężczyźni czerpią inspiracje, które mają wpływ na ich przyszły rozwój zawodowy w świecie biznesu. Zadaniem nas wszystkich jest zadbanie o to, by utalentowane kobiety najpierw rozważyły tę ścieżkę kariery zawodowej. Szczególnie cieszy mnie fakt, że europejskie szkoły biznesu włączyły się w ten proces. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że przedstawiciele sektora oświaty z dużym zaangażowaniem stawiają czoła wyzwaniu, jakim jest zwalczanie przyczyn nierówności – stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości.

– Ta wspaniała inicjatywa Komisji Europejskiej w pełni współgra z naszym celem, który zakłada skoncentrowanie się na głównej kwestii dla europejskich szkół biznesu i przedsiębiorstw, a mianowicie na tym, w jaki sposób powinniśmy usunąć „szklany sufit”, który stanowi dla kobiet z wyższym wykształceniem barierę uniemożliwiającą międzynarodową karierę na najwyższych stanowiskach, mimo iż są tak samo dobrze wyszkolone jak mężczyźni w analogicznej sytuacji – powiedział Olivier Oger, dziekan EDHEC.

Do udziału w dzisiejszym spotkaniu zaproszeni zostali dziekani europejskich szkół biznesu oraz kobiety pełniące przywódcze role w biznesie. Rozmowy są poświęcone roli kobiet w europejskim ładzie korporacyjnym. Organizatorami spotkania są: szkoła biznesu EDHEC, the Global Telecom Women’s Network (GTWN) oraz McKinsey & Company.

Informacje ogólne

W związku ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego kobiety odgrywają zasadniczą rolę w osiąganiu celu określonego w strategii „Europa 2020”, jakim jest zatrudnienie na poziomie 75%. Rządy, partnerzy społeczni oraz przedsiębiorstwa muszą wspólnie dołożyć starań, by poprawić obecną sytuację. Udział kobiet w radach nadzorczych największych europejskich przedsiębiorstw wynosi zaledwie 12%, a w 97% przypadków radzie przewodniczy mężczyzna.

W ostatnich latach zmiany następowały bardzo powoli: w ciągu ostatnich siedmiu lat odsetek kobiet wśród członków zarządu w UE wzrastał jedynie o pół punktu procentowego w skali roku. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, przy obecnym tempie zmian potrzeba będzie kolejnych 50 lat, aby osiągnąć rozsądną równowagę płci w radach nadzorczych spółek (co najmniej po 40% kobiet i mężczyzn). W międzyczasie spółki notowane na giełdzie w UE nadal tracą na tym, że nie wykorzystują potencjału kobiet. 1 marca komisarz UE ds. sprawiedliwości, Viviane Reding, spotkała się z dyrektorami generalnymi i przewodniczącymi zarządów spółek notowanych na giełdzie, aby omówić problem niedostatecznej reprezentacji kobiet w zarządach spółek. Komisarz wezwała wszystkie europejskie spółki notowane na giełdzie do podpisania zobowiązania „Kobiety w zarządzie – zobowiązanie dla Europy” i dobrowolnego zaangażowania się w zwiększenie obecności kobiet w zarządach do 30% do 2015 r. oraz do 40% do 2020 r. Treść tego zobowiązania dostępna jest na stronie internetowej wiceprzewodniczącej Viviane Reding. Inicjatywa pomoże śledzić starania przedsiębiorstw mające na celu zwiększenie liczby kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Każda notowana na giełdzie spółka może podpisać takie zobowiązanie, dając dobry przykład pozostałym. W marcu 2012 r. Komisja Europejska dokona ponownej oceny sytuacji, by stwierdzić, czy nastąpiły znaczne postępy i czy opracowano wiarygodne samoregulujące inicjatywy, które mają na celu zwiększenie udziału kobiet w procesie decyzyjnym. Na podstawie wyników Komisja podejmie decyzję o następnych krokach.

Więcej informacji

„Kobiety w zarządzie – zobowiązanie dla Europy”

Komisja Europejska – równowaga płci w procesie decyzyjnym

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości