Silniejszy głos pracowników w międzynarodowych przedsiębiorstwach z siedzibą w UE
Workers developing better working conditions: employees and employers taking part in a shared training seminar

Dzięki nowym przepisom dotyczącym tzw. europejskich rad zakładowych osoby pracujące w wielonarodowych korporacjach z siedzibą w UE będą lepiej reprezentowane. Rady te zapewniają udział pracowników w procesie podejmowania decyzji na temat kwestii ponadnarodowych, takich jak restrukturyzacja. Rady pomagają pracownikom w przewidywaniu zmian w środowisku pracy – związanych m.in. z niedoborami siły roboczej i nowymi technologiami – i zarządzaniu nimi. Obecnie około tysiąca europejskich rad zakładowych reprezentuje blisko11,3 mln europejskich pracowników. Chociaż reprezentują one ponad połowę kwalifikującej się siły roboczej, stanowi to nadal mniej niż jedną trzecią szacowanej liczby prawie 4 tys. kwalifikujących się przedsiębiorstw. 

Komisja zaproponowała następujące zmiany w sposobie funkcjonowania europejskich rad zakładowych: 

  • Przyznanie równych praw pracownikom umożliwiających im składanie wniosku o utworzenie nowej europejskiej rady zakładowe: zostaną zniesione obecne wyłączenia, dzięki czemu 5,4 mln dodatkowych pracowników w 320 przedsiębiorstwach wielonarodowych będzie mogło zawnioskować o utworzenie takiej rady zakładowej 
  • Zapewnienie terminowych i merytorycznych konsultacji z osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach wielonarodowych w kwestiach ich dotyczących 
  • Zadbanie o to, by europejskie rady zakładowe dysponowały środkami niezbędnymi do wykonywania swoich zadań
  • Wprowadzenie zasad dotyczących równowaga płci w europejskich radach zakładowych 

Proponowane środki przyczynią się do poprawy ponadnarodowego informowania i konsultacji, podejmowania strategicznych decyzji przez przedsiębiorstwa oraz wzajemnego zaufania między kadrą kierowniczą a pracownikami. Przewiduje się, że powiązane koszty dla przedsiębiorstw będą minimalne a ich konkurencyjność nie ulegnie osłabieniu. 

Dodatkowe informacje 

Czym są europejskie rady zakładowe? 

Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych 

Komunikat prasowy: Komisja proponuje ulepszenia dotyczące europejskich rad zakładowych, by wzmocnić ponadnarodowy dialog społeczny

Gospodarka służąca ludziom