Szansa dla 10 tys. polskich firm

Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. podpisały umowę w sprawie gwarancji bezpośrednich dotyczącą polskich MŚP, wspieraną ze środków instrumentu gwarancji kredytowych(link is external) w ramach unijnego programu COSME.

Umowa pozwoli PKO Leasing S.A. na udostępnianie MŚP nowego finansowania w formie leasingu i kredytów na korzystnych warunkach przez okres dwóch lat, czyli do 2020 r. Oczekuje się, że z lepszych warunków finansowania skorzysta około 10 tys. polskich przedsiębiorców, w tym przedsiębiorstw typu start-up. Maksymalna kwota transakcji została ustalona na 1,5 mln zł (około 350 tys. euro).

Obecna umowa jest największą transakcją dotyczącą gwarancji bezpośrednich, jaką EFI zawarł dotąd z polskim pośrednikiem. – Nowa umowa w ramach COSME to imponujący sukces EFI i PKO Leasing. Polskie MŚP uzyskają dostęp do finansowania inwestycji na korzystnych warunkach, które inaczej byłyby nieosiągalne. Jestem przekonana, że finansowanie pozwoli polskim firmom rozwinąć działalność i zwiększyć swoją konkurencyjność. To właśnie jest celem programu COSME i naszej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – oznajmiła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Obecna umowa jest wspierana z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest głównym filarem planu inwestycyjnego dla Europy (tzw. planu Junckera).

Elżbieta Bieńkowska, europejska komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: – Cieszę się, że dzięki tej nowej umowie i dzięki gwarancjom bezpośrednim Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego uda nam się zapewnić wsparcie ponad 10 tys. polskich MŚP i udostępnić im finansowanie w łącznej wysokości 1,5 mld zł. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa są konkurencyjne i często jedyne, czego potrzebują, to dodatkowy impuls, który pozwoli im wypuścić na rynek nowe produkty, rozszerzyć działalność poza rynki lokalne i rozwinąć swoje zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji. Ta nowa umowa, wspierana przez EFIS, pomoże im rozwinąć skrzydła. Już przedtem oczekiwano, że plan inwestycyjny dla Europy zapewni lepszy dostęp do tego europejskiego instrumentu finansowego 43 tys. polskich małych przedsiębiorstw. Dzięki tej nowej umowie to polsko-unijne przedsięwzięcie zakończy się jeszcze większym sukcesem.

Dyrektor generalny EFI Pier Luigi Gilibert powiedział: – Przy pomocy planu inwestycyjnego dla Europy EFI udostępnia szereg opcji finansowania z myślą o polskich MŚP. Cieszymy się, że możemy poinformować o tej nowej umowie z PKO Leasing, która pomoże spółce w zapewnieniu lepszego dostępu do finansowania MŚP obciążonym większym ryzykiem i przedsiębiorstwom typu start-up.

Andrzej Krzemiński, prezes zarządu PKO Leasing S.A., skomentował: – Mamy za sobą długą historię współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, która zawsze przynosiła korzyści polskim przedsiębiorcom. Mogę zapewnić, że korzyści te będą również zapewnione na mocy obecnej umowy w ramach COSME, która posiada największy portfel i będzie obejmować wiele MŚP w Polsce.

– Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć PKO Leasing S.A. w wysiłkach zmierzających do przygotowania i wdrożenia umowy w sprawie gwarancji z EFI. Będziemy wspierać wykorzystanie obecnego portfela, promując ofertę wśród potencjalnych klientów, jesteśmy też gotowi świadczyć nasze usługi z myślą o przyszłych projektach – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wchodzi w skład Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Wykonując to zadanie, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. www.eif.org

PKO Leasing S.A.

PKO Leasing jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce. Zróżnicowana oferta obejmuje produkty i usługi dla każdego sektora, w tym również faktoring i wsparcie ubezpieczeniowe. Spółka finansuje pojazdy, maszyny i urządzenia, projekty inwestycyjne, łodzie, nieruchomości, ale także rowery i sprzęt informatyczny. www.pkoleasing.pl

COSME

COSME to program UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) obejmujący lata 2014–2020, o łącznym budżecie wynoszącym 2,3 mld euro. Co najmniej 60 proc. środków z tego programu zostanie przeznaczonych na ułatwianie MŚP dostępu do finansowania w Europie, za pośrednictwem dwóch instrumentów finansowych. Instrument pożyczkowo-gwarancyjny w ramach programu COSME dostarcza gwarancji i kontrgwarancji przeznaczonych dla instytucji finansowych, aby pomóc im w zwiększeniu oferty kredytów i leasingu finansowego dla MŚP. Instrument ten obejmuje również sekurytyzację portfeli finansowania dłużnego MŚP. W ramach programu COSME dokonywane są także – poprzez instrument kapitałowy na rzecz wzrostu – inwestycje w fundusze akcyjne, zapewniające kapitał wysokiego ryzyka dla MŚP głównie w fazie ekspansji i rozwoju. Program COSME stanowi kontynuację wdrożonego z powodzeniem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (lata 2007–2013), który pomógł uruchomić ponad 21 mld euro na kredyty i 3 mld euro kapitału wysokiego ryzyka dla niemal 400 tys. MŚP w Europie.

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy, tzw. plan Junckera, skupia się na pobudzaniu inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i napędzaniu wzrostu gospodarczego dzięki inteligentnemu wykorzystaniu nowych i dotychczasowych zasobów finansowych, usuwaniu przeszkód dla inwestycji oraz zapewnianiu widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym. Centralnym elementem tego planu jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz ten zapewnia gwarancję z tytułu pierwszej straty, dzięki czemu grupa EBI może inwestować w więcej projektów. Oczekuje się, że projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS uruchomią inwestycje o wartości ponad 344 mld euro oraz umożliwią udzielenie wsparcia około 787 tys. MŚP we wszystkich 28 państwach członkowskich.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Krajowy punkt kontaktowy ułatwia dostęp do preferencyjnego finansowania, uruchamianego w wyniku wsparcia UE, udostępnianego polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym. Wspiera on wdrażanie wszystkich programów UE obejmujących instrumenty finansowe przeznaczone dla przedsiębiorców. Jest również częścią polskiego systemu wsparcia na rzecz realizacji planu inwestycyjnego dla Europy we współpracy z grupą EBI. http://www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl