Rekordowy Erasmus
Dzięki ukierunkowaniu na znajomość języków, zdolności dostosowawcze, świadomość międzykulturową i zdolności przywódcze Erasmus kształtuje w młodych ludziach niezbędne umiejętności zwiększające ich szanse na zatrudnienie i sprzyjające rozwojowi osobistemu. Od powstania w 1987 r. program umożliwił ponad 2,5 mln europejskich studentów wyjazd za granicę na studia w instytucji szkolnictwa wyższego lub na staż zawodowy w przedsiębiorstwie. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, do 2012-13 r. Unia Europejska osiągnie swój cel, jakim jest objęcie programem Erasmus 3 mln studentów. W roku akademickim 2010-11 studenci najchętniej wyjeżdżali do Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Studenci z Hiszpanii stanowili również najliczniejszą grupę wyjeżdżających, przed studentami z Francji i Niemiec. Odsetek wyjeżdżających za granicę w stosunku do liczby studentów w kraju był największy w Luksemburgu. W latach 2010-11 budżet programu Erasmus przeznaczony na mobilność studentów i pracowników wyniósł ok. 460 mln euro. – Program Erasmus, którego dwudziestopięciolecie obchodzimy w tym roku, jest jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej. Liczby mówią same za siebie – a byłyby jeszcze większe, gdybyśmy dysponowali środkami odpowiadającymi zapotrzebowaniu. W tych trudnych czasach umiejętności zdobyte dzięki studiom i stażom w ramach programu Erasmus są cenniejsze niż kiedykolwiek – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. Spośród stypendystów programu Erasmus w roku akademickim 2010-11 około 190 tys. odbyło za granicą do 12 miesięcy studiów na uniwersytecie bądź w innej instytucji szkolnictwa wyższego w jednym z 32 krajów uczestniczących wówczas w programie (27 państw członkowskich oraz Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja. Od roku 2011-12 krajem uczestniczącym w programie jest również Szwajcaria). Odsetek studentów decydujących się na studia za granicą wzrósł o 7,2 proc. w porównaniu z rokiem 2009-10. Od 2007 r. w ramach programu Erasmus finansowane są również coraz bardziej popularne staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach. W roku 2010-11 z opcji tej skorzystał jeden na sześciu uczestników programu Erasmus, czyli prawie 41 tys. osób. Oznacza to wzrost o 15 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Dostępność stypendiów Erasmus w większości krajów uczestniczących w programie jest znacznie mniejsza niż liczba chętnych. Średnie miesięczne stypendium, które ma pokryć część dodatkowych kosztów życia za granicą i podróży, wyniosło 250 euro – nieco mniej niż w poprzednim roku (254 euro), co umożliwiło większej liczbie studentów skorzystanie z programu. Ponadto w ramach programu przyznano 40 tys. stypendiów kadrze uniwersyteckiej oraz nauczycielom akademickim w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkoleń za granicą, o 13 proc. więcej niż w roku poprzednim.