Sprawozdanie finansowe UE za 2012 r.
Opublikowane dziś przez Komisję Europejską sprawozdanie finansowe za rok 2012 pokazuje, że 94% z ogólnej sumy 135,6 mld EUR budżetu UE w 2012 r. było przeznaczone dla beneficjentów w Europie, np. naukowców, studentów, małych i dużych przedsiębiorstw, miast i regionów, a także organizacji pozarządowych.

W roku 2012 budżet UE zwiększył finansowanie w obszarach stymulujących wzrost gospodarczy, w których powstają miejsca pracy oraz podejmowane są inwestycje badania naukowe i edukację:

-W zeszłym roku dzięki kwocie 9,6 mld EUR Fundusz Spójności przyczynił się do budowy 1 274 km dróg i 950 km linii kolejowych.

-W zeszłym roku wpłynęło 17 374 wniosków o finansowanie badań naukowych UE a dzięki 7. programowi ramowemu w zakresie badań naukowych udostępniono kwotę 7,8 mld EUR.

-Kwotę 1,2 mld EUR zainwestowano w uczenie się przez całe życie.

Sprawozdanie pokazuje także, że UE pozostaje światowym liderem w zakresie pomocy humanitarnej, dostarczając ją do ponad 122 milionów ludzi w więcej niż 90 krajach poza granicami UE.

Udział wydatków administracyjnych (wynagrodzenia, emerytury, budynki…) był w 2012 r. stabilny i utrzymywał się na poziomie 6 % całości budżetu UE.

„W roku naznaczonym problemami finansowymi nie przestawano finansować z budżetu UE na 2012 r. i wspierać inwestycji w obywateli i regiony UE”, powiedział Komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski. „Wysoki stopień wykonania budżetu potwierdza rosnące znaczenie finansowania UE w okresie rozpoczynającego się ożywienia gospodarczego”.

Główni beneficjenci

W ujęciu bezwzględnym największym odbiorcą finansowania UE była Polska, która otrzymała kwotę 15,7 mld EUR (a za nią Hiszpania i Francja). Jeżeli porównamy wielkość otrzymanych funduszy UE do wartości dochodu narodowego brutto, głównym beneficjentem okaże się Estonia, a następnie Łotwa i Litwa.

Niemcy (a następnie Francja, Wielka Brytania i Hiszpania) pozostały głównym beneficjentem unijnych funduszy, które są wykorzystywane w takich dziedzinach jak badania naukowe i innowacje; Polska zdobyła większość środków z funduszy na rzecz wspierania spójności. Najwięcej środków z funduszy rolnych otrzymała Francja, a następnie Niemcy, Hiszpania i Włochy. Niderlandy zostały sklasyfikowane jako główny odbiorca w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, podczas gdy Włochy, a w dalszej kolejności Belgia, znajdują się na czele sekcji „Obywatelstwo” w budżecie UE.

Składki państw członkowskich do budżetu UE

Sprawozdanie tradycyjnie zawiera informacje dotyczące „operacyjnego salda budżetu”, różnicy między kwotą wnoszoną przez państwa członkowskie do budżetu UE, a wysokością funduszy UE, które otrzymują. Obliczenia te stanowią jedynie niepełny obraz kosztów w stosunku do korzyści wynikających z członkostwa w UE, ponieważ nie uwzględniają one różnych parametrów, takich jak korzyści finansowe, które każde państwo członkowskie czerpie z rynku wewnętrznego lub z jego przedsiębiorstw prywatnych, które otrzymały zlecenia w ramach finansowanych przez UE projektów w innych krajach.

Państwa członkowskie dotknięte kryzysem (Grecja, Portugalia i Hiszpania) należą do głównych beneficjentów netto w 2012 r., podczas gdy największymi płatnikami netto są Szwecja, Dania i Niemcy.

Największe gospodarki mają największy wkład w budżecie UE. W 2012 r. majątek (wyrażony wskaźnikiem DNB) płatników netto wzrósł średnio o 2,4 %, podczas gdy wskaźnik DNB beneficjentów netto pozostał praktycznie na tym samym poziomie z powodu kryzysu gospodarczego. Fakt, że budżet UE ma wbudowaną solidarność, wyjaśnia dlaczego, w niektórych przypadkach, składki netto wzrosły.

Ponadto większość państw członkowskich udoskonaliła wdrażanie funduszy polityki spójności i innych przyznanych im programów inwestycyjnych i otrzymała więcej środków z polityki rolnej; czynniki te również wyjaśniają niewielki wzrost wkładów od płatników netto.

źródło i więcej informacji: Przedstawicielstwo Unii Europejskiej