Smog w Trybunale

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą wielu sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli oraz z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Decyzje podjęte w grudniu wobec Polski

Jakość powietrza: Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko POLSCE w związku z niską jakością powietrza

Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z utrzymującą się wysoką zawartością cząstek pyłu w powietrzu, co stanowi poważne zagrożenie zdrowia publicznego. Dobowe wartości dopuszczalne cząstek pyłu zawieszonego (PM10) były w Polsce stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza przez co najmniej pięć ostatnich lat, w tym także w roku 2014. Ponadto w dziewięciu strefach stale przekraczane były także roczne wartości dopuszczalne. Zanieczyszczenie powietrza pyłem jest w Polsce spowodowane głównie niską emisją (emisje ze źródeł wysokości poniżej 40 m) z urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Podejmowane dotychczas działania prawodawcze i administracyjne, których celem jest ograniczenie utrzymującego się zanieczyszczenia, Komisja uznała za niewystarczające. Decyzja jest następstwem uzasadnionej opinii, którą przesłano Polsce w lutym 2015 r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

Transport: Komisja pozywa AUSTRIĘ, NIEMCY, FINLANDIĘ i POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji przepisów UE w sprawie praw jazdy

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Austrii, Finlandii, Niemcom i Polsce w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji europejskich przepisów w sprawie praw jazdy (dyrektywa 2006/126/WE). Niemcy, Finlandia i Polska m.in. nie wydawały praw jazdy na wymagane okresy ważności i nie zdefiniowały prawidłowo niektórych kategorii praw jazdy.

W pewnych przypadkach Austria i Niemcy przyznawały również niewłaściwe uprawnienia do prowadzenia pojazdów posiadaczom niektórych praw jazdy uprawniających do kierowania samochodami ciężarowymi lub autobusami.

Ponadto Polska nie dokonała prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących miejsca zamieszkania, zwłaszcza w odniesieniu do osób mieszkających kolejno w różnych państwach członkowskich.

Komisja Europejska podjęła również decyzję o skierowaniu do Trybunału sprawy przeciwko Finlandii, ponieważ kraj ten dodatkowo nie dopełnił obowiązku połączenia z unijną siecią praw jazdy („RESPER”), jak tego wymagają przepisy dyrektywy 2006/126/WE. Sieć RESPER wspiera współpracę między państwami członkowskimi i czuwa nad tym, aby prawa jazdy były wydawane zgodnie z przepisami UE. Wymiana informacji za pośrednictwem RESPER powinna była się rozpocząć w dniu 19 stycznia 2013 r.

W lipcu 2014 r. Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zaś w lutym 2015 r. wystosowała uzasadnioną opinię do państw członkowskich, których sprawa ta dotyczy. Obecnie wspomniane państwa (Austria, Finlandia, Niemcy i Polska) nadal nie wywiązały się ze swoich zobowiązań wynikających z dyrektywy 2006/126/WE i w związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

Zdrowie publiczne: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko POLSCE w związku z brakiem pełnej transpozycji przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z brakiem transpozycji niektórych przepisów unijnych ustanawiających normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące krwi ludzkiej (dyrektywy 2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE ).

W dyrektywach tych ustanowiono szereg przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa krwi, w tym przepisy o minimalnym wieku dawców, warunki importu krwi z państw trzecich i obowiązki sprawozdawcze placówek służby krwi. Polska do tej pory nie poinformowała Komisji Europejskiej o przyjęciu przepisów krajowych stanowiących kompleksową transpozycję stosownych dyrektyw UE. Polska miała wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektyw 2002/98/WE i 2004/33/WE do dnia 8 lutego 2005, a dyrektywy 2005/61/WE – do dnia 31 sierpnia 2006 r., a także przekazać Komisji odpowiednie teksty przepisów prawa krajowego stanowiących transpozycję tych dyrektyw. Tymczasem projekt nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie jest wciąż przedmiotem procedur legislacyjnych na szczeblu rządowym.

Komisja Europejska uważa zatem, że Polska nie wypełniła niektórych zobowiązań wynikających z dyrektyw 2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa odnoszących się do krwi ludzkiej i składników krwi.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

Usługi finansowe: Komisja wzywa 10 państw członkowskich do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących systemów gwarancji depozytów

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Belgię, Cypr, Estonię, Grecję, Luksemburg, Polskę, Rumunię, Słowenię,Szwecję i Włochy do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów (dyrektywa 2014/49/UE). Dyrektywa ta, która stanowi rozwinięcie poprzedniej dyrektywy 94/19/WE z 1994 r., zwiększa ochronę depozytów.

Deponenci skorzystają z szybszych wypłat i silniejszej sieci bezpieczeństwa, gdyż dzięki bardziej zharmonizowanym wymogom dotyczącym finansowania systemy gwarancji depozytów będą prefinansowane i będą w stanie wypełnić swoje zobowiązania na rzecz deponentów bardziej wydajnie. Jest to krok na drodze do utworzenia pełnoprawnej unii bankowej w celu zbudowania bezpieczniejszego i stabilniejszego sektora finansowego w następstwie kryzysu finansowego.

Dla państw członkowskich wchodzących w skład unii bankowej wykonanie dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów jest warunkiem wstępnym przyszłego korzystania z europejskiego systemu gwarantowania depozytów zaproponowanego przez Komisję (zob. IP/15/6152). Ten przyszły system zapewniałby wyższy i bardziej jednolity poziom ochrony ubezpieczeniowej osób posiadających depozyty bankowe w unii bankowej, dzięki czemu deponenci mogliby mieć takie samo zaufanie do banku, niezależnie od miejsca jego siedziby. Termin transpozycji tych przepisów do prawa krajowego upłynął dnia 3 lipca 2015 r. (zob. MEMO/13/1176).

Dziesięć państw członkowskich nie dokonało jednak pełnego wdrożenia odnośnych przepisów do prawa krajowego. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku jeśli państwa członkowskie nie wywiążą się ze swoich obowiązków w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.