Transformacja przemysłowa Unii

Obniżenie emisyjności, wprowadzanie innowacji, cyfryzacji i rozwijanie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości – to obszary, których rozwijanie ma pomóc państwom i regionom wspólnoty w transformacji przemysłowej. Sprawozdanie w tej sprawie przygotowały wspólnie Komisja Europejska oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Johannes Hahn, komisarz ds. polityki sąsiedztwa, negocjacji w sprawie rozszerzenia i polityki regionalnej, oświadczył: – Dobrobyt i dobrostan na szczeblu UE mają swój początek w regionach europejskich. Przez dwa lata zespoły ekspertów Komisji i OECD pracowały ramię w ramię z krajowymi i lokalnymi podmiotami, aby pomóc im w obniżeniu emisyjności, wprowadzaniu innowacji, cyfryzacji i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości. Są to cztery kluczowe elementy transformacji, która daje wszystkim równe szanse.

Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiły sprawozdanie (link is external) na temat inicjatywy rozpoczętej w 2017 r., mającej pomóc 12 regionom i państwom członkowskim UEWyszukaj ten link w innym językuEN••• w przeprowadzeniu transformacji przemysłowej i radzeniu sobie w zglobalizowanej gospodarce.

Zespół ekspertów OECD i Komisji we współpracy z regionami i dwoma państwami członkowskimi próbował ustalić, co utrudniało tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy na tych obszarach. Celem było wzmocnienie długoterminowych strategii rozwoju opartych na dziedzinach, w których poszczególne regiony lub państwa są konkurencyjne (tzw. inteligentna specjalizacjaWyszukaj ten link w innym językuEN•••). Strategie te dotyczyły m.in. sprawiedliwości społecznej, modernizacji gospodarczej i ambicji klimatycznych.

W oparciu o to doświadczenie w sprawozdaniu przedstawiono zestaw narzędzi dla władz krajowych i regionalnych. Narzędzia te dostarczają konkretnych rozwiązań pozwalających usunąć przeszkody stojące na drodze do transformacji przemysłowej w pięciu obszarach priorytetowych.

W sprawozdaniu Komisja wskazała pięć następujących obszarów priorytetowych, a także przykłady powiązanych wyzwań i możliwych rozwiązań politycznych:

1) Przygotowanie zawodów przyszłości

Wyzwanie: brak wykwalifikowanych pracowników w nowo powstających sektorach gospodarki.

Rozwiązania polityczne: przewidywanie zapotrzebowania na umiejętności potrzebne podczas transformacji przemysłowej; wzmocnienie zdolności przedsiębiorstw do zaspokajania potrzeb w zakresie zasobów ludzkich; zaangażowanie lokalnych zainteresowanych stron w planowanie i opracowywanie regionalnych inicjatyw na rzecz rozwijania umiejętności.

2) Rozwijanie i rozpowszechnianie innowacji

Wyzwanie: brak potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwiązania polityczne: przyspieszenie transformacji cyfrowej; rozwijanie sieci innowacji biznesowej i wspieranie klastrów; wzmocnienie powiązań między środowiskiem akademickim a lokalnymi przedsiębiorstwami.

3) Promowanie przedsiębiorczości i zaangażowania sektora prywatnego

Wyzwanie: ograniczony dostęp do umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz sieci przedsiębiorczości dla przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up.

Rozwiązania polityczne: wspieranie przedsiębiorców poprzez dostarczanie im informacji, oferowanie szkoleń, coachingu i mentoringu, wzmacnianie sieci przedsiębiorczości, zwiększanie udziału przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i MŚP we wspólnych badaniach.

4) Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu

Wyzwanie: pogodzenie długoterminowego wymiaru neutralnej dla klimatu transformacji z krótkoterminowymi działaniami gospodarczymi.

Rozwiązania polityczne: wspieranie lokalnych transformacji energetycznych poprzez programy pomocy finansowej; włączenie strategii przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu do szerszych strategii rozwoju regionalnego.

5) Promowanie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

Wyzwanie: różnice geograficzne i powiązania terytorialne.

Rozwiązania polityczne: zachęcanie do współpracy terytorialnej poprzez partnerstwa miejsko-wiejskie; zapewnienie łączności cyfrowej i usług cyfrowych w regionach oddalonych.

Sprawozdanie i zawarte w nim zalecenia zostaną uwzględnione podczas przygotowywania przyszłych programów polityki spójności na lata 2021–2027, w ramach których przewidziano ponad 90 mld euro na badania, innowacje, cyfryzację i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kontekst

Globalizacja przyniosła ogromne korzyści słabiej rozwiniętym gospodarczo państwom świata i wiele możliwości obywatelom UE. Podczas gdy korzyści z niej płynące są szeroko rozprzestrzenione, to jej koszty są często ponoszone nierównomiernie. Wiele europejskich regionów nadal zmaga się z problemami wynikającymi z utraty miejsc pracy w związku z upadkiem tradycyjnych gałęzi przemysłu. Aby poradzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą modernizacja gospodarcza, Europa musi wzmocnić regiony i pomóc im w tworzeniu wartości. Oznacza to, że muszą być one innowacyjne, wprowadzać cyfryzację, odchodzić od paliw kopalnych i rozwijać umiejętności swoich mieszkańców.

W lipcu 2017 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie wzmocnienia innowacyjności w regionach UE i podjęła dwie inicjatywy: jedną dotyczącą transformacji przemysłowej, której wyniki przedstawiono dzisiaj, i drugą dotyczącą ustanowienia międzyregionalnego partnerstwa na rzecz innowacji. Wybrane regiony i państwa członkowskie we współpracy z zespołami ekspertów z Komisji i OECD podejmowały działania w celu zwiększenia swojego potencjału innowacyjnego, usunięcia barier dla inwestycji, wyposażenia pracowników w odpowiednie umiejętności oraz przygotowania się do zmian przemysłowych i społecznych.