Silniejszy głos młodzieży w Europie dla budowania lepszej przyszłości

Aby budować lepszą przyszłość, Europa musi słuchać głosu młodych. Opierając się na osiągnięciach Europejskiego Roku Młodzieży 2022, Komisja ogłosiła szereg działań, które dają młodym ludziom większy wpływ na decyzje, które ich dotyczą.

Posuwając się naprzód, Komisja będzie teraz stosować „sprawdzenie młodzieżowe” przy opracowywaniu polityki. Ponadto komisarze będą częściej rozmawiać z młodymi ludźmi o bieżących i planowanych strategiach politycznych. W ten sposób zostanie uwzględniony wpływ polityki UE na młodych ludzi, a także ich perspektywę.

Równolegle zaproponowano konkretne działania mające na celu rozwiązanie problemów młodych ludzi, zwłaszcza w obszarach: zdrowia i dobrostanu, środowiska i zmian klimatycznych, kształcenia i szkolenia, współpracy międzynarodowej i wartości europejskich oraz zatrudnienia i włączenia społecznego. Inicjatywy obejmują m.in. przygotowanie wytycznych dotyczących dobrostanu w szkołach oraz zwiększenie możliwości wolontariatu dla młodych ludzi.

W dniach 12-19 kwietnia 2024 r. Komisja organizuje również Europejski Tydzień Młodzieży w 2024 r., dwa miesiące przed wyborami europejskimi. Wydarzenie to skupi się na demokratycznym uczestnictwie i wyborach, promując zaangażowanie młodzieży poprzez szereg działań w całej Europie.

Wszystkie ogłoszone działania opierają się na spostrzeżeniach Europejskiego Roku Młodzieży, w odbyło się13,000 wydarzeń zorganizowanych przez ponad 2700 interesariuszy w całej UE. To tylko najnowsze przykłady zaangażowania Komisji na rzecz młodzieży, podążając śladami długoletnich programów UE, takich jak Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Więcej informacji

Czym jest Europejski Rok Młodzieży?

Wideo: Najważniejsze wydarzenia Europejskiego Roku Młodzieży

2024 Europejski Tydzień Młodzieży

Europejski Portal Młodzieżowy 

Komunikat prasowy: Komisja daje młodym ludziom silniejszy głos w kształtowaniu polityki UE jako dziedzictwo Europejskiego Roku Młodzieży