Sri Lanka bliżej UE

KE proponuje, aby Unia Europejska usunęła znaczną część istniejących jeszcze należności celnych przywozowych na produkty pochodzące ze Sri Lanki, jeżeli w zamian państwo to zobowiąże się do ratyfikacji i skutecznego wdrożenia 27 konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska i dobrych rządów. Te jednostronne preferencje handlowe polegałyby na pełnym zniesieniu ceł na 66 proc. pozycji taryfowych, obejmujących szeroką gamę produktów, takich jak wyroby włókiennicze i produkty rybołówstwa.

Preferencje te byłyby objęte zakresem szczególnego rozwiązania motywacyjnego w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE, zwanego również GSP Plus. Rozwiązanie to ma na celu wspieranie krajów rozwijających się poprzez wspomaganie ich rozwoju gospodarczego przy pomocy zwiększania wymiany handlowej z Europą oraz tworzenia zachęt do podjęcia konkretnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Parlament Europejski i Rada mają teraz maksymalnie cztery miesiące na podniesienie ewentualnych zastrzeżeń, zanim środki te staną się skuteczne.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: – Preferencje wynikające z GSP Plus mogą znacząco przyczynić się do rozwoju gospodarczego Sri Lanki poprzez zwiększenie wywozu na rynek UE. Są one jednak również wyrazem tego, w jaki sposób chcemy wspierać Sri Lankę we wdrażaniu reform w zakresie praw człowieka, praworządności i dobrych rządów. Jestem przekonana, że w tych dziedzinach szybko zostaną osiągnięte dalsze znaczące postępy, a dialog w ramach GSP Plus oraz jego monitorowanie będą wspierać ten proces reform. Powinno to ułatwić Sri Lance pełne dostosowanie swoich przepisów dotyczących przeciwdziałania terroryzmowi do międzynarodowych konwencji praw człowieka.

Przyznanie dostępu do GSP Plus nie oznacza, że sytuacja w kraju korzystającym jest w pełni zadowalająca, jeśli chodzi o te 27 międzynarodowe konwencje. GSP Plus jest raczej zachętą w postaci zwiększenia dostępu do rynku w zamian za dalsze postępy na drodze do pełnego wdrożenia tych konwencji i stanowi platformę dla podjęcia kontaktów z beneficjentami we wszystkich problematycznych obszarach. Podobnie jak w przypadku wszystkich krajów uczestniczących w GSP Plus zniesienie należności celnych w odniesieniu do Sri Lanki byłoby powiązane ze ścisłym monitorowaniem postępów tego kraju w obszarze zrównoważonego rozwoju, praw człowieka i dobrych rządów.

Sri Lanka korzystała już w przeszłości z GSP Plus. W 2010 r. UE podjęła jednak decyzję o wstrzymaniu preferencyjnego traktowania przywozu ze Sri Lanki ze względu na brak reakcji na łamanie praw człowieka w tym kraju. W 2015 r. nowy rząd Sri Lanki obrał kurs w kierunku istotnych reform. Ich celem było pojednanie narodowe, poszanowanie praw człowieka, zasad państwa prawa i dobrych rządów, a także zrównoważony rozwój gospodarczy. W lipcu 2016 r. rząd Sri Lanki złożył wniosek o GSP Plus, a ocena Komisji wykazała, że kraj ten spełnia kryteria kwalifikowalności do GSP Plus określone w rozporządzeniu UE.

Kontekst

Sri Lanka podjęła istotne kroki w kierunku poprawy przestrzegania praw człowieka i rozszerzenia dobrych rządów. Jedną z ważnych zmian jest 19. poprawka do konstytucji, która przywraca niezależność najważniejszych instytucji, takich jak Krajowa Komisja ds. Praw Człowieka. Sri Lanka podjęła również konkretne działania mające na celu między innymi: zapewnienie należytego badania przypadków osób zaginionych, poprawę ochrony świadków i ofiar, zwalnianie osób zatrzymanych na podstawie kontrowersyjnych przepisów antyterrorystycznych oraz zwalczanie pracy dzieci. Sri Lanka zaangażowała się też ponownie w prace ONZ, a w szczególności Rady Praw Człowieka ONZ, gdzie zobowiązała się do propagowania pojednania, odpowiedzialności i poszanowania praw człowieka Ponadto Sri Lanka osiągnęła większość swoich milenijnych celów rozwoju, szczególnie w obszarach zdrowia, edukacji i równości płci.

Jednocześnie należy jednak dołożyć więcej starań, aby poprawić sytuację w budzących obawy kwestiach. Sri Lanka musi zadbać o to, by jej przepisy dotyczące walki z terroryzmem były w pełni zgodne z międzynarodowymi konwencjami praw człowieka. Jedną z najpilniejszych kwestii jest definitywne zaprzestanie stosowania tortur przez siły bezpieczeństwa i położenie kresu związanej z tym bezkarności. Przy pomocy procesów politycznych i legislacyjnych rząd musi też postarać się o poprawę sytuacji w zakresie praw kobiet i dzieci, na przykład w odniesieniu do dyskryminacji, przemocy domowej, minimalnego wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa, wykorzystywania seksualnego, a także szykanowania związków zawodowych. Wszystkie te kwestie będą monitorowane w ramach GSP Plus, by zapewnić dalsze rzeczywiste postępy.

UE jest największym rynkiem eksportowym Sri Lanki, na który przypada niemal jedna trzecia światowego wywozu tego państwa. W 2015 r. całkowita wartość dwustronnej wymiany handlowej wyniosła 4,7 mld euro. Przywóz ze Sri Lanki na rynek UE miał wartość 2,6 mld EUR i obejmował głównie tekstylia, wyroby z gumy i maszyny.

Z GSP Plus korzysta obecnie 8 krajów: Armenia, Boliwia, Wyspy Zielonego Przylądka, Kirgistan, Mongolia, Pakistan, Paragwaj i Filipiny.

Dodatkowe informacje