Rośnie zatrudnienie w UE

Zgodnie z danymi zawartymi w najnowszym kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej (Quarterly Review on Employment and Social Developments in Europe) UE wciąż pewnie zmierza w kierunku większego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Poziom zatrudnienia w UE nadal wzrasta, w stałym tempie i w prawie wszystkich państwach członkowskich. W drugim kwartale 2017 r. zatrudnienie w UE zwiększyło się o 1,5 proc., a w strefie euro – o 1,6 proc. – w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r. W UE i w strefie euro pracuje odpowiednio 3,5 mln i 2,4 mln więcej osób niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że obecnie w UE 235,4 mln osób posiada pracę. Jest to najwyższy odnotowany poziom zatrudnienia w historii. W UE i w strefie euro pracuje odpowiednio 8 i 5,6 mln osób więcej niż w trzecim kwartale 2014 r.

Wzrost zatrudnienia w UE w ciągu ostatnich czterech lat odczuło zwłaszcza młodsze pokolenie. Chociaż bezrobocie młodzieży w UE jest nadal zbyt wysokie, to jednak jego poziom stale się zmniejsza i to w tempie szybszym niż ogólna stopa bezrobocia: obecnie stopa bezrobocia młodzieży wynosi 16,9 proc., co jest poziomem niższym niż w 2008 r.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: – Wyniki są zachęcające. W Europie więcej osób niż kiedykolwiek dotąd ma pracę, a bezrobocie osiągnęło poziom najniższy od dziewięciu lat. Ponadto w porównaniu z rokiem ubiegłym 2,2 mln pracowników więcej jest zatrudnionych na czas nieokreślony. Musimy w dalszym ciągu podążać tą drogą i poprawiać warunki ekonomiczne i społeczne dla wszystkich. Dzięki Europejskiemu filarowi praw socjalnych mamy plan działania na rzecz dobrze funkcjonujących i sprawiedliwych rynków pracy, które są dostosowane do XXI w. Chcielibyśmy, aby Parlament, Rada i Komisja wspólnie go ogłosiły na Szczycie Społecznym w Göteborgu w dniu 17 listopada 2017 r.

Z przeglądu kwartalnego wynika również, że gospodarka UE w dalszym ciągu się rozwija we wszystkich państwach członkowskich. W ciągu ostatniego roku odnotowano wzrost gospodarczy na poziomie 2,4 proc. w UE i 2,3 proc. w strefie euro. Ma to również odzwierciedlenie w poprawie sytuacji finansowej gospodarstw domowych UE, o czym świadczą wyższe dochody osiągane z pracy i zahamowanie wzrostu świadczeń społecznych. W niemal wszystkich państwach członkowskich odnotowano dalszy wzrost dochodów gospodarstw domowych w okresie między pierwszym kwartałem 2016 r. a pierwszym kwartałem 2017 r.

Kolejne dane dotyczące rynku pracy potwierdzają polepszenie sytuacji w gospodarce UE:

  • Od połowy 2013 r. w prawie wszystkich państwach członkowskich Stopa bezrobocia w UE i w strefie euro stale się zmniejsza. W sierpniu 2017 r. spadła do poziomu 7,6 proc. w UE i poziomu 9,1 proc. w strefie euro, co oznacza spadek w skali roku o 0,9 punktu procentowego w obu przypadkach. Stopa bezrobocia w UE odnotowana w sierpniu 2017 r. była najniższa od listopada 2008 r.
  • Stopa bezrobocia długotrwałego, która zmniejszała się od trzech lat, spadła o kolejne 0,5 punktu procentowego w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2017 r. Niemal we wszystkich państwach członkowskich zmniejsza się poziom bezrobocia długotrwałego. Jednak udział bezrobocia długotrwałego w ogólnej stopie bezrobocia jest wciąż wysoki i kształtuje się na poziomie około 45 proc.
  • Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony wzrosła o 1,4 proc. w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2017 r. Oznacza to wzrost o 2,2 mln zatrudnionych, czyli czterokrotnie wyższy niż wzrost liczby zatrudnionych na umowach tymczasowych (500 tys. osób, roczny wzrost o 1,5 proc.).

Kontekst

W kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej w Europie zawarto podsumowanie ostatnich zmian sytuacji społecznej i sytuacji na rynku pracy w UE. Koncentruje się on na krótkoterminowych zmianach PKB i tendencjach w dziedzinie zatrudnienia.

26 kwietnia 2017 r. Komisja przedstawiła Europejski filar praw socjalnych. Określono w nim 20 kluczowych zasad i praw, które mają wspomagać sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Realizując jego założenia, Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy mający na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów, a także rozpoczęła konsultacje z partnerami społecznymi w celu modernizacji przepisów dotyczących umów o pracę (link do drugiego etapu) i dostępu do ochrony socjalnej dla wszystkich.

W swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Junckerpotwierdził, że Komisji zależy na tym, by prace nad wdrażaniem koncepcji filara postępowały naprzód, ponieważ jest to niezbędne do propagowania wartości europejskich i tworzenia pogłębionej i bardziej sprawiedliwej UE: – Jeżeli chcemy uniknąć fragmentacji społecznej i dumpingu socjalnego w Europie, państwa członkowskie powinny osiągnąć porozumienie w sprawie Europejskiego filara praw socjalnych jak najszybciej, a najpóźniej na szczycie w Göteborgu w listopadzie. Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego odbędzie się w Göteborgu (Szwecja) 17 listopada 2017 r. Więcej informacji na temat szczytu zamieszczono tutaj(link is external).