Szukamy INSPIRACJI!

Dotyczące jej konsultacje służą zebraniu informacji o doświadczeniach osób, które wykorzystują lub dostarczają takie dane przestrzenne, pracując w sektorze publicznym, sektorze prywatnym oraz w środowisku akademickim, bądź jako osoby prywatne, a zgromadzone w ten sposób opinie mają pomóc w zwiększeniu dostępności informacji na potrzeby polityki i działań, które mają wpływ na środowisko.

Znalezienie rozwiązań takich problemów jak zanieczyszczenie powietrza, zanikanie różnorodności biologicznej czy klęski żywiołowe wymaga dostępu do dobrej jakości danych i informacji o środowisku. Dyrektywa INSPIRE została opracowana w celu zapewnienia takiego dostępu. Dyrektywa ta obowiązuje od 2007 r. i zdaniem Komisji nadszedł czas na dostosowanie jej do zmian, jakie miały miejsce po jej wejściu w życie.

Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy. Zachęcamy zwłaszcza osoby posiadające doświadczenie związane z zakresem dyrektywy INSPIRE do przedstawienia swoich poglądów, w szczególności w kwestii jakości opisu danych przestrzennych oraz jakości związanych z tymi danymi usług, jak również do odpowiedzi na pytanie, czy dzięki dyrektywie INSPIRE faktycznie ułatwiono wykorzystywanie, odnajdywanie, przeglądanie i pobieranie danych przestrzennych i zapewniono usługi odpowiadające potrzebom użytkowników tych danych. Mile widziane są też opinie na temat usług świadczonych przez ogólnoeuropejski geoportal INSPIRE i inne systemy informacji geograficznej.

Respondenci proszeni są o przedstawienie swego zdania na temat znaczenia inicjatywy INSPIRE, użyteczności podejmowanych w jej ramach działań, jej opłacalności i postępów w jej wdrażaniu. Komisja Europejska chciałaby również dowiedzieć się, czy ankietowani zauważyli pozytywny lub negatywny wpływ dyrektywy INSPIRE na politykę w dziedzinie środowiska oraz na strategie w innych obszarach polityki, na przykład na administrację elektroniczną.

Konsultacje prowadzone są we wszystkich językach Unii.

Kolejne kroki

Wyniki konsultacji publicznych zostaną uwzględnione w ocenie strategii przyjętej w dyrektywie INSPIRE. W 2014 r. wyniki te zostaną przedstawione wszystkim zainteresowanym stronom oraz Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Może to pociągnąć za sobą konieczność przeprowadzenia działań naprawczych w celu skorygowania obecnego podejścia tak, by odpowiadało ono pierwotnym założeniom inicjatywy INSPIRE oraz celom strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Kontekst

Przeprowadzenie przez Komisję strategicznej oceny dyrektywy INSPIRE jest koniczne w celu przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczącego wdrożenia odnośnej strategii. W pracach nad oceną uwzględnione zostaną również kwestie poruszone w komunikacie z 2 października 2013 r. dotyczącym programu REFIT , w którym to komunikacie Komisja przedstawiła zasady, na jakich kompleksowemu przeglądowi poddane zostaną określone uregulowania.

źródło i więcej informacji: Link