Szczyt ważnych decyzji

Konkluzje w sprawie migracji – Rada Europejska (17 grudnia 2015 r.)

I. MIGRACJA

1. W ciągu ostatnich miesięcy Rada Europejska opracowała strategię mającą na celu zahamowanie bezprecedensowych przepływów migracyjnych, wobec których stoi Europa. Jednak realizacja strategii jest niewystarczająca i musi zostać przyspieszona. Aby chronić integralność Schengen, konieczne jest odzyskanie kontroli nad granicami zewnętrznymi. Należy szybko zająć się słabymi punktami, w szczególności jeśli chodzi o hotspoty, relokację i powroty. Unijne instytucje i państwa członkowskie muszą w trybie pilnym:

a) zająć się słabościami na zewnętrznych granicach Schengen, zwłaszcza poprzez zapewnienie systematycznych kontroli bezpieczeństwa z użyciem stosownych baz danych, oraz zapobiegać przestępstwom przeciwko wiarygodności dokumentów;

b) zająć się mankamentami w funkcjonowaniu hotspotów, m.in. poprzez ustanowienie niezbędnych zdolności recepcyjnych po to, by zrealizować cele hotspotów; pilnie uzgodnić precyzyjny harmonogram uzyskiwania operacyjności przez kolejne hotspoty; zapewnić, by Frontex i EASO dysponowały niezbędną wiedzą fachową i sprzętem;

c) zapewnić prowadzenie – w sposób systematyczny i kompletny – identyfikacji, rejestracji i pobierania odcisków palców oraz przedsięwziąć środki pozwalające zająć się kwestią odmowy rejestracji i hamujące nieuregulowane przepływy wtórne;

d) wykonywać decyzje w sprawie relokacji, a także rozważyć, czy do beneficjentów istniejących decyzji zaliczyć inne państwa członkowskie, które znajdują się pod silną presją i które wystąpiły ze stosownym wnioskiem;

e) przedsięwziąć konkretne środki, aby zapewnić faktyczny powrót i readmisję osób nieuprawnionych do pobytu i udzielić wsparcia państwom członkowskim w zakresie operacji powrotowych;

f) wzmocnić środki do walki z przemytem ludzi i handlem ludźmi;

g) zapewnić realizację ustaleń i operacyjne działania następcze w związku z:

  • konferencją wysokiego szczebla w sprawie szlaku wschodniośródziemnomorskiego i zachodniobałkańskiego; w tym kontekście ważne jest, aby udzielać pomocy państwom nienależącym do UE położonym wzdłuż szlaku zachodniobałkańskiego z myślą o prowadzeniu rejestracji zgodnie z unijnymi standardami;
  • szczytem w Valletcie, w szczególności jeśli chodzi o powroty i readmisję, oraz
  • oświadczeniem UE i Turcji z dnia 29 listopada 2015 r. i planem działania UE-Turcja; w tym kontekście Coreper jest proszony o szybkie zakończenie prac nad sposobem uruchomienia kwoty 3 mld EUR na potrzeby Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji;

h) kontynuować realizację uzgodnionego programu przesiedleń;

i) w dalszym ciągu ściśle monitorować przepływy wzdłuż szlaków migracyjnych, aby być w stanie szybko reagować na rozwój wydarzeń.

2. Rada powinna prowadzić dalsze prace nad kryzysowym mechanizmem relokacji, uwzględniając zdobyte doświadczenia, i niezwłocznie ustalić swoje stanowisko w sprawie wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia. Rada jest proszona o pilną analizę sytuacji dotyczącej Afganistanu. Rada powinna szybko przeanalizować przedstawione przez Komisję w dniu 15 grudnia wnioski w sprawie “europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej”, kodeksu granicznego Schengen, “dobrowolnego programu przyjęć ze względów humanitarnych” i dokumentów podróży do celów powrotowych. Rada powinna przyjąć swoje stanowisko w sprawie “europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej” w trakcie prezydencji niderlandzkiej. Komisja szybko przedstawi przegląd systemu dublińskiego; w międzyczasie istniejące zasady muszą być stosowane. Wkrótce przedstawi również zmieniony wniosek dotyczący inteligentnych granic.

3. Prezydencja, Komisja i Wysoki Przedstawiciel złożą sprawozdanie z postępów przed lutowym posiedzeniem Rady Europejskiej.

Polskę w Brukseli reprezentowała premier Beata Szydło. – Jesteśmy usatysfakcjonowani rozstrzygnięciami, które dotyczą spraw migracji. Stanowisko polskie, które prezentowaliśmy od początku problemu, który pojawił się w Europie, zostało potwierdzone w samej Unii Europejskiej przez dostrzeżenie tego, że problem migracji powinien być rozwiązany przede wszystkim poza granicami UE (…). Jest wola, żeby problem migracji rozwiązywać poza granicami UE – mówiła szefowa polskiego rządu.

W przededniu szczytu (środa 16 grudnia) odbyło się spotkanie przewodniczących: Rady Europejskiej Donalda Tuska, Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera i Parlamentu Europejskiego Martina Schulza z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką.

Więcej informacji na temat szczytu: