Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, który został ustanowiony 11 grudnia 2008 r. decyzją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w nawiązaniu do ataku z 19 sierpnia 2003 r. na główną siedzibę ONZ w Bagdadzie, podczas którego zginął Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello.

Pomoc Unii Europejskiej dociera co roku do milionów ludzi dzięki odważnym pracownikom humanitarnym, pracujących w strefach kryzysowych na całym świecie. UE niezmiennie od lat pozostaje ważnym koordynatorem działań o charakterze humanitarnym. Wspiera kraje takie jak:

Syria

UE jest głównym darczyńcom na arenie międzynarodowej reagującym na kryzys w Syrii. Z unijnych środków finansowana jest pomoc doraźna dla przesiedleńców wewnętrznych w Syrii i uchodźców z tego kraju przebywających za granicą. Zmobilizowano prawie 17 mld EUR na pomoc humanitarną i stabilizacyjną oraz na pomoc w zakresie odporności dla Syryjczyków w kraju i krajach sąsiednich. W tym ponad 2,4 mld EUR w 2018 r. i prawie 2,4 mld EUR na lata 2019-2020. Do chwili obecnej pomoc humanitarna UE, w tym pogotowie ratunkowe, dotarły do ​​milionów ludzi, umożliwiając leczenie, opiekę zdrowotną, wsparcie psychospołeczne, ochronę dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania, żywność, bezpieczną wodę pitną, niezbędne przedmioty i schronienia.

Ukraina

Od 2014 r. Unia Europejska i jej państwa członkowskie przekazały ponad 754,5 mln EUR na pomoc humanitarną i na wczesne wyjście z kryzysu. UE zaspokaja potrzeby ludzi na obszarach bezpośrednio dotkniętych konfliktem, osób wewnętrznie przesiedlonych, uchodźców, którzy uciekli z obszarów objętych konfliktem oraz osób powracających. Finansowane przez UE projekty humanitarne obejmują pomoc żywnościową, zapewnianie i naprawę schronienia, wodę, działania ochronne, pomoc zdrowotną (w tym działania psychospołeczne), edukację w sytuacjach kryzysowych, działania rozminowywania i dystrybucję podstawowych artykułów gospodarstwa domowego.

Sudan Południowy

W 2019 r. Unia Europejska przeznaczyła 49,5 mln EUR na wsparcie akcji humanitarnych w Sudanie Południowym. W 2018 r. przekazano również 47,3 mln EUR na pomoc uchodźcom z Sudanu Południowego w krajach sąsiednich. Od 2014 r. UE przekazała pomoc w Sudanie Południowym o wartości ponad 551 mln EUR. Ochrona dzieci i kobiet jest priorytetem UE ze względu na ekstremalny poziom przemocy i stosowanie przemocy seksualnej.

Pomoc UE w krajach wyżej wymienionych i wielu innych jest zauważalna, jednak skala problemu jest zbyt duża by jedna organizacja mogła dotrzeć do wszystkich potrzebujących pomocy. Dlatego też często w takich miejscach działają również wolontariusze innych organizacji, zarówno rządowych jak i pozarządowych. Współpraca ta jest niezwykle ważna, gdyż celem jest poprawa jakości życia ludzi, których bezpieczeństwo, czyli jedna z podstawowych wartości, jest zagrożone.

Na stronie: ec.europa.eu/echo można znaleźć bieżącą sytuację międzynarodową, uwzględniającą potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa humanitarnego.