Toruński szpital z unijnym wsparciem

EFIS jest głównym elementem Planu Inwestycyjnego dla Europy, zaproponowanego przez Komisję Europejską. Jego celem jest zwiększenie europejskich inwestycji na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego.

W Toruniu środki EBI posłużą do sfinansowania rekonstrukcji i wyposażenia Szpitala im. L. Rydygiera, którego właścicielem i zarządcą jest województwo kujawsko-pomorskie. Projekt jest częścią programu inwestycyjnego, mającego na celu osiągnięcie przez szpital standardów technicznych i profesjonalnych wymaganych przez prawo polskie i europejskie.

Wiceprezes EBI Vazil Hudák powiedział: – Transakcja ta jest istotna z dwóch powodów: to pierwszy projekt EFIS w sektorze publicznym w Polsce, ale także modelowa operacja łącząca finansowanie z EFIS i wsparcie z dotacji UE w innowacyjną formę instrumentu finansowego. To pionierski projekt, który może być zastosowany w przypadku innych jednostek państwowych niższego szczebla i powinien być inspiracją dla pozostałych regionów lub państw członkowskich.

Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP: – Rozbudowa i modernizacja szpitala im. L. Rydygiera to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Torunia i całego regionu. Jednym z założeń planu inwestycyjnego dla Europy jest finansowanie projektów w sektorze opieki społecznej i zdrowotnej, a dzisiejsze podpisanie umowy jest tego najlepszym dowodem. Zachęcam promotorów innych projektów w Polsce, żeby kontaktowali się z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i ubiegali się o finansowanie.

To już trzeci kredyt udzielony przez EBI województwu kujawsko-pomorskiemu na finansowanie modernizacji lokalnej infrastruktury medycznej. Kredytobiorcą jest spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., założona przez Samorząd Województwa w 2009 r.

Dodatkowe informacje

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Pobudzenie inwestycji w unijnej gospodarce jest priorytetem Komisji Europejskiej Jean-Caude’a Junckera. Są one niezbędne, aby przyspieszyć wzrost gospodarczy, pobudzić innowacyjność i podnieść konkurencję. Dlatego stworzono Plan Inwestycyjny dla Europy, którego głównym elementem jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Został on ustanowiony w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a jego celem jest wspieranie projektów, którym trudno byłoby pozyskać finansowanie na zasadach rynkowych.

Poprzez wykorzystanie środków publicznych do przejmowania nadmiernego poziomu ryzyka, EFIS ma pobudzać dodatkowe inwestycje prywatne. Realizację założeń Planu umożliwiają 2 instrumenty udostępnione przedsiębiorcom: Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych i Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, ułatwiające nawiązywanie kontaktów oraz udzielające wsparcia doradczego i technicznego.

Plan Inwestycyjny dla Europy zakłada także stworzenie lepszych warunków do inwestycji i zwiększenie konkurencyjności UE dzięki poprawie otoczenia regulacyjnego, w tym eliminacji barier, które utrudniają realizację inwestycji.

We wrześniu br. Komisja zaproponowała rozszerzenie pierwotnego trzyletniego okresu obowiązywania Planu (2015-2018) o wartości docelowej 315 mld EUR, do co najmniej pół biliona euro na inwestycje do 2020 r. – tj. do końca obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych.