Rybołówstwo: nowe otwarcie

Celem przedstawionego w 2011 r. projektu reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa było stworzenie flotom rybackim UE warunków gospodarczej rentowności oraz propagowanie europejskiej akwakultury, z korzyścią dla społeczności, których utrzymanie zależy od tej działalności, oraz z pożytkiem dla konsumentów. Podstawą przedłożonej przez Komisję propozycji reformy podstawowych przepisów regulujących Wspólną Politykę Rybołówstwa jest zasada równowagi.

Zarządzanie rybołówstwem powinno umożliwiać odbudowę wszystkich zasobów rybnych do zdrowego poziomu, który zmaksymalizuje połowy. Marnotrawstwo związane z odrzutami ryb w pełni zdatnych do konsumpcji musi być stopniowo likwidowane poprzez wprowadzanie jednoznacznych zobowiązań i terminów pozwalających rybakom zaadaptować się do nowej sytuacji. Decyzje dotyczące zarządzania rybołówstwem muszą zapadać z udziałem rybaków i zainteresowanych stron i muszą uwzględniać specyfikę basenów morskich.

Nadrzędnym celem proponowanej przez Komisję nowoczesnej i uproszczonej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest zrównoważenie połowów pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Dzięki wyeliminowaniu przełowienia i określeniu uprawnień do połowów na podstawie opinii naukowych nowa polityka pozwoli odtworzyć liczebność zasobów ryb do poziomów gwarantujących ich zrównoważenie.

Ponadto polityka ta zapewni obywatelom UE stabilne i pewne zaopatrzenie w zdrową żywność w perspektywie długofalowej, będzie sprzyjać dobrej koniunkturze w sektorze połowowym, a także pomoże rybakom uniezależnić się od dotacji i przyczyni się do tworzenia nowych możliwości w zakresie miejsc pracy i wzrostu w obszarach przybrzeżnych.

źródło i więcej informacji: Link