Trochę za dużo mleka
Pomimo przekroczenia kwot w wymienionych państwach, poziom dostaw UE ogółem utrzymał się na poziomie dużo niższym od całkowitej wielkości kwoty (-6,0 proc.), również w porównaniu z okresem 2011/2012, kiedy wynosił -4,7 proc. Ponadto Holandia przekroczyła o 1100 t. (1,4 proc.) kwotę sprzedaży bezpośredniej i w związku z tym będą musiały uiścić dodatkowa opłatę w wysokości 301 000 euro.

Według krajowych deklaracji obejmujących rok rozliczeniowy kończący się 31 marca 2013 r., Austria, Niemcy, Dania, Polska i Cypr przekroczyły krajowe kwoty o 163 700 ton, pomimo zwiększenia kwot o 1 proc. w roku 2012/2013, o którym zadecydowano w ramach oceny funkcjonowania WPR w 2008 r.

Podobnie jak w ubiegłych latach, liczba państw członkowskich, które przekroczyły przyznane im kwoty, jest ograniczona, a nadwyżka produkcji stanowi 0,1 proc. całkowitej ilości mleka dostarczonego lub objętego sprzedażą bezpośrednią (w poprzednim okresie rozliczeniowym wskaźnik ten wynosił 0,2 proc.). Około 22 państw członkowskich nie wykorzystało swoich kwot, w tym w 13 państwach nie wykorzystano ponad 10 proc. kwot na dostawy mleka.

System kwot mlecznych zostanie zniesiony z dniem 1 kwietnia 2015 r. W ramach oceny funkcjonowania WPR w 2008 r. uzgodniono, że aby ułatwić funkcjonowanie systemu w okresie przejściowym, należy stopniowo zwiększać kwoty (o 1 proc. rocznie) do roku rozliczeniowego 2013/14. W połowie 2014 r. Komisja przedstawi sprawozdanie dotyczące sytuacji na rynku, zawierające m.in. szczegółową analizę procesu wdrażania przez państwa członkowskie pakietu dotyczącego mleka z 2012 r. Jeżeli okaże się to konieczne, w sprawozdaniu zaproponowane zostaną odpowiednie zmiany. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska zorganizowała konferencję zainteresowanych stron dotyczącą sektora mleczarskiego po 2015 r. Sprawozdanie zawierające wnioski z tej konferencji będzie omawiane przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego oraz przez ministrów w Radzie jeszcze w tym roku. Wnioski z tej debaty zostaną uwzględnione w sprawozdaniu Komisji Europejskiej.

Jak działa system kwot

System kwot mlecznych wprowadzono w latach 80-tych, aby rozwiązać problem nadwyżek produkcji. Każdemu państwu członkowskiemu przydzielane są dwie kwoty – jedna określa dostawy do mleczarni (97,6 proc. w skali całej UE), a druga sprzedaż bezpośrednią na poziomie gospodarstw (2,4 proc.). Te ilości są następnie rozdzielane między poszczególnych producentów (kwoty indywidualne) w każdym państwie członkowskim. Jeżeli państwo członkowskie przekroczy przyznane mu kwoty, producenci w tym państwie uiszczają opłatę z tytułu nadwyżek w wysokości 27,83 euro za każde 100 kg. Opłata jest proporcjonalna do udziału danego producenta w nadwyżce w danym roku rozliczeniowym (od 1 kwietnia do 31 marca). Wysokość opłat jest ustalana po redystrybucji kwot, których nie wykorzystali pozostali producenci.

źródło i więcej informacji: Link