Strategia wobec Chin

Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca powiedziała: Unia Europejska i Chiny już teraz współpracują w wielu dziedzinach związanych z takimi aktualnymi globalnymi i politycznymi zagadnieniami, jak np. sytuacja w Iranie, Syrii, Afganistanie, migracja i zmiana klimatu. Możemy jednak i musimy zrobić więcej, by połączyć Unię Europejską i Chiny. Nasi obywatele oraz nasze przedsiębiorstwa i organizacje mogą skorzystać z bliższych, lepszych i precyzyjniej określonych stosunków UE-Chiny, opartych na podziale odpowiedzialności. Wspólny komunikat, który przyjęliśmy dzisiaj, z pewnością umożliwi naszym stosunkom wypełnienie swojego potencjału.”

We wspólnym komunikacie określono główne możliwości, jakie wiążą się z rozwojem stosunków UE z Chinami, w szczególności w celu tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego w Europie, a także zdecydowanego propagowania szerszego otwarcia chińskiego rynku dla europejskich przedsiębiorstw, co przyczyni się do realizacji pierwszego priorytetu Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera.

Możliwości te obejmują zawarcie ambitnej i kompleksowej umowy w sprawie inwestycji, chińskiego wkładu do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, wspólnych działań w zakresie badań i innowacji a także połączenie kontynentu eurazjatyckiego za pośrednictwem sieci połączeń zarówno fizycznych, jak i cyfrowych ułatwiających przepływy handlowe i inwestycyjne oraz kontakty międzyludzkie.

Patrząc dalej w przyszłość, można rozważyć bardziej ambitne cele, takie jak pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu, po tym jak ambitna umowa inwestycyjna pomiędzy obiema stronami zostanie zawarta oraz zostaną wdrożone reformy wyrównujące szanse dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw. W związku z tym Chiny muszą poczynić istotne, określone w czasie i możliwe do zweryfikowania redukcje nadwyżek zdolności produkcyjnych w przemyśle, zwłaszcza w sektorze stalowym, aby zapobiec negatywnym skutkom nieuczciwej konkurencji. Kluczowe znaczenie ma także dalsze wzmocnienie skuteczności unijnych instrumentów ochrony handlu, w szczególności przez szybkie przyjęcie przez Komisję wniosku dotyczącego modernizacji instrumentów ochrony handlu z kwietnia 2013 r. UE będzie nadal wspierać chiński program reform gospodarczych i społecznych w ramach prowadzonych licznych dialogów z Chinami, tak aby kraj ten mógł czerpać pełne korzyści z reform rynkowych, między innymi przez wyeliminowanie wywołanych przez państwo zakłóceń gospodarczych oraz reformę przedsiębiorstw państwowych.

We wspólnym komunikacie podkreślono także możliwości ściślejszej współpracy i partnerstwa pomiędzy UE a Chinami w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Opierając się na pozytywnych doświadczeniach w ramach rozmów z Iranem na temat kwestii jądrowych, Unia Europejska i Chiny powinny ściślej ze sobą współpracować, aby rozwiązywać konflikty międzynarodowe i zajmować się priorytetami polityki zagranicznej zarówno na forach dwustronnym, jak i wielostronnych, takich jak ONZ i grupa G20. Zagadnienia globalne, takie jak migracja, międzynarodowa pomoc rozwojowa, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu można rozwiązać tylko na drodze globalnej reakcji, i dlatego też współpraca w ramach stosunków UE-Chiny ma kluczowe znaczenie.

Współpraca UE z Chinami będzie oparta na zasadach, praktyczna i pragmatyczna; Unia będzie wierna swoim interesom i wartościom, w szczególności w zakresie przestrzegania międzynarodowych przepisów i norm oraz poszanowania praw człowieka. UE powinna kontynuować prace w sposób spójny i skuteczny jako jednolity blok, aby osiągnąć ambitne cele w interesie obywateli europejskich.

Wspólny komunikat zostanie przedstawiony Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

Kontekst

Komisja Europejska przedstawiła swój ostatni komunikat dotyczący Chin w 2006 r., czyli 10 lat temu. Zarówno w UE, jak i w Chinach nastąpiły od tego czasu duże zmiany. Chiny zwiększają swoją obecność we wszystkich regionach świata, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Ta nowa rzeczywistość wymaga nowego podejścia ze strony UE i uznania potrzeby dostosowania się do tych zmian. W nowej strategii UE postawiono zatem na promowanie interesów UE i podkreślenie wartości Unii w stosunkach z Chinami przez nadchodzące pięć lat.