Sankcje za “dzikie” połowy

W rok po udzieleniu formalnego ostrzeżenia (IP/12/1215) Komisja Europejska intensyfikuje zwalczanie nielegalnych połowów i wskazuje na Belize, Kambodżę i Gwineę jako na niewspółpracujące państwa trzecie. Pomimo że Komisja podjęła ścisłą współpracę z władzami tych państw w celu ustanowienia systemu zarządzania rybołówstwem i skutecznych środków kontroli, te trzy kraje nadal nie rozwiązały problemów strukturalnych i nie wykazały rzeczywistego zaangażowania na rzecz rozwiązania problemu nielegalnych połowów. Komisja przedstawiła obecnie Radzie Ministrów wniosek dotyczący przyjęcia środków związanych z handlem wobec tych trzech państw w celu rozwiązania problemu handlowych korzyści wynikających z tej nielegalnej działalności. W efekcie produkty rybołówstwa złowione przez statki z tych krajów zostaną objęte zakazem przywozu do UE.

Przedmiotowa decyzja jest zgodna ze zobowiązaniem podjętym przez UE na forum międzynarodowym na rzecz zapewnienia zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w Unii i poza nią. Podejście UE do kwestii zwalczania nielegalnych połowów wynika z faktu, że połowy NNN to globalna działalność przestępcza, szkodliwa nie tylko dla rybaków i rynków UE, lecz również dla lokalnych społeczności w krajach rozwijających się.

Fidżi, Panama, Sri Lanka, Togo i Vanuatu również otrzymały formalne ostrzeżenie w ubiegłym roku, ale ściśle współpracowały z Komisją i zrobiły rzeczywiste postępy. Wprowadziły one nowe akty prawne i usprawniły systemy monitorowania, kontroli i inspekcji, w wyniku czego przedłużono negocjacje z tymi państwami do lutego 2014 r. a ocenę poczynionych postępów przewidziano na wiosnę.

Nowe formalne ostrzeżenia

Komisja Europejska udzieliła również formalnego ostrzeżenia — wręczyła „żółte kartki” — Korei, Ghanie i Curaçao, ponieważ nie wywiązują się one z międzynarodowych zobowiązań w zakresie zwalczania nielegalnych połowów. W decyzji przedstawiono konkretne zarzuty, takie jak brak działań prowadzących do usunięcia niedociągnięć w zakresie monitorowania i kontroli połowów oraz nadzoru nad nimi, a także określono możliwe działania naprawcze.

Na obecnym etapie te „żółte kartki” nie oznaczają wprowadzenia środków mających wpływ na handel. Zamiast tego UE będzie, podobnie jak w przypadku poprzednio ujętych w wykazie państw, ściśle współpracować z państwami, prowadząc sformalizowany dialog i wzmożoną współpracę w celu rozwiązania zidentyfikowanych kwestii i wdrożenia koniecznych planów działania.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała:Podjęte decyzje są wyrazem naszego stałego zaangażowania na rzecz rozwiązania kwestii nielegalnych połowów. Połowy te wpływają negatywnie na rynek UE, a także na sytuację lokalnych i unijnych rybaków. Będziemy w dalszym ciągu wywierać presję na państwa, które podtrzymują łańcuch dostaw nielegalnych połowów czy to jako państwa nadbrzeżne, państwa bandery czy w charakterze taniej bandery. Afryka Zachodnia została zidentyfikowana jako jedno z głównych źródeł nielegalnych połowów i mam obecnie zamiar zastosować takie samo szczegółowe podejście w regionie Pacyfiku.

Kontekst

Decyzja w sprawie Belize, Kambodży i Gwinei daje państwom członkowskim dodatkowe narzędzie weryfikacji oraz, w razie konieczności, możliwość odmowy przywozu produktów rybołówstwa. Komisja wspiera skoordynowane podejście w tym zakresie. Gdy wniosek Komisji dotyczący zakazu handlu zostanie przyjęty przez Radę, produkty rybołówstwa złowione przez statki pływające pod banderami tych państw będą objęte zakazem przywozu do UE. Statki UE będą musiały zaprzestać połowów na tych wodach. Nie będą też możliwe inne formy współpracy z tymi państwami, takie jak wspólne operacje połowowe czy umowy w sprawie połowów.

Podejmując te działania, UE nie tyle egzekwuje przepisy UE, ile raczej zapewnia poszanowanie zasad dotyczących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz FAO, zgodnie ze swoimi międzynarodowymi zobowiązaniami. Żadne z wymienionych państw nie wywiązało się ze swoich zobowiązań jako państwo bandery, państwo nadbrzeżne, portowe lub państwo zbytu, ponieważ nie przestrzegały one zasad Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) lub Porozumienia ONZ odnoszącego się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi.

źródło i więcej informacji: Link