Szczepienia na małpią ospę

Ruszyły dostawy pierwszych szczepionek zakupionych przez Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia Komisji Europejskiej w odpowiedzi na wystąpienie ogniska małpiej ospy – do Hiszpanii dotrze początkowa pula 5 300 z 109 090 zamówionych dawek. Jest to pierwsza z serii dostaw, które regularnie będą miały miejsce w najbliższych tygodniach i miesiącach w celu zapewnienia gotowości państw członkowskich do reagowania na obecnie występujące ogniska małpiej ospy, a priorytetem będą dostawy do najbardziej dotkniętych państw członkowskich.

Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, StellaKyriakides powiedziała: – Tak Europejska Unia Zdrowotna reaguje w czasie rzeczywistym na nowe zagrożenia dla zdrowia i chroni swoich obywateli. Po raz pierwszy dokonujemy bezpośrednich zakupów szczepionek i przekazujemy je państwom członkowskim za pośrednictwem Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Dzięki HERA Unia Europejska znacznie zwiększyła swoją zdolność do zdecydowanego reagowania na nowe zagrożenia dla zdrowia i przeciwdziałania im.

Podobnie jak w przypadku szczepionki przeciwko COVID-19, dawki szczepionki przydzielane są proporcjonalnie do wielkości populacji każdego kraju. Dostawy do państw członkowskich, w których liczba zakażeń małpią ospą jest wyższa (w dniu zawarcia umowy) będą traktowane priorytetowo, zgodnie z ustaleniami z państwami członkowskimi. Szczepionki są dostarczane do państw członkowskich bezpośrednio przez firmy farmaceutyczne. Kolejnymi po Hiszpanii krajami, które otrzymają dostawy szczepionki, będą Portugalia, Niemcy i Belgia. Późniejsze dostawy do kolejnych państw członkowskich będą miały miejsce w lipcu i w sierpniu.

Od momentu pojawienia się ognisk małpiej ospy Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA), wraz z innymi służbami Komisji i państwami członkowskimi, uważnie przygląda się rozwojowi tych ognisk w Europie i wspiera działania w zakresie gotowości i reagowania we wszystkich państwach członkowskich. Zakup i przekazanie ponad 109 090 szczepionek wyprodukowanych przez Bavarian Nordic to tylko jeden z przykładów wsparcia oferowanego państwom członkowskim.

Po raz pierwszy zakupu szczepionek, które następnie zostaną przekazane państwom członkowskim dokonuje się bezpośrednio z budżetu UE, w ramach Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia.

Kontekst

Komisja Europejska jest zaangażowana w tworzenie silnej i aktywnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, która będzie przygotowana i zdolna do reagowania na pojawiające się zagrożenia dla zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest koordynacja pomiędzy europejskimi krajami, a także, że wspólne reagowanie stanowi wartość dodaną w przypadku transgranicznych zagrożeń zdrowia.

Od 18 maja odnotowano około 2 682 przypadki małpiej ospy w 23 państwach członkowskich UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania i Szwecja) oraz w Norwegii i Islandii. Małpia ospa jest wirusową chorobą odzwierzęcą (wirusem przenoszonym na ludzi przez zwierzęta), której objawy są podobne do tych obserwowanych w przeszłości u chorych na ospę prawdziwą, aczkolwiek łagodniejsze. Choroba ta jest chorobą endemiczną w zachodniej i środkowej Afryce i obecnie po raz pierwszy rozprzestrzenia się w Europie.

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) stanowi jeden z fundamentów Europejskiej Unii Zdrowotnej i poprawia zdolność do reagowania i gotowość UE na wypadek stanów zagrożenia zdrowia. HERA został utworzony w październiku 2021 r. w celu zastąpienia doraźnych rozwiązań w zakresie reagowania na sytuację pandemii stałą strukturą posiadającą właściwe narzędzia i zasoby umożliwiające wcześniejsze zaplanowanie działań UE na wypadek stanu zagrożenia zdrowia. HERA będzie przewidywać zagrożenia i potencjalne kryzysy zdrowotne poprzez gromadzenie informacji i tworzenie niezbędnej zdolności reagowania.

W celu realizacji tego ważnego zadania, HERA będzie finansować zakup w ramach Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia jest jednym z głównych instrumentów tworzących podstawy Europejskiej Unii Zdrowotnej; biorą w nim udział państwa członkowskie UE, Norwegia i Islandia.

W swojej ocenie ryzyka Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaleciło dotkniętym krajom rozważenie szczepienia wkrótce po narażeniu na zakażenie szczepionką trzeciej generacji produkowaną przez Bavarian Nordic, aby zapobiec chorobie lub uczynić jej przebieg łagodniejszym.