Unijne przepisy dotyczące wynagrodzeń w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych

W oparciu o prace Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, dwie konsultacje publiczne i niezależne badanie, w raporcie stwierdzono, że w pewnych przypadkach stosowanie niektórych przepisów może być zbyt kosztowne i uciążliwe w stosunku do korzyści. Tak jest zwłaszcza w przypadku stosowania przepisów dotyczących odroczenia oraz wypłat w postaci instrumentów w małych i niezłożonych instytucjach lub w odniesieniu do personelu o niskim poziomie zmiennych elementów wynagrodzenia. Tak jest również w sytuacji, gdy instytucje notowane na giełdzie są zobowiązane do wykorzystywania akcji jako wynagrodzeń dla pracowników.

W świetle tych wniosków Komisja przeprowadzi ocenę skutków, w której zbada możliwe sposoby wyjaśnienia tych przepisów i ich zastosowania do najmniejszych i najmniej złożonych instytucji. Ocena ta ma być elementem rozważanego obecnie szerszego przeglądu dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) i rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR).

Unijne przepisy dotyczące wynagrodzeń, wprowadzone w następstwie kryzysu finansowego, sprawdzają się. Okazały się być przydatnym narzędziem, które ogranicza podejmowanie nadmiernego ryzyka przez personel i zapewnia, by w centrum uwagi pracowników znajdowały się długoterminowe interesy instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, co przyczynia się do ich stabilności finansowej ­ powiedziała – Věra Jourova, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, która nadzorowała prace nad sprawozdaniem. Z naszej oceny wynika jednak, że można jeszcze usprawnić przepisy dotyczące wynagrodzeń, tak by stały się one bardziej proporcjonalne i mniej uciążliwe z administracyjnego punktu widzenia, zwłaszcza dla mniejszych i mniej złożonych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Dopilnujemy jednak, by żadne dostosowania tych przepisów nie wpłynęły na stabilność finansową, która pozostaje naszym nadrzędnym celem.

Jeśli chodzi o przepis określający maksymalny stosunek między wynagrodzeniem zmiennym i stałym, w obecnym raporcie nie było możliwe wyciągnięcie ostatecznych wniosków co do jego skutków. Przepis ten został wprowadzony niedawno i na jego efekty trzeba jeszcze poczekać. Ponadto możliwe, że trzeba będzie na nowo rozważyć stosowanie przepisów dotyczących wynagrodzeń wobec wszystkich firm inwestycyjnych, kiedy Komisja zakończy przegląd nadzoru ostrożnościowego mającego zastosowanie do firm inwestycyjnych.

Kontekst

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) i rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) regulują praktyki i politykę wynagrodzeń w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych. W następstwie kryzysu finansowego powszechnie uznano, na poziomie międzynarodowym, że wadliwie zaprojektowane polityki wynagrodzeń mogą prowadzić do podejmowania nadmiernego ryzyka przez pracowników i skupiania się na zyskach krótkoterminowych. Aby chronić stabilność finansową, w CRD III, a następnie w CRD IV i CRR wprowadzono przepisy dotyczące wynagrodzeń dla pracowników na kluczowych stanowiskach, którzy mogą wpływać na profil ryzyka swoich instytucji. Celem tych przepisów było ograniczenie podejmowania nadmiernego ryzyka i dostosowanie zachęt dla personelu do długoterminowych celów firm.

Sprawozdanie sporządzono, aby wywiązać się z zobowiązania na mocy art. 161 ust. 2 CRD, które nakłada na Komisję obowiązek złożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania ze skuteczności, wdrożenia i egzekwowania przepisów dotyczących wynagrodzeń, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu maksymalnego stosunku na stabilność finansową, konkurencyjność i personel pracujący dla jednostek zależnych spoza EOG.

Podczas opracowywania sprawozdania Komisja zgromadziła opinie od zainteresowanych stron w drodze konsultacji publicznych, spotkania zainteresowanych stron, dwustronnych spotkań z przedstawicielami sektora oraz specjalnego badania. W całym procesie uczestniczył też Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Ponadto w wyniku ogłoszonego przez Komisję zaproszenia do składania uwag dotyczących unijnych ram regulacyjnych w dziedzinie usług finansowych uzyskano dodatkowe opinie na temat proporcjonalności przepisów CRD dotyczących wynagrodzeń.

Dalsze działania

Komisja przeprowadzi ocenę skutków i na jej podstawie rozważy złożenie wniosku w sprawie pewnych zmian przepisów dotyczących wynagrodzeń. Ocena ta będzie częścią szerszego przeglądu CRD i CRR planowanego na koniec tego roku.

Komisja zbada również, jakie są implikacje ustaleń dzisiejszego sprawozdania, jeśli chodzi o przepisy dotyczące wynagrodzeń, ustanowione w prawodawstwie regulującym inne sektory finansowe, w szczególności w dyrektywie w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS V) oraz w dyrektywie dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa w sprawie ZAFI)

Dodatkowe informacje: