UE broni się przed dumpingiem

Komisja Europejska przedłożyła propozycję nowej metody obliczania marginesów dumpingu przy imporcie z krajów, w których występują istotne zakłócenia rynku lub takich, w których państwo ma wpływ na gospodarkę. Ma to na celu udostępnienie Europie instrumentów ochrony handlu, które mogłyby sprostać obecnym realiom, w szczególności nadwyżkom mocy produkcyjnych w międzynarodowym otoczeniu handlowym, przy jednoczesnym całkowitym poszanowaniu międzynarodowych zobowiązań UE wynikających z ram prawnych Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Wniosek wprowadzający zmiany w unijnych przepisach antydumpingowych i antysubsydyjnych został poprzedzony szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi. W jego skład wchodzi także ocena skutków.

UE musi zapewnić skuteczność swoich instrumentów ochrony handlu w obliczu znaczących zakłóceń rynku, jakie występują w niektórych krajach i mogą prowadzić do nadwyżek mocy produkcyjnych w przemyśle, oraz zachęcają eksporterów do sprzedaży swoich produktów po cenach dumpingowych na rynku UE. Powoduje to szkody dla przemysłu europejskiego, które ostatecznie mogą doprowadzić do utraty miejsc pracy i zamykania fabryk, tak jak miało to miejsce niedawno w sektorze stali w UE.

Wniosek należy postrzegać w kontekście apelu Rady Europejskiej, jaki wystosowała na swoim październikowym posiedzeniu, dotyczącym wypracowania do końca 2016 r. pilnego i wyważonego porozumienia w sprawie kompleksowej modernizacji wszystkich instrumentów ochrony handlu. Reforma metodologii antydumpingowej, oprócz modernizacji wszystkich instrumentów ochrony handlu zaproponowanych przez Komisję w 2013 r., byłaby ważną częścią koniecznych reform.

Ta nowa metodyka antydumpingowa miałyby zastosowanie w przypadku spraw wszczętych już po wejściu w życie zmienionych przepisów. We wniosku przewidziano również okres przejściowy, podczas którego wszystkie aktualnie obowiązujące środki antydumpingowe oraz trwające dochodzenia zostałyby utrzymane i podlegałyby obecnym przepisom. Komisja zaproponowała także wzmocnienie prawodawstwa antysubsydyjnego UE, dzięki któremu w przyszłości każde nowe subsydia ujawnione w trakcie dochodzenia także będą mogły być badane i uwzględniane w ostatecznym nałożeniu ceł. Parlament Europejski i Rada podejmą teraz decyzję w sprawie wniosku w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Wiceprzewodniczący Komisji UE do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen powiedział: – Handel jest dla Europy najlepszą dźwignią wzrostu. Jednak wolny handel musi być sprawiedliwy, a tylko sprawiedliwy handel może być wolny. Przedstawiamy wniosek mający na celu dostosowanie naszych instrumentów ochrony handlu, tak aby mogły one sprostać nowym realiom, takim jak nadwyżka mocy produkcyjnych i zmiany międzynarodowych ram prawnych. Od wolnego i sprawiedliwego handlu, który stanowi podstawę unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zależy ponad 30 mln miejsc pracy w Europie, w tym 6 mln miejsc pracy w MŚP.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: – Ten wniosek jest ważny z tego względu, że świadczy o tym, iż Unia Europejska wypełnia swoje zobowiązania wobec WTO. Opracowana metoda jest metodą neutralną państwowo i żadnemu z krajów nie przyznaje „statusu gospodarki rynkowej”. Po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę przewidziane we wniosku zasady zagwarantują takie dostosowanie unijnych instrumentów ochrony handlu, które pozwoli nam stawić czoła nowym wyzwaniom oraz sprostać naszym realiom prawnym i ekonomicznym. Utrzymamy także odpowiedni poziom ochrony.

Według obecnych zasad w normalnych warunkach rynkowych margines dumpingu oblicza się przez porównanie ceny eksportowej danego produktu wwożonego do UE z cenami lub kosztami tego produktu w państwie wywozu. Podejście to zostanie utrzymane i uzupełnione nową, neutralną państwowo metodyką. Będzie ono mieć zastosowanie w jednakowym stopniu do wszystkich członków WTO. Będzie też uwzględniać panujące w niektórych krajach znaczące zakłócenia wynikające z wpływu państwa na gospodarkę. Członkowie WTO nie będą już znajdować się na liście państw objętych tzw. „metodyką państwa analogicznego”. Podejście to będzie obowiązywać wyłącznie w stosunku do krajów nieposiadających gospodarki rynkowej, które nie są członkami WTO.

Przy ustalaniu, czy występują zakłócenia, uwzględniany będzie szereg kryteriów, takich jak polityka i wpływ państwa, powszechna obecność przedsiębiorstw państwowych, dyskryminacja na korzyść przedsiębiorstw krajowych i niezależność sektora finansowego. Komisja będzie sporządzać szczegółowe sprawozdania dotyczące krajów lub sektorów, w których stwierdzone zostaną zakłócenia. Podobnie jak obecnie, składanie skarg należeć będzie do przemysłu UE, ale jego przedstawiciele będą mogli skorzystać z takich sprawozdań Komisji w celu przedstawienia swojej sprawy.

Z oceny skutków Komisji wynika, że nowa metodyka pozwoli na uzyskanie zasadniczo równoważnego poziomu ceł antydumpingowych, tak, jak ma to miejsce obecnie.

Decyzja jest następstwem debat orientacyjnych w tej sprawie, które miały miejsce na forum kolegium w styczniu i lipcu br. Podstawę dla podjęcia dzisiejszej decyzji stanowiły także rozległe kontakty z zainteresowanymi stronami i partnerami społecznymi oraz konsultacje społeczne (w wyniku których wpłynęło ponad 5300 odpowiedzi). Przeprowadzono pełną ocenę skutków, aby oszacować skutki każdej decyzji dla każdego państwa członkowskiego i każdego sektora gospodarki.

Przyjęte podejście pozwoli zagwarantować wypełnianie międzynarodowych zobowiązań prawnych przez UE, zapewni dalszą skuteczność unijnych instrumentów ochrony handlu, a także przyczyni się do ich wzmocnienia, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia.

Omawiany wniosek nie zastępuje wniosku z 2013 r. w sprawie modernizacji unijnych instrumentów ochrony handlu. Wcześniejszy wniosek ma na celu usprawnienie procedur i umożliwienie UE nakładanie wyższych ceł w określonych okolicznościach. Parlament Europejski przyjął swoje sprawozdanie w pierwszym czytaniu, a Komisja oczekuje, że Rada w niedługim czasie przezwycięży różnice uniemożliwiające jego przyjęcie. Rada rozpatrzy omawiany wniosek na posiedzeniu w piątek, 11 listopada.

Oba te wnioski były przedmiotem komunikatu „W kierunku solidnej polityki handlowej dla UE na rzecz miejsc pracy i wzrostu gospodarczego” przedstawionego przez Komisję przed październikowym posiedzeniem Rady Europejskiej.

Dodatkowe informacje: