Ucz się przedsiębiorczości
Zgodnie z niedawno opublikowanym sprawozdaniem Komisji Europejskiej kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest coraz powszechniej promowane w większości państw europejskich. Osiem państw (Dania, Estonia, Litwa, Niderlandy, Szwecja, Norwegia, Walia oraz flamandzka część Belgii) uruchomiły specjalne strategie promowania kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, a 13 innych państw (Austria, Bułgaria, Republika Czeska, Finlandia, Grecja, Węgry, Islandia, Liechtenstein, Polska, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Turcja) włączyły je do swoich strategii uczenia się przez całe życie, strategii na rzecz młodzieży lub na rzecz wzrostu. W połowie państw europejskich przeprowadza się reformy edukacji, których częścią jest zwiększenie roli kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Na potrzeby sprawozdania zatytułowanego „Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w szkołach w Europie” zbadano 31 państw i 5 regionów europejskich.

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest czynnikiem napędowym przyszłego wzrostu i pomoże nam zainspirować kolejne pokolenia przedsiębiorców. Jeżeli mamy utrzymać konkurencyjność Europy, musimy inwestować w ludzi, w ich umiejętności, zdolności przystosowawcze oraz innowacyjność. Oznacza to, że musimy zachęcać do prawdziwej zmiany sposobu myślenia w Europie w kierunku większej przedsiębiorczości, zaczynając od zaszczepiania ducha przedsiębiorczości od najwcześniejszych lat szkolnych – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Ze wspomnianego sprawozdania wynika, że kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest elementem programów nauczania szkół podstawowych w dwóch trzecich państw objętych badaniem. Chociaż na tym etapie kształcenia przedsiębiorczość nie jest nauczana jako osobny przedmiot, w połowie państw zdefiniowano efekty uczenia się, które dotyczą postaw i umiejętności związanych z przedsiębiorczością, takie jak wykazywanie inicjatywy i podejmowanie ryzyka oraz kreatywność.

W gimnazjach i szkołach średnich w połowie państw przedsiębiorczość jest częścią takich przedmiotów obowiązkowych, jak ekonomia lub nauki społeczne. W dwóch państwach – na Litwie i w Rumunii – przedsiębiorczość jest osobnym, obowiązkowym przedmiotem. Praktyczne umiejętności związane z przedsiębiorczością zostały określone przez cztery państwa – Litwę, Rumunię, Liechtenstein i Norwegię.

W sprawozdaniu wskazuje się również, że wiele państw wspiera inicjatywy związane z kształceniem w zakresie przedsiębiorczości, takie jak zacieśnianie współpracy między sektorem edukacji i biznesu oraz zakładanie przez studentów małych firm. Jednak ukierunkowane kształcenie nauczycieli w tej dziedzinie dostępne jest jedynie we Wspólnocie Flamandzkiej w Belgii, w Bułgarii i w Niderlandach. Tylko w jednej trzeciej państw europejskich istnieją centralne wytyczne