Statystyki pomocne Unii

Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy służący zagwarantowaniu jakości i wiarygodności unijnych statystyk. Wiarygodne i wysokiej jakości dane statystyczne mają podstawowe znaczenie dla podejmowania decyzji w oparciu o twarde fakty. Zapotrzebowanie na takie dane jeszcze bardziej wzrosło w związku z pogłębioną koordynacją w obszarze polityki gospodarczej, którą państwa członkowskie uzgodniły w ubiegłym roku. Ponadto zdarzenia i procesy obserwowane ostatnio w gospodarce pokazały, jak ważne są wiarygodne statystyki dla zapewnienia zaufania opinii publicznej i rynków finansowych do podejmowanych decyzji. W kontekście tzw. “sześciopaku” Komisja przygotowała zatem zmiany do unijnego rozporządzenia w sprawie statystyk, tak aby wzmocnić prawną podstawę niezależności, wiarygodności oraz zarządzania jakością statystyk przekazywanych przez państwa członkowskie i opracowywanych na poziomie UE.

Proponowane zmiany koncentrują się wokół dwóch kwestii:

– niezależności krajowych urzędów statystycznych, a zwłaszcza ich kierownictwa;
– wymogu podpisania przez państwa członkowskie tzw. „zobowiązań dotyczących zaufania do statystyki” i potwierdzenia w ten sposób na najwyższym szczeblu politycznym zaangażowania na rzecz ścisłego przestrzegania Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych.

– Bardziej niż kiedykolwiek musimy być w stanie przekonać obywateli, że realizowana przez nas polityka – zwłaszcza w sferze gospodarki – opiera się na solidnych i wiarygodnych danych. Przyjęty dziś wniosek zapewnia prawną podstawę niezależności europejskich statystyk, a także gwarantuje, że będą one odpowiadały najwyższym standardom – powiedział Algirdas Šemeta, komisarz UE odpowiedzialny za kwestie statystyki.