Uproszczenia biurokracji w UE

Komisja Europejska jeszcze bardziej ogranicza biurokrację w przypadku łączenia przedsiębiorstw. Przedstawiony pakiet ma przynieść znaczne korzyści przedsiębiorstwom i doradcom w zakresie prac przygotowawczych i powiązanych kosztów.

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet mający na celu dalsze uproszczenie procedur badania koncentracji na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Pakiet ten obejmuje: (i) zmienione rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw („rozporządzenie wykonawcze”), (ii) zawiadomienie w sprawie uproszczonej procedury(„zawiadomienie”) oraz (iii) komunikat w sprawie przekazywania dokumentów („komunikat”).

Oczekuje się, że przedstawiony dziś pakiet przyniesie znaczne korzyści przedsiębiorstwom i doradcom w zakresie prac przygotowawczych i powiązanych kosztów. Jego celem jest uproszczenie i rozszerzenie zakresu badania przez Komisję przypadków połączeń, które nie budzą wątpliwości („sprawy podlegające uproszczonej procedurze”). Pakiet ma również na celu ograniczenie ilości informacji wymaganych do zgłaszania transakcji we wszystkich sprawach oraz optymalizację przekazywania dokumentów. W związku z tym dzisiejszy pakiet przyczynia się do osiągnięcia celu Komisji, którym jest ograniczenie o 25 proc. wymogów w zakresie sprawozdawczości, jak zapowiedziano w komunikacie w sprawie długoterminowej konkurencyjności UE. Nowe przepisy będą miały zastosowanie od 1 września 2023 r.

Główne zmiany w pakiecie uproszczeń z 2023 r.

Główne zmiany w stosunku do poprzednich przepisów mają na celu dalsze ułatwienie i usprawnienie zarówno uproszczonej, jak i zwykłej procedury kontroli łączenia przedsiębiorstw. Celem nowych przepisów jest więc w szczególności:

  • rozszerzenie lub doprecyzowanie kategorii spraw rozpatrywanych w ramach procedury uproszczonej. W zawiadomieniu określono dwie nowe kategorie spraw, które mogą być objęte procedurą uproszczoną. Są to sprawy, w których na podstawie wszystkich możliwych definicji rynku:
  • indywidualne lub łączne udziały w rynku wyższego szczebla stron uczestniczących w połączeniu są niższe niż 30 proc., a łączny udział stron w nabyciu wynosi mniej niż 30 proc., oraz
  • indywidualne lub łączne udziały w rynku stron uczestniczących w połączeniu są niższe niż 50 proc. zarówno na rynku wyższego, jak i niższego szczebla, wskaźnik koncentracji na rynku („delta HHI”) jest niższy niż 150, a przedsiębiorstwo o najmniejszym udziale w rynku jest takie samo na rynku wyższego i niższego szczebla.

W zawiadomieniu przyznano Komisji również prawo do rozpatrywania niektórych spraw według procedury uproszczonej, nawet jeżeli nie należą one do kategorii domyślnie nią objętych. Zawiadomienie zawiera w szczególności następujące klauzule elastyczności:

  • W przypadku horyzontalnego nakładania się obszarów działalności – jeżeli łączny udział w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji w wynosi 20–25 proc.
  • W przypadku stosunków wertykalnych – jeżeli indywidualne lub łączne udziały w rynku stron uczestniczących w koncentracji wynoszą 30–35 proc. na rynkach wyższego i niższego szczebla.
  • W przypadku stosunków wertykalnych – jeżeli indywidualne lub łączne udziały w rynku stron uczestniczących w koncentracji nie przekraczają 50 proc. na jednym rynku i 10 proc. na drugim, między którymi istnieje stosunek wertykalny.
  • W przypadku wspólnego przedsiębiorstwa – jeżeli jego obrót i aktywa wynoszą w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) 100–150 mln euro.

W zawiadomieniu zawarto również jaśniejszą i bardziej szczegółową listę okoliczności, w jakich Komisja może objąć sprawę, która kwalifikuje się technicznie do uproszczonej procedury, zwykłą procedurą badania.

  • Łatwiejsze badanie spraw podlegających uproszczonej procedurze. Rozporządzeniem wykonawczym wprowadzono nowy formularz zgłoszeniowy (skrócony formularz CO oparty na zaznaczaniu pól wyboru) w odniesieniu do spraw podlegających uproszczonej procedurze. Formularz ten zawiera przede wszystkim pytania wielokrotnego wyboru, tabele oraz uproszczone pytania dotyczące zarówno oceny jurysdykcji, jak i oceny merytorycznej. W zawiadomieniu określono również kategorie spraw, które mogą zostać objęte „najbardziej uproszczoną” procedurą, w ramach której strony zachęca się do zgłaszania koncentracji bezpośrednio bez uprzedniego nawiązywania kontaktów z Komisją.
  • Łatwiejsze badanie spraw podlegających zwykłej procedurze. Rozporządzenie wykonawcze ogranicza i doprecyzowuje wymogi informacyjne w formularzu zgłoszeniowym dla tych spraw (formularz CO). Formularz ten zawiera teraz bardziej precyzyjne informacje na temat możliwości zwolnienia oraz tabele zawierające informacje na temat rynków, na które koncentracja wywiera wpływ. Usunięto z niego również pewne wymogi informacyjne.
  • Optymalizacja przekazywania dokumentów Komisji. Nowym zawiadomieniem wprowadzono zgłoszenia elektroniczne jako domyślną formę zgłoszenia.

Oczekuje się, że wszystkie te zmiany uproszczą kontakty przed zgłoszeniem, co jeszcze bardziej skróci czas potrzebny na rozpatrywanie spraw. Więcej szczegółów na temat głównych zmian można znaleźć w nocie objaśniającej dołączonej do zmienionych przepisów oraz w dokumencie z pytaniami i odpowiedziami.

Kontekst

Komisja ma obowiązek przeprowadzać ocenę połączeń i przejęć przedsiębiorstw, których wysokość obrotów przekracza pewien określony próg (zob. art. 1 unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), a także zapobiegać koncentracjom, które mogłyby znacząco utrudniać skuteczną konkurencję na terenie EOG lub jego znacznej części. Na przestrzeni lat Komisja starała się skoncentrować swoje dochodzenia na sprawach, które mogą mieć znaczący wpływ na przedsiębiorstwa i obywateli UE. W 2000 r. Komisja po raz pierwszy wprowadziła procedurę uproszczoną do połączeń, które nie budzą wątpliwości. W 2013 r. Komisja przyjęła pakiet uproszczeń, które jeszcze bardziej usprawniły i uprościły proces kontroli łączenia przedsiębiorstw w przypadkach nieproblemowych.

W marcu 2021 r. Komisja ukończyła swoją ocenę proceduralnych i jurysdykcyjnych aspektów unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw. Ocena wykazała, że chociaż pakiet uproszczeń z 2013 r. przyczynił się do szerszego stosowania procedur uproszczonych do połączeń, które nie budzą wątpliwości, oraz do zmniejszenia obciążenia administracyjnego zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla Komisji, a jednocześnie zapewnił skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących łączenia przedsiębiorstw, to w dalszym ciągu występowały przypadki nieproblemowe, które nie były obejmowane procedurą uproszczoną. Ocena wykazała również, że niektóre wymogi informacyjne mogą nadal mieć zbyt szeroki zakres. Ponadto ocena ujawniła, że zawiadomienie w sprawie uproszczonej procedury z 2013 r. nie było wystarczająco jasne, jeżeli chodzi o określenie szczególnych okoliczności, w których sprawy, które spełniają wymogi uproszczonej procedury, podlegają jednak zwykłej procedurze.

26 marca 2021 r. Komisja opublikowała wstępną ocenę skutków, w której szczegółowo opisano różne warianty rozważane z myślą o rozwiązaniu kwestii zidentyfikowanych we wspomnianej ocenie aspektów unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie w marcu 2021 r. Komisja rozpoczęła pierwsze konsultacje publiczne dotyczące wariantów wymienionych we wstępnej ocenie skutków. Po przeanalizowaniu uwag otrzymanych podczas pierwszych konsultacji publicznych i dalszych badań wewnętrznych Komisja dokonała przeglądu przepisów i w maju 2022 r. przekazała je do konsultacji z zainteresowanymi stronami. W październiku 2022 r. Komisja opublikowała ukierunkowane konsultacje dotyczące niektórych przepisów.

Dzisiaj opublikowano także sprawozdanie z oceny skutków, które zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat działań konsultacyjnych oraz ocenę proponowanych zmian. Zwięzłe informacje na temat oceny skutków można znaleźć w streszczeniu sprawozdania z oceny skutków.

Dodatkowe informacje

Na specjalnej stronie internetowej DG ds. Konkurencji można znaleźć zmienione rozporządzenie wykonawcze i zawiadomienie w sprawie uproszczonej procedury, a także wszystkie uwagi przekazane przez zainteresowane strony w kontekście oceny, wstępnej oceny skutków oraz sprawozdania z oceny skutków.