Unia bankowa: zagrożone kredyty

– Chcemy zapobiegać ponownej kumulacji tzw. złych kredytów – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis prezentując pierwsze sprawozdanie z realizacji planu działania w tej sprawie. KE z zadowoleniem przyjęła postępy w pracach nad rozwiązaniem problemu kredytów zagrożonych w UE. To część działań na rzecz zmniejszenia ryzyka nadal obecnego w pewnych obszarach europejskiego sektora bankowego.

W pierwszym sprawozdaniu z postępu prac od czasu przyjęcia przez ministrów finansów planu działania w sprawie ograniczania kredytów zagrożonych Komisja zwraca uwagę na poprawę wskaźników kredytów zagrożonych oraz wskazuje na przyszłe środki dalszego zmniejszania liczby tych kredytów.

Ograniczanie kredytów zagrożonych ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania unii bankowej i unii rynków kapitałowych, jak również dla stabilnego i zintegrowanego systemu finansowego w UE. Zmniejszenie skali kredytów zagrożonych oraz zapobieganie ich przyszłej akumulacji jest niezbędne dla wsparcia i umocnienia wzrostu gospodarczego w Europie. Tylko silny i odporny na kryzysy sektor finansowy jest w stanie zapewnić odpowiednie finansowanie dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Choć kontrolowanie liczby kredytów zagrożonych należy do kompetencji poszczególnych banków i państw członkowskich, ze względu na potencjalne skutki dla całej gospodarki UE kwestia ta ma również wyraźny wymiar unijny.

Wiceprzewodniczący ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis powiedział: – Zmniejszenie skali kredytów zagrożonych ma kluczowe znaczenie dla redukcji ryzyka w sektorze bankowym oraz dla dokończenia budowy unii bankowej. Już teraz obserwujemy efekty wysiłków podejmowanych wspólnie przez banki, organy nadzoru, państwa członkowskie i Komisję. Nadal jednak potrzebne są działania na rzecz dalszego zmniejszania skali kredytów zagrożonych. Naszym pragnieniem jest, aby banki we wszystkich krajach UE odzyskały pełną zdolność do udzielania kredytów przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. Jednocześnie chcemy zapobiegać ponownej kumulacji tak zwanych złych kredytów.

Najważniejsze ustalenia

W opublikowanym dziś pierwszym sprawozdaniu z postępu prac, które przyjęło formę komunikatu i towarzyszącego mu dokumentu roboczego służb Komisji, zwrócono uwagę na bieżący rozwój sytuacji w obszarze kredytów zagrożonych, zarówno w UE jako całości, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Wykazano, że pozytywna tendencja spadku wskaźników kredytów zagrożonych oraz wzrostu wskaźników pokrycia uległa utrwaleniu i utrzymała się również w drugiej połowie 2017 r.

Ponadto:

  • Spadek wskaźników kredytów zagrożonych odnotowuje się w prawie wszystkich państwach członkowskich, mimo że sytuacja w poszczególnych państwach znacznie się różni. Ogólny wskaźnik kredytów zagrożonych w UE spadł do 4,6% (II kwartał 2017 r.), co oznacza spadek o około jeden punkt procentowy w porównaniu z rokiem poprzednim oraz o jedną trzecią od IV kwartału 2014 r.
  • Dane te pokazują, że zmniejszenie ryzyka staje się trwałą cechą europejskiego systemu bankowego, która będzie stanowiła wsparcie dla postępów na rzecz dokończenia budowy unii bankowej, co powinno nastąpić poprzez równoległe ograniczanie i podział ryzyka.
  • Ze sprawozdania wynika również, że UE jest na właściwej drodze do realizacji planu działania Rady.

Wiosną Komisja przedstawi propozycję kompleksowego pakietu środków mających na celu obniżenie skali istniejących kredytów zagrożonych oraz zapobieganie ich kumulacji w przyszłości. Pakiet skupi się na następujących czterech obszarach: (i) działania nadzorcze, (ii) reformy ram prawnych dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i odzyskiwania długów, (iii) rozwój rynków wtórnych aktywów zagrożonych oraz (iv) wspieranie restrukturyzacji systemu bankowego. Działania w tych obszarach należy podejmować na poziomie krajowym, a w razie potrzebny na poziomie unijnym.

Komisja wzywa również państwa członkowskie i Parlament Europejski do szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku Komisji dotyczącego niewypłacalności przedsiębiorstw. Zaproponowany w listopadzie 2016 r. środek miał pomóc przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej w przeprowadzeniu restrukturyzacji na wczesnym etapie w celu zapobieżenia upadłości, dzięki czemu miał prowadzić do zwiększenia skuteczności procedur upadłościowych w UE.