Unia bliżej Japonii i Singapuru

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i premier Japonii Shinzo Abe osobiście zobowiązali się do sprawnego zakończenia prac i szybkiego wdrożenia najważniejszej umowy handlowej, jaką kiedykolwiek negocjowała UE. Przywódcy obu stron sprawowali polityczne przywództwo na najwyższym szczeblu podczas dwustronnego spotkania na szczycie i na marginesie szczytu grupy G-7, aby przyspieszyć i zakończyć negocjacje w 2017 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, oświadczył: – Stawiamy krok na drodze, która już umożliwi naszym przedsiębiorstwom i obywatelom korzystanie już w nadchodzącym roku ze wszystkich możliwości, jakiem oferuje umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią. Europa wierzy w otwarty i sprawiedliwy handel prowadzony zgodnie z międzynarodowymi zasadami. Od niego zależy nasza gospodarka, dzięki niemu nasze przedsiębiorstwa dobrze prosperują, a unijni konsumenci go oczekują. Wraz z partnerami o podobnych poglądach na całym świecie pomaga on nam tworzyć nowe miejsca pracy i ustanawiać standardy zarówno w kraju, jak i za granicą. Stawiamy krok naprzód na drodze do zawarcia umów z dwoma naszymi najbliższymi partnerami azjatyckimi, Japonią i Singapurem. Skutki tych umów będą sięgać daleko poza nasze granice – stanowią one jasny i jednoznaczny sygnał, że jesteśmy zjednoczeni przeciw protekcjonizmowi i na rzecz obrony multilateralizmu. Nigdy dotąd nie było to aż tak ważne.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, który jest odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: – UE opowiada się za otwartym i uczciwym handlem, opartym na zasadach. Japonia i Singapur są ważnymi partnerami gospodarczymi, którzy myślą podobnie jak my. Na podpisaniu daleko idących i kompleksowych umów o wolnym handlu skorzystają nasi eksporterzy, pracownicy i konsumenci – na przykład dzięki zniesieniu ceł na wywóz z UE do Japonii o wartości 1 mld euro rocznie. Jest to również konkretny krok w kierunku lepszego globalnego systemu handlu, opartego na wspólnych wartościach i zasadach. Teraz liczymy na szybkie i sprawne zawarcie tych umów, tak by korzyści z osiągniętych porozumień były jak najszybciej dostępne dla unijnych przedsiębiorców, pracowników, rolników i konsumentów.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: – Umowy, które wynegocjowaliśmy z Japonią i Singapurem, stanowią wyraźny sygnał potwierdzający, że opowiadamy się za otwartym i uczciwym handlem, którym rządzą określone zasady. Te korzystne dla obu stron umowy stworzą też duże możliwości dla europejskich przedsiębiorstw i obywateli. Umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią obejmie swoim zasięgiem obszar zamieszkiwany przez 600 milionów konsumentów i wytwarzający jedną trzecią światowego PKB. Potencjał gospodarczy tej umowy jest bezprecedensowy. Singapur natomiast już teraz jest dla Europy oknem na Azję Południowo-Wschodnią, a dzięki nowym umowom będziemy chcieli znacznie zwiększyć naszą wymianę handlową z tym regionem. Zarówno Japonia, jak i Singapur to dla nas ważni partnerzy w obronie multilateralizmu oraz dbałości o silną pozycję organizacji międzynarodowych.

Umowa z Japonią to najbardziej kompleksowa dwustronna umowa o partnerstwie handlowym, jaką dotychczas wynegocjowała Unia Europejska. Umowa o partnerstwie gospodarczym stworzy duże możliwości rynkowe dla obu stron i wzmocni współpracę między Europą i Japonią w wielu obszarach. Stanowi ona także ponownie potwierdzenie zaangażowania obu stron w zrównoważony rozwój i jako pierwsza uwzględnia szczególne zobowiązania wynikające z porozumienia klimatycznego z Paryża. Umowa zniesie zdecydowaną większość ceł o wartości 1 mld euro rocznie, które muszą płacić przedsiębiorstwa UE eksportujące towary do Japonii. Usunie także szereg od dawna istniejących barier regulacyjnych, takich jak podwójne testowanie i powielanie czynności administracyjnych. Umowa otworzy japoński rynek liczący 127 mln konsumentów na eksport produktów rolnych z UE, zapewni ochronę ponad 200 tradycyjnych europejskich regionalnych produktów spożywczych i napojów w Japonii (tzw. oznaczenia geograficzne) oraz zwiększy unijne możliwości w zakresie eksportu w wielu innych sektorach. Umożliwi także europejskim przedsiębiorstwom ubieganie się o zamówienia publiczne w wielu japońskich miastach.

UE i Japonia są również w końcowej fazie negocjacji umowy o partnerstwie strategicznym. Wejście w życie tej umowy poprawi stosunki polityczne między obiema stronami dzięki wzmocnieniu dialogu politycznego, potwierdzeniu wspólnych wartości i zasad i umożliwieniu bliższej współpracy mającej na celu rozwiązanie wspólnych problemów na poziomie dwustronnym i na wielostronnych forach.

Umowy w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem to pierwsze umowy dwustronne, jakie UE wynegocjowała z państwem będącym członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Spośród państw ASEAN Singapur jest bez wątpienia największym partnerem UE – w 2017 r. wartość dwustronnego handlu towarami wyniosła 53,3 mld euro, natomiast w 2016 r. dwustronny handel usługami osiągnął wartość 44,4 mld euro. W Singapurze zarejestrowanych jest ponad 10 000 przedsiębiorstw z UE, które prowadzą stamtąd działalność w całym regionie Pacyfiku. Dzięki tym umowom UE uczyniła ważny krok w kierunku ustanowienia wysokich standardów i zasad w odniesieniu do regionu Azji Południowo-Wschodniej, który jest dla nas ważny i cechuje się szybkim wzrostem. Umowy te stanowią także pierwsze elementy przyszłej międzyregionalnej umowy o handlu i inwestycjach między UE i ASEAN. Dla europejskich przedsiębiorców Singapur już teraz jest głównym miejscem lokowania inwestycji w Azji, a w ostatnich latach wartość inwestycji po obu stronach dynamicznie rosła. W 2016 r. wartość dwustronnych inwestycji osiągnęła w 256 mld euro.

Umowy handlowe oprócz tego, że oferują duże możliwości gospodarcze, zawierają także obszerne rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju, określają najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ochrony pracy, środowiska i konsumentów, a także przewidują intensywniejsze wspólne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu oraz w pełni zabezpieczają usługi publiczne.

Następne etapy

Po zatwierdzeniu umów przez Radę zostaną one przesłane Parlamentowi Europejskiemu. Zakłada się, że procedura ratyfikacyjna będzie przebiegać w sposób, który umożliwi wejście w życie umów handlowych z Japonią i Singapurem przed upływem obecnej kadencji Komisji Europejskiej w 2019 r.; umowa o ochronie inwestycji z Singapurem przejdzie następnie taką samą ścieżkę ratyfikacji także na poziomie państw członkowskich.

Jednocześnie trwają negocjacje z Japonią w sprawie standardów ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów dotyczących ochrony inwestycji. W obliczu wspólnego zobowiązania do zapewnienia stabilnego i bezpiecznego otoczenia inwestycyjnego w Europie i Japonii, obie strony podejmują zdecydowane działania, aby jak najszybciej osiągnąć porozumienie w negocjacjach w sprawie ochrony inwestycji.