#SayNoStopVAW – Oświadczenie europejskich komisarzy

Nie ma dnia aby okaleczanie narządów płciowych dziewcząt i kobiet, nie wpływało na ich zdrowie i życie. Mimo tego, iż obecnie we wszystkich krajach Unii praktyki te uznawane są za przestępstwo, to Komisja Europejska z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet, przypomina, że na co roku, na całym świecie na tego typu przemoc jest narażonych ok. 200 mln dziewcząt.

Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji, Federika Mogherini, komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, Johannes Hahn, komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju, Neven Mimica oraz komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová, wspólnie zapewnili o zdecydowanym zaangażowaniu UE w walkę na rzecz wyeliminowania okaleczania narządów płciowych kobiet i wydali oświadczenie:

W Międzynarodowym Dniu Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet potwierdzamy naszą determinację, aby położyć kres tej praktyce, która ma bolesne, traumatyczne i długoterminowe skutki dla zdrowia. Praktyce, która prawie zawsze stosowana jest wobec dzieci. Praktyce stanowiącej pogwałcenie podstawowych praw człowieka i skrajną formę dyskryminacji kobiet i dziewcząt.

Pomimo wysiłków podejmowanych przez Unię Europejską i jej partnerów 200 mln dziewcząt nadal cierpi z powodu tego naruszenia ich praw we wszystkich częściach świata. Szacuje się, że do 2030 roku okaleczenie grozi kolejnym 200 mln dziewcząt.

W samej Europie niektóre dziewczęta są wciąż narażone na okaleczenie. Komisja pracuje nad zapobieganiem temu zjawisku przez szkolenie specjalistów, tj. sędziów, funkcjonariuszy ds. azylu i lekarzy, którzy mają kontakt z dziewczętami będącymi w grupie ryzyka. Wprowadziliśmy następujące przepisy mające zagwarantować, że tego rodzaju praktyki nie będą bezkarne w Europie. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych stanowi przestępstwo we wszystkich państwach członkowskich UE, a w większości z nich osoba, która wywozi dziewczęta poza UE w celu okaleczenia, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Ponadto ofiary takich praktyk są objęte wysokim poziomem ochrony w UE.

Na szczeblu międzynarodowym, wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych, uruchomiliśmy bezprecedensową inicjatywę „Spotlight”, aby wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Dzięki tej inicjatywie skoncentrujemy nasze wysiłki w szczególności na walce z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych w Afryce Subsaharyjskiej, czyli w regionie, gdzie praktyka ta jest wciąż powszechna. Dzięki tym działaniom zapewniamy bezpośrednie i ukierunkowane wsparcie dla ofiar takich szkodliwych praktyk.

Unia Europejska będzie kontynuować współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz zniesienia praktyk okaleczania żeńskich narządów płciowych: rodzicami, działaczami niezależnie od wieku, w tym młodymi dziewczętami, lekarzami, nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, obrońcami praw dziecka i praw człowieka, organami wymiaru sprawiedliwości, przywódcami politycznymi i religijnymi, liderami lokalnymi oraz rządami.

Będziemy również dalej budować silne partnerstwa w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej. Wszystkie organy ONZ i specjalni przedstawiciele Sekretarza Generalnego ONZ, organizacje regionalne, w szczególności Unia Afrykańska, oraz społeczeństwo obywatelskie są naszymi partnerami w ramach wspólnych wysiłków na rzecz bezpieczniejszego świata dla kobiet i dziewcząt, co doprowadzi do powstania bardziej odpornych, pokojowych i sprzyjających włączeniu społeczeństw.

Chcemy społeczeństwa, w którym życie kobiet jest wolne od przemocy i mogą zmienić świat.