Unia proponuje reformę WTO

W dokumencie przedstawiono stanowisko UE w sprawie reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zostanie ono zaprezentowane partnerom UE w Genewie 20 września w trakcie posiedzenia poświęconego temu zagadnieniu, zwołanego przez Kanadę.

18 września Komisja Europejska przedstawiła pierwszy zestaw idei, które mają posłużyć zmodernizowaniu WTO i dostosowaniu międzynarodowych przepisów handlowych do wyzwań światowej gospodarki.

Prezentując dokument Komisji, w którym zawarto koncepcję, komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström powiedziała: – Wielostronny system handlowy stanowił na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci stabilne, przewidywalne i skuteczne ramy działania dla przedsiębiorstw na całym świecie, co pozwoliło na szybki rozwój wielu gospodarek. Również dzisiaj WTO jest niezbędna dla zapewnienia otwartej i uczciwej wymiany handlowej, opartej na przepisach. Jednak mimo swojego sukcesu Światowa Organizacja Handlu nie była w stanie dostatecznie szybko dostosować się do zmieniającej się gospodarki światowej. Świat się zmienił, WTO nie. Najwyższy czas, aby usprawnić system, tak aby mógł on reagować na wyzwania dzisiejszej globalnej gospodarki i znów działać na korzyść wszystkich zainteresowanych. UE musi odegrać tutaj wiodącą rolę.

UE nadal jest zdecydowanym zwolennikiem wielostronnego systemu wymiany handlowej. Z tego powodu Rada Europejska obradująca w dniach 28-29 czerwca 2018 r. powierzyła Komisji Europejskiej zadanie dążenia do modernizacji WTO w celu dostosowania jej do zmieniającego się świata oraz zwiększenia jej skuteczności.

Opublikowany  przez UE dokument zawierający koncepcję, skonsultowany już z państwami członkowskimi UE, określa kierunek działań prowadzących do modernizacji. Bez uszczerbku dla ostatecznego stanowiska UE, koncepcja ogranicza się do trzech kluczowych obszarów:

  • aktualizacji zbioru przepisów dotyczących międzynarodowej wymiany handlowej, która to aktualizacja uwzględniałaby dzisiejszą sytuację gospodarki światowej
  • wzmocnienia roli monitorującej WTO
  • pokonania impasu w systemie rozstrzygania sporów w obrębie WTO.

UE rozpoczęła już współpracę z niektórymi partnerami w ramach WTO: ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią – w ramach rozmów trójstronnych; z Chinami – w ramach specjalnej grupy roboczej utworzonej podczas ostatniego szczytu UE-Chiny; z innymi partnerami – podczas konferencji ministrów handlu podczas ostatniego forum G-20. W nadchodzących tygodniach UE będzie nadal omawiać koncepcję z różnymi partnerami w ramach WTO, dążąc do przedstawienia WTO konkretnych propozycji. Parlament Europejski i Rada będą w pełni uczestniczyć w tych dyskusjach.

Kontekst

Funkcjonowanie uzgodnionych przepisów dotyczących transgranicznej wymiany handlowej, nadzorowanych przez WTO i egzekwowanych w ramach bezstronnego systemu rozstrzygania sporów, przez lata pomagało w eliminowaniu napięć na rynku handlowym i zapobiegało wojnom handlowym. Jednak zmianom gospodarczym, politycznym i technologicznym nie towarzyszył rozwój nowych przepisów dotyczących wymiany handlowej. Przede wszystkim obecnie obowiązujące międzynarodowe przepisy handlowe nie obejmują w stosowny sposób subsydiów powodujących zakłócenia na rynku, często przekazywanych za pośrednictwem przedsiębiorstw państwowych. Powoduje to naruszanie równych reguł gry dla podmiotów gospodarczych.

WTO jest w coraz większym stopniu obciążona nieelastycznymi procedurami i konfliktem interesów, jakie obserwuje się w niektórych państwach. Jednostki WTO odpowiedzialne za rozwiązywanie sporów handlowych są niemal sparaliżowane ze względu na zablokowanie nominacji nowych członków organu odwoławczego WTO. Zagrożona jest rola WTO jako organu monitorującego, ze względu na brak przejrzystości ze strony wielu państw.

Opublikowane dziś wnioski mają na celu poprawę sytuacji i zwiększenie efektywności systemu, tak aby przynosił on korzyści wszystkim państwom członkowskim.

Więcej informacji