Specjaliści bez barier

Tylko wobec Danii Komisja Europejska nie ma na razie zastrzeżeń pod kątem właściwego wdrażania przepisów UE dotyczących usług i kwalifikacji zawodowych. Aż 27 krajów członkowskich musi się wytłumaczyć, dlaczego nie implementowały w pełni zapisów znoszących kolejne bariery na wspólnym rynku. – [One] umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie usług w całej Europie – przypomina komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Komisja Europejska podjęła decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 27 państw członkowskich w celu zapewnienia właściwego wdrożenia przepisów UE dotyczących usług i kwalifikacji zawodowych.

Jak podkreślono w komunikacie w sprawie jednolitego rynku z listopada 2018 r., obywatele i przedsiębiorstwa mogą czerpać liczne korzyści z jednolitego rynku tylko wtedy, gdy wspólnie uzgodnione zasady rzeczywiście funkcjonują w praktyce. Komisja podejmuje działania mające na celu zapewnić przestrzeganie przepisów UE w dziedzinie usług. Chociaż usługi stanowią dwie trzecie gospodarki UE, szereg barier nadal uniemożliwia sektorowi usług osiągnięcie pełnego potencjału z korzyścią dla konsumentów, osób poszukujących pracy i przedsiębiorstw, a także zwiększenie jego wkładu we wzrost gospodarczy w całej Europie.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: – Wszczynamy szereg postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu zapewnienia skutecznego i spójnego egzekwowania przepisów UE, które umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie usług w całej Europie. Usunięcie obecnych przeszkód przyczyni się do rozwoju jednolitego rynku usług i pozwoli mu w pełni zrealizować swój potencjał gospodarczy. Konieczne są jednak dalsze środki. Państwa członkowskie muszą zwiększyć wysiłki na rzecz przyjęcia wniosków ustawodawczych przedłożonych przez Komisję w ramach pakietu dotyczącego usług ze stycznia 2017 r.

W związku z szeregiem niedociągnięć w transpozycji przepisów w obszarze usług Komisja przesyła łącznie 31 wezwań do usunięcia uchybienia i jedno uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia, jak również dwie uzasadnione opinie:

  • wezwania do usunięcia uchybienia skierowane do 27 państw członkowskich (wszystkich z wyjątkiem Danii) w związku z niezgodnością ich ustawodawstwa i praktyki prawnej z przepisami UE dotyczącymi uznawania kwalifikacji zawodowych i związanej z tym możliwości pracy (naruszenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych);
  • uzasadnioną opinię skierowaną do Cypru i wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Portugalii w związku ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi możliwości wykonywania zawodu inżyniera i architekta (naruszenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych);
  • uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Chorwacji w odniesieniu do ograniczeń dla prawników świadczących usługi wielodyscyplinarne, ograniczeń dotyczących reklamy oraz ograniczeń prawa do wykonywania zawodu (naruszenie dyrektywy usługowej i dyrektywy 98/5/WE w sprawie wykonywania zawodu prawnika);
  • dwa wezwania do usunięcia uchybienia skierowane do Francji i Polski oraz uzasadnioną opinię skierowaną do Irlandii w sprawie ograniczeń dotyczących reklamy w sektorze usług (naruszenie art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dyrektywy usługowej);
  • wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Belgii w związku z procedurą udzielania zezwoleń i ogólnymi wymogami mającymi zastosowanie do podmiotów oferujących usługi zakwaterowania turystycznego w regionie Brukseli (dyrektywa usługowa).

Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają od dziś dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o podjęciu dalszych kroków w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Kontekst

Chociaż usługi to dwie trzecie gospodarki UE i około 90 proc. miejsc pracy, sektor usług nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Wzrost wydajności w tym sektorze jest niski szczególnie w porównaniu z resztą świata. Aby odwrócić tę tendencję i przyczynić się do zwiększenia dynamiki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, państwa członkowskie muszą wspierać rozwój sektora usług i lepiej wykorzystywać potencjał jednolitego rynku usług.

Dyrektywa usługowa (dyrektywa 2006/123/WE), dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2013/55/UE) oraz dwie dyrektywy o zawodzie prawnika (dyrektywa Rady 77/249/EWG i dyrektywa 98/5/WE) stwarzają znaczne możliwości dla przedsiębiorstw i specjalistów świadczących usługi w ramach jednolitego rynku UE. Tworzą one ramy prawne dla swobodnego przepływu usług, który stanowi jedną z czterech podstawowych swobód jednolitego rynku.

Celem dyrektywy usługowej (dyrektywa 2006/123/WE) jest pełne wykorzystanie potencjału rynków usług w Europie poprzez usunięcie nadmiernych barier prawnych i administracyjnych. Państwa członkowskie mogą nakładać ograniczenia na usługodawców jedynie wówczas, gdy są one niedyskryminacyjne, uzasadnione i proporcjonalne oraz nie są możliwe inne, mniej restrykcyjne zabezpieczenia.

W czerwcu 2016 r. Komisja przedstawiła wytyczne dotyczące sposobu, w jaki obowiązujące prawo UE ma zastosowanie do gospodarki społecznościowej.

W odniesieniu do uznawania kwalifikacji zawodowych Unia wprowadziła nowoczesny system, który przyczynia się do zwiększenia elastyczności rynków pracy i dalszego ułatwienia prowadzenia działalności przez usługodawców profesjonalnych oraz świadczenia usług transgranicznych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona na mocy dyrektywy 2013/55/UE).