Unia bezpieczeństwa

Komisja rozpoczyna przygotowywanie planu działań na rzecz utworzenia prawdziwej i skutecznej unii bezpieczeństwa państw UE – w oparciu o Europejską agendę bezpieczeństwa przedstawioną 28 kwietnia 2015r. Chociaż w pierwszej kolejności odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na państwach członkowskich, zagrożeń o wymiarze międzynarodowym, takich jak terroryzm, nie da się skutecznie rozwiązać bez wspólnego europejskiego podejścia. Na szczeblu europejskim tworzone są niezbędne instrumenty, infrastruktura i odpowiednie warunki, tak, aby umożliwić władzom krajowym skuteczną współpracę, która pozwoli stawić czoła wspólnemu wyzwaniu. Jednak pełna wartość dodana polityki bezpieczeństwa Unii zależy w znacznym stopniu od wykorzystywania tej struktury do usunięcia braków w zakresie kwestii operacyjnych i posiadanych informacji. Wymaga to poważnych zmian na szczeblu państw członkowskich i ich organów ścigania, ściśle współpracujących z unijnymi agencjami.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: – Terroryzm nie zna granic. Władze krajowe są odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Powinny one jednak móc sprawniej współpracować, aby zapobiegać terroryzmowi oraz ścigać sprawców. UE może i powinna zapewnić do tego odpowiednie ramy i instrumenty, ale najistotniejsze jest to, jak państwa członkowskie je wykorzystają. Organy ścigania we wszystkich państwach członkowskich UE powinny «myśleć po europejsku» i «działać po europejsku», ponieważ bezpieczeństwo wewnętrzne to wspólna odpowiedzialność.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos dodał: – Celem Unii Europejskiej jest stworzenie dla swoich obywateli przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, bez granic wewnętrznych. Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszczególnych państwach członkowskich to bezpieczeństwo wewnętrzne wszystkich państw członkowskich. Rozdrobnienie sprawia, że stajemy się podatni na zagrożenia. Jak to pokazały niedawne ataki w kilku państwach członkowskich, jest ono w pełni wykorzystywane przez terrorystów i przestępców. Musimy rozwiązać ten problem i skupić nasze wysiłki na konkretnych działaniach, aby zrealizować w UE prawdziwą unię bezpieczeństwa.

W unii bezpieczeństwa funkcjonariusze policji w każdym państwie członkowskim powinny automatycznie dzielić się odpowiednimi informacjami z kolegami z innych państw członkowskich. W komunikacie przyjętym przez Komisję podsumowano postępy w działaniach prowadzonych w ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa, wskazano braki wdrożeniowe w walce z terroryzmem oraz określono działania, które należy podjąć w celu zlikwidowania tych braków. Przedstawiono w nim plan działania określający szereg obszarów priorytetowych w walce z terroryzmem, w których niezbędne jest przyjęcie i wdrożenie środków zaproponowanych przez Komisję oraz podjęcie dalszych działań. Środki te, mające na celu podniesienie zbiorowego potencjału niezbędnego, by umożliwić walkę z zagrożeniem terrorystycznym, obejmują:

