Sojusz Europy z Afryką

Komisja Europejska proponuje nowy sojusz „Afryka – Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy”, aby znacząco pobudzić inwestycje w Afryce, zwiększyć wymianę handlową, tworzyć miejsca pracy oraz inwestować w edukację i rozwój umiejętności. Dzisiejszy pakiet opiera się na zobowiązaniach podjętych w listopadzie ubiegłego roku w Abidżanie na szczycie Unia Afrykańska – Unia Europejska, w trakcie którego oba kontynenty postanowiły pogłębić łączące je stosunki partnerskie. W pakiecie określono główne kierunki działań w celu stworzenia ambitniejszego programu gospodarczego dla UE i jej partnerów z Afryki.

przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Dziś proponujemy nowych sojusz między Europą a Afryką na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Zakładamy sobie, że sojusz ten pomógłby stworzyć do 10 milionów miejsc pracy w Afryce w samych tylko najbliższych 5 latach. Wierzę, że powinniśmy przekształcić liczne umowy handlowe między UE a Afryką w umowę o wolnym handlu między obydwoma kontynentami w formie partnerstwa gospodarczego między równorzędnymi partnerami.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini stwierdziła: Europa i Afryka podzielają wiele interesów: obie strony relacji chcą, aby Afryka była silniejsza – aby powstawały tam dobrej jakości miejsca pracy dla lokalnej młodzieży, poprawił się klimat biznesowy oraz by wszyscy mogli cieszyć się pokojem i bezpieczeństwem. W ostatnich latach rozpoczęliśmy budowanie realnego partnerstwa z Afryką na zasadzie równorzędności. Jesteśmy już dobrymi partnerami politycznymi, a następnym krokiem będzie prawdziwe partnerstwo gospodarcze oraz pogłębienie naszych stosunków handlowych i inwestycyjnych. Chcemy stworzyć możliwości dla młodych ludzi, aby realizowali oni swoje aspiracje. Pobudzenie inwestycji w Afryce dokonywanych w sposób odpowiedzialny przyniesie korzyści obu stronom.

Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica powiedział: Celem tego sojuszu jest uwolnienie inwestycji sektora prywatnego i zbadanie ogromnych możliwości, na których skorzysta zarówno gospodarka afrykańska, jak i europejska. Chodzi nam o zacieśnienie naszego partnerstwa i poparcie inicjatyw afrykańskich, takich jak afrykańska kontynentalna strefa wolnego handlu.

Dzisiejszy wniosek jest dowodem zaangażowania na rzecz pogłębienia partnerstwa między Afryką a UE i zawiera zarys szeregu kluczowych działań, które obejmują:

 • pobudzanie inwestycji strategicznych i wzmocnienie roli sektora prywatnego, szczególnie przez ograniczanie w większym stopniu ryzyka projektów inwestycyjnych dzięki łączeniu dotacji i pożyczek, oraz dzięki gwarancjom;
 • inwestowanie w ludzi dzięki inwestowaniu w edukację i umiejętności, aby na poziomie kontynentalnym i w poszczególnych krajach zwiększyć szanse na zatrudnienie oraz dostosować umiejętności do potrzeb rynku pracy, m.in. przez oferowanie stypendiów i możliwości udziału w programach wymiany, w szczególności w ramach Erasmus+;
 • poprawa otoczenia biznesowego i klimatu dla inwestycji, w szczególności przez zacieśnienie dialogu z partnerami afrykańskimi oraz wspieranie wprowadzanych przez nich reform w tej dziedzinie;
 • wykorzystanie pełnego potencjału integracji gospodarczej i handlu: w perspektywie długoterminowej, w oparciu o wprowadzenie w życie afrykańskiej kontynentalnej strefy wolnego handlu, planuje się zawarcie kompleksowej międzykontynentalnej umowy o wolnym handlu między UE i Afryką. W ramach związanych z tym przygotowań należy w jak największym stopniu wykorzystać umowy o partnerstwie gospodarczym, umowy o wolnym handlu, w tym pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu oferowane państwom Afryki Północnej, a także inne systemy handlu z UE, do tworzenia afrykańskiej kontynentalnej strefy wolnego handlu.
 • uruchomienie ważnego pakietu zasobów finansowych, o czym świadczy w szczególności ambitny wniosek dotyczący przyszłych wieloletnich ram finansowych UE w odniesieniu do finansowania zewnętrznego, w którym Afrykę uznano za region priorytetowy.

