Rozmowy o energii i klimacie

Komisarz spotka się z ministrem środowiska Janem Szyszko, ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim, a także sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim. Weźmie również udział w spotkaniu z interesariuszami.

– Polska i Unia Europejska mogą zrobić razem wiele w dziedzinie klimatu i energii oraz przyczynić się do modernizacji naszych gospodarek i stworzenia jeszcze więcej miejsc pracy. Ponieważ UE zbliża się w kierunku jednolitego europejskiego rynku energii, możliwość sprzedaży energii do innych krajów stanowi kolejną zachętę dla Polski do zwiększenia efektywności energetycznej i modernizacji systemu energetycznego – powiedział komisarz Cañete.

Porozumienie w sprawie klimatu w Paryżu

Porozumienie w sprawie zmiany klimatu w Paryżu jest pomostem łączącym dzisiejszą politykę z neutralnością klimatyczną, która jest celem na koniec bieżącego stulecia. W Paryżu rządy porozumiały się co do ambitnych celów, zaangażowania i solidarności.

Ambitne cele: Rządy wyraziły zgodę na długoterminowy cel polegający na utrzymaniu wzrostu średniej temperatury na świecie do wartości znacznie niższej niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, dokładając starań do ograniczenia wzrostu do 1,5°C, co znacznie obniżyłoby ryzyko i skutki zmiany klimatu. W porozumieniu wzywa się do osiągnięcia najwyższego poziomu emisji jak najszybciej – uznając, że krajom rozwijającym się zajmie to dłużej – a następnie do jak najszybszej redukcji emisji zgodnie z dostępnymi informacjami naukowymi. Przed konferencją klimatyczną w Paryżu i w czasie jej trwania poszczególne państwa przedkładały obszerne krajowe plany działania na rzecz zmniejszenia emisji. Z przygotowanego przed konferencją podsumowania 185 zaplanowanych, ustalonych na szczeblu krajowym wkładów wynika, że nadal jest to za mało, aby osiągnąć redukcję poniżej 2°C do końca tego stulecia. Porozumienie wytyczyło jednak drogę do osiągnięcia tego celu.

Zobowiązanie: Aby osiągnąć ten wspólny, ambitny cel, rządy uzgodniły, że co 5 lat będą się spotykać, aby wyznaczać ambitniejsze cele zgodnie z dostępną w danym momencie wiedzą naukową. Zgodziły się one również na informowanie siebie nawzajem i opinii publicznej o postępach w realizacji celów, aby zapewnić przejrzystość i nadzór. Światowe podsumowanie będzie dokonywane co pięć lat. Dzięki temu systemowi gwarantującemu przejrzystość i rozliczalność możliwe będzie prześledzenie postępu w realizacji długoterminowego celu.

Solidarność: UE i inne kraje rozwinięte będą nadal wspierać działania w zakresie klimatu zmierzające do ograniczenia emisji oraz budować odporność na skutki zmiany klimatu w krajach rozwijających się. Pozostałe państwa zachęca się do udzielania wsparcia lub kontynuacji takiego wsparcia na zasadzie dobrowolnej. Krajom rozwijającym się udzielane będzie nadal zwiększone wsparcie na przystosowanie się do zmiany klimatu. Kraje rozwinięte mają zamiar nadal przeznaczać na ten cel 100 mld USD rocznie do 2025 r., kiedy to zostanie uzgodniony nowy wspólny cel.

Straty i szkody

W porozumieniu paryskim zawarto również oddzielny artykuł poświęcony kwestii strat i szkód związanych ze skutkami zmiany klimatu. Państwa sygnatariusze uznają również potrzebę współpracy i lepszego zrozumienia, działania i wsparcia w różnych obszarach, takich jak systemy wczesnego ostrzegania, gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej oraz ubezpieczenie od ryzyka.

Plan działania Lima-Paryż

Plan działania Lima-Paryż to inicjatywa Peru i Francji – państw przewodniczących Konferencji Stron (COP). Celem planu jest stymulowanie działań z udziałem wielu partnerów. Jednoczy on na arenie międzynarodowej bezprecedensową liczbę krajów, miast, przedsiębiorstw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, których celem jest dynamizacja współpracy w zakresie klimatu na rzecz realizacji nowego porozumienia. Inicjatywa dowodzi, że świat jest gotowy na zintensyfikowanie wysiłków w dziedzinie klimatu, jeszcze zanim paryskie porozumienie wejdzie w życie w 2020 r. Podczas dwutygodniowej konferencji zaprezentowano szereg ważnych komunikatów i przełomowych inicjatyw.

Więcej informacji na temat priorytetów Komisji Junckera w dziedzinie polityki klimatycznej można znaleźć na stronie internetowej Komisji.