 • przeciwdziałanie zagrożeniu, jakie stanowią powracający zagraniczni bojownicy terrorystyczni: władze krajowe powinny być w pełni poinformowane o ruchach zagranicznych bojowników terrorystycznych, zarówno wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających, i powinny one dzielić się takimi informacjami z innymi państwami członkowskimi i z agencjami UE za pośrednictwem systemu informacyjnego Schengen oraz europejskiego centrum zwalczania terroryzmu Europolu;
 • zapobieganie radykalizacji i zwalczanie jej: należy położyć nacisk na zapobieganie radykalizacji oraz rekrutowaniu obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne. Państwa członkowskie muszą zagwarantować, że osoby już zradykalizowane będą objęte programami deradykalizacji, że będzie się im uniemożliwiać rozpowszechnianie propagandy terrorystycznej i nawoływanie do nienawiści oraz że prowadzona będzie aktywna wymiana informacji dotyczących osób szczególnie zagrożonych radykalizacją;
 • karanie terrorystów i ich zwolenników: Parlament Europejski i Rada powinny szybko osiągnąć porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu , aby wzmocnić kryminalizację przestępstw związanych z terroryzmem, takich jak zapewnianie terrorystom możliwości podróżowania, wsparcia finansowego, schronienia, transportu i materialnego wsparcia;
 • usprawnienie wymiany informacji Parlament Europejski i Rada powinny szybko ukończyć prace nad zmienionym rozporządzeniem w sprawie Europolu i przyjąć przedstawione przez Komisję wnioski legislacyjne mające na celu poprawę wymiany informacji oraz interoperacyjności baz danych i systemów informatycznych, jak na przykład rozszerzenie systemu ECRIS na obywateli państw nienależących do UE;
 • Wzmocnienie Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu: Europejskie Centrum ds. zwalczania terroryzmu powinno zostać wzmocnione, aby stać się ośrodkiem wywiadu policyjnego zajmującym się analizowaniem zagrożeń oraz wspierać tworzenie operacyjnych planów walki z terroryzmem. Komisja przedstawi inicjatywy dotyczące przekształcenia Centrum w silniejszą strukturę, która zdolna będzie do wspólnego planowania operacyjnego, oceny zagrożeń i koordynowania działalności wywiadowczej organów ścigania. Przeprowadzanie wspólnej oceny zagrożeń związanych z terroryzmem i radykalizacją powinno stać się faktem już teraz, jako sprawa niecierpiąca zwłoki.
 • odcięcie terrorystom dostępu do broni i materiałów wybuchowych: państwa członkowskie powinny w trybie pilnym wdrożyć plan działania w zakresie broni palnej i materiałów wybuchowych, a Parlament Europejski i Rada powinny przyjąć przedstawiony przez Komisję w dniu 18 listopada 2015 r. wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni;
 • odcięcie terrorystom dostępu do funduszy: Komisja wdroży plan działania w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu, aby pomóc państwom członkowskim w zwiększeniu wykrywalności przepływu funduszy i innych aktywów i w zapobieganiu mu oraz w odcinaniu źródeł dochodów organizacji terrorystycznych;
 • ochrona obywateli i zagrożonej infrastruktury: organy ścigania i inne ważne instytucje powinny być lepiej przygotowane na zagrożenia dotyczące wrażliwej infrastruktury, zapewnić skuteczną wymianę odpowiednich informacji, w skoordynowany sposób opracować ponad granicami środki zapobiegawcze oraz wspierać badania w dziedzinie przyszłych potrzeb w zakresie technologii i potencjału operacyjnego;
 • wymiar zewnętrzny: należy zapewnić większą spójność między wewnętrznymi a zewnętrznymi działaniami w dziedzinie bezpieczeństwa. Korzystając z dorobku koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), UE powinna zainicjować przeciwko terroryzmowi partnerstwa z krajami basenu Morza Śródziemnego.Kontekst

  Komisja Europejska przyjęła 28 kwietnia 2015 r. Europejską agendę bezpieczeństwa określającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznego reagowania UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015–2020. Agenda stanowi spełnienie zobowiązań zawartych w wytycznych politycznych przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i jest głównym elementem odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, która została przyjęta przez Radę w dniu 16 czerwca 2015 r.

  Od przyjęciu Agendy poczyniono w jej realizacji znaczne postępy. Obszary szczególnie istotne wzmocnione zostały przez plan działania przyjęty w grudniu 2015 r. w sprawie broni palnej i materiałów wybuchowych , a w lutym 2016 r. w sprawie zaostrzenia walki z finansowaniem terroryzmu, jak również w komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie silniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych w dziedzinie granic i bezpieczeństwa.

  Niedawne wydarzenia wykazały konieczność zintensyfikowania działań i przyspieszenia wdrażania określonych w agendzie konkretnych działań. Po atakach terrorystycznych w Brukseli Parlament Europejski, unijni ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz Komisja podkreślili swoją determinację, aby przyspieszyć wdrożenie przewidzianych środków i wzmocnić walkę z terroryzmem. Przyjęty dziś komunikat podsumowuje rok po zaprezentowaniu Agendy postępy poczynione w jej wdrażaniu w odniesieniu do wkładu UE na rzecz krajowych działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu.

  Dodatkowe informacje