Oczekiwane wyniki

Sojusz doprowadzi do konkretnych rezultatów, takich jak utworzenie do 10 milionów miejsc pracy w ciągu najbliższych 5 lat. Dzięki wsparciu finansowemu UE, które zostanie uruchomione do 2020 r.:

 • 35 tys. studentów i nauczycieli akademickich z Afryki weźmie udział w programie Erasmus+ do 2020 r., Kolejne 70 tys. skorzysta z niego do 2027 r., co oznacza, że łączna liczba beneficjentów wyniesie 105 tys. osób w ciągu dziesięciu lat.
 • 750 tys. osób odbędzie szkolenie zawodowe w celu rozwoju umiejętności.
 • 30 mln osób i przedsiębiorstw skorzysta z dostępu do energii elektrycznej dzięki wspieranym przez UE inwestycjom w energię ze źródeł odnawialnych i zwiększonej zdolności generowania energii o 5 gigawatów.
 • 24 mln osób będzie miało dostęp do dróg przejezdnych przez cały rok dzięki zmobilizowanym inwestycjom w infrastrukturę transportową.
 • Zgodnie z przewidywaniami w Afryce ma powstać 3,2 mln miejsc pracy w ramach planu inwestycji zewnętrznych dzięki samym tylko programom inwestycyjnym ukierunkowanym na małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Za sprawą gwarancji w wysokości 75 mln euro pojedynczy program inwestycyjny w ramach planu inwestycji zewnętrznych przyczyni się do stworzenia 800 tys. miejsc pracy.

W najbliższych miesiącach zorganizowane zostaną konsultacje i dialog z partnerami afrykańskimi, aby wspólnie określić priorytety i podjąć dalsze działania. Przy tworzeniu sojuszu uwzględniona zostanie różnorodność na całym kontynencie afrykańskim i specyfika każdego kraju, w tym stosunki umowne państw Afryki Północnej w ramach układów o stowarzyszeniu i ich doświadczenia we współpracy z UE w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa.

Kontekst

Wniosek Komisji dotyczący sojuszu „Afryka – Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy” jest częścią pakietu, który także obejmuje wniosek dotyczący sprawniejszej architektury finansowej, która ma służyć inwestycjom poza Unią Europejską, a także wspierać dalsze inwestycje w Afryce.

Pod kierownictwem przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera UE pogłębia swoje partnerstwo z Afryką, m.in. dzięki nowym innowacyjnym instrumentom, uzupełniającym tradycyjne instrumenty współpracy, a szczególnie dzięki bardzo ambitnemu planowi inwestycji zewnętrznych.

UE jest najbliższym sąsiadem Afryki i największym inwestorem na tym kontynencie, głównym partnerem handlowym i rozwojowym oraz kluczowym podmiotem zapewniającym bezpieczeństwo i rozwój. W latach 2014–2020 Unia przekaże Afryce kwotę 31 mld euro w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej w celu pobudzenia gospodarki Afryki, aby dać młodym ludziom szansę na zbudowanie przyszłości, zapewnienia dostępu do żywności i dostępu do energii elektrycznej oraz aby utrwalić dobre rządy i przestrzeganie praw człowieka. W 2016 r. państwa członkowskie UE prowadziły w Afryce inwestycje o wartości 291 mld euro, dzięki czemu UE stała się największym inwestorem na tym kontynencie. UE oferuje również swobodny dostęp do rynku UE za pośrednictwem umów o partnerstwie gospodarczym, umów o wolnym handlu obejmujących pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z państwami Afryki Północnej oraz inicjatywy „wszystko oprócz broni” z udziałem krajów afrykańskich.

Dalsze informacje