Upomnienia z Brukseli

Najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki można znaleźć w pełnej wersji komunikatu MEMO/18/4486. Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 80 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Kilka z podjętych dzisiaj decyzji dotyczy Polski. Zostały przedstawione poniżej.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

Jednolity rynek cyfrowy

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Komisja zwraca się do państw członkowskich o transpozycję do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do 17 państw członkowskich wezwania do usunięcia uchybienia w celu pełnej transpozycji do prawa krajowego pierwszego ogólnounijnego aktu prawnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dotyczy to następujących państw członkowskich: Austria, Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia i Węgry.

Celem dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych dyrektywa (UE) 2016/1148) jest osiągnięcie równego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej UE poprzez rozwój krajowych zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, intensyfikację współpracy na szczeblu UE oraz rozszerzenie obowiązków w zakresie zgłaszania incydentów przez operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji weszła w życie w sierpniu 2016 r., a państwa członkowskie miały transponować ją do prawa krajowego do dnia 9 maja 2018 r. Dotychczas 11 państw członkowskich powiadomiło Komisję Europejską o pełnej transpozycji dyrektywy. Przepisy krajowe tych państw są obecnie sprawdzane w celu potwierdzenia pełnej transpozycji. Pozostałe państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

 

Środowisko

Wezwania do usunięcia uchybienia

Przyroda: Komisja wzywa POLSKĘ do przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Komisja wzywa Polskę do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń lasów chronionych, zgodnie z wymogami przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody. Na podstawie przepisów UE dotyczących ptaków (dyrektywa 2009/147/WE) i siedlisk (dyrektywa Rady 92/43/EWG) ustanowiono w całej UE sieć Natura 2000 – sieć obszarów chronionych przed potencjalnie szkodliwymi zmianami. Zgodnie z tymi przepisami plany i działania związane z gospodarką leśną, np. pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych, muszą zostać poddane ocenie skutków przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia. Niedawne zmiany w prawie polskim wprowadziły wyłączenia w odniesieniu do działań związanych z gospodarką leśną, które naruszają wymagany system ochrony. Ponadto polskie prawo nie zapewnia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów związanych z gospodarką leśną. Plany te mogą mieć znaczący wpływ na obszary Natura 2000, a zatem w wyniku tej sytuacji społeczeństwo jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej w tym zakresie na mocy dyrektywy siedliskowej. Z tych powodów Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia i dać jej dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ do zapewnienia skutecznego stosowania prawa UE dotyczącego pojazdów wycofanych z eksploatacji

Komisja kieruje do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z brakiem zapewnienia przyjaznego dla środowiska demontażu i recyklingu pojazdów po zakończeniu ich okresu użytkowania. Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (dyrektywa 2000/53/WE) jest jednym z elementów szeroko zakrojonych działań, dzięki którym europejska gospodarka ma w większym stopniu być gospodarką o obiegu zamkniętym, w której odpady systematycznie odzyskuje się i ponownie wykorzystuje lub poddaje recyklingowi. Przepisy prawa polskiego nie przewidują obecnie sankcji za niezarejestrowanie importowanych pojazdów ani za brak informowania właściwych organów o nabyciu lub zbyciu takich pojazdów. Wynikający stąd brak dokładnych informacji utrudnia działania zmierzające do zapewnienia traktowania pojazdów zgodnie z dyrektywą. Nieodpowiednie traktowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji może powodować poważne zagrożenia dla środowiska, gdyż nieostrożne obchodzenie się z płynem klimatyzacyjnym, kwasem akumulatorowym, częściami z tworzyw sztucznych i oponami może powodować poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Decyzja o zamknięciu sprawy

Azotany: Komisja zamyka postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko POLSCE

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zamknięciu prowadzonego przeciwko Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem zapewnienia skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczenia wód azotanami. W dniu 20 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska w niewystarczający sposób wyznaczyła strefy zagrożenia i nie uwzględniła odpowiednich środków w programach działań zgodnie z wymogami dyrektywy azotanowej (dyrektywa Rady 91/676/EWG). Spełnianie przez Polskę wymogów tej dyrektywy jest szczególnie istotne dla rozwiązania problemu znacznego zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego będącego wynikiem nadmiernego stężenia azotanów. Morze to stanowi bowiem zlewnię dla niemal całości wód w Polsce. W lipcu 2017 r. Polska przyjęła nową ustawę Prawo wodne, która rozszerzyła zakres obowiązywania programu działania z niewielkiej części kraju na całe jego terytorium. Polska określiła również odpowiednie środki w nowym programie działania, co rozwiązuje stwierdzone wcześniej problemy.

 

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

Wezwania do usunięcia uchybienia

Swobodny przepływ specjalistów: Komisja wzywa 27 państw członkowskich do zapewnienia przestrzegania unijnych przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych

Komisja przyjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do 27 państw członkowskich (czyli wszystkich z wyjątkiem Litwy) w związku z kwestią zgodności ich ustawodawstwa i praktyk krajowych z unijnymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona dyrektywą 2013/55/UE).

UE wprowadziła nowoczesny system uznawania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego na terenie całej Unii. Ułatwia on specjalistom, którzy pragną zarejestrować działalność lub świadczyć usługi w innych państwach członkowskich, uznanie posiadanych kwalifikacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu lepszej ochrony konsumentów i obywateli. Zapewnienie spójnego stosowania tych przepisów z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw jest kwestią, na którą Komisja kładzie szczególny nacisk. Wezwania do usunięcia uchybienia dotyczą kwestii o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, a w szczególności: wprowadzenia europejskiej legitymacji zawodowej, mechanizmu ostrzegania, możliwości uzyskania częściowego dostępu do działalności, proporcjonalności wymogów językowych oraz utworzenia ośrodków pomocy.

Ponadto Komisja podnosi również kwestie przejrzystości i proporcjonalności barier regulacyjnych dla świadczenia usług przez specjalistów, które były już po części przedmiotem jej komunikatu ze stycznia 2017 r. w sprawie zaleceń dotyczących reformy zawodów regulowanych. Wszystkie państwa członkowskie, których to dotyczy, mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do nich uzasadnionej opinii.

Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Legalna migracja: Komisja wzywa 17 państw członkowskich do wdrożenia dyrektywy w sprawie studentów i naukowców spoza UE

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do 17 państw członkowskich (Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji) w związku z niezgłoszeniem przez te państwa przepisów prawa krajowego, które dokonują pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie warunków wjazdu, pobytu i wewnątrzunijnej mobilności osób niebędących obywatelami UE w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (dyrektywa 2016/801). Państwa członkowskie miały obowiązek dostosowania ustawodawstwa krajowego do przepisów tej dyrektywy oraz poinformowania o tym Komisji do dnia 23 maja 2018 r. Państwa członkowskie mają dwa miesiące na pełną transpozycję dyrektywy do prawa krajowego, w przeciwnym razie Komisja może rozważyć wystosowanie do nich uzasadnionych opinii.

 

Mobilność i transport

Uzasadnione opinie

Paliwa alternatywne: Komisja wzywa BUŁGARIĘ i POLSKĘ do pełnego wdrożenia przepisów UE dotyczących rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych

Komisja wezwała Bułgarię i Polskę do pełnej transpozycji europejskich przepisów dotyczących infrastruktury dla paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). Przepisy te, które dotyczą między innymi zharmonizowanych norm na potrzeby infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz podstawowych wymogów mających umożliwiać rozwój elektromobilności, odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego UE. Ich celem jest również zmniejszenie zależności transportu od ropy naftowej i złagodzenie jego wpływu na środowisko. Wspomniane dwa państwa członkowskie powinny były dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 18 listopada 2016 r., ale według służb Komisji nie zdołały przed tą datą transponować niektórych przepisów operacyjnych zawartych w dyrektywie. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Inteligentne systemy transportowe: Komisja wzywa 9 państw członkowskich do zapewnienia świadczenia usług dostarczania informacji o ruchu drogowym

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Cypru, Litwy, Luksemburga, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch w związku z niedopełnieniem spoczywającego na tych państwach obowiązku zapewnienia użytkownikom bezpłatnej usługi minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym (rozporządzenie delegowane Komisji 886/2013).

Państwa członkowskie są zobowiązane do poinformowania o postępach poczynionych we wprowadzaniu tej usługi oraz do przekazania Komisji szeregu innych informacji najpóźniej wraz z upływem 12 miesięcy od chwili wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia delegowanego, a następnie w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Dziewięć wymienionych wyżej państw członkowskich wciąż jeszcze musi dopełnić tego obowiązku.

Ponadto Komisja wystosowała wezwania do usunięcia uchybienia do Cypru, Litwy, Luksemburga, Malty, Słowacji, Słowenii i Węgier w związku z niedopełnieniem spoczywającego na tych państwach obowiązku świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu (rozporządzenie delegowane Komisji 2015/962). Do dnia 13 lipca 2017 r. państwa członkowskie powinny były przedstawić Komisji sprawozdanie na temat środków podjętych w celu stworzenia krajowego punktu dostępu i na temat jego cech funkcjonalnych oraz – w stosownych przypadkach – wykaz autostrad nieobjętych kompleksową transeuropejską siecią drogową i wskazanych stref priorytetowych. Